Zasady segregacji odpadów

Od 1 sierpnia osobno segregujemy szkło. Będziemy wyrzucać je do pojemników w kolorze zielonym. Tym samym liczba pojemników do segregacji wzrośnie do pięciu. Zmianę w stosunku do obecnie obowiązującego regulaminu stanowi wprowadzenie dodatkowego pojemnika na odpady szklane w kolorze zielonym i zmiana koloru pojemnika na odpady zmieszane z zielonego na czarny. W okresie przejściowym możliwe jest używanie pojemników w innym kolorze – z informacją (oznakowaniem), że zawierają odpady zmieszane. Nadal dopuszcza się selektywne gromadzenie odpadów papieru i tektury, szkła, z tworzyw sztucznych, metali i odpadów wielomateriałowych w workach foliowych odpowiednio oznakowanych.

W związku z wymogami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miasta Ostrołęki w dniu 23 czerwca bieżącego roku przyjęła uchwały dotyczące gospodarki odpadami w naszym mieście.  Zmienione zasady gospodarowania odpadami będą obowiązywały od 1. sierpnia 2016 r. w funkcjonującym systemie, w którym uwzględniono działającą od początku roku 2016 Stację Segregacji Odpadów, mającą status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

W celu zwiększenia efektywności systemu oraz żeby zapobiec w przyszłości wzrostowi cen za odbiór odpadów, tak jak dotychczas, systemem organizowanym przez Miasto objęci są wszyscy wytwórcy odpadów mieszkający lub działający na terenie naszego miasta. Zasady ustalone w uchwale, dotyczące sposobu zbierania, odbierania i zagospodarowania odpadów dotyczą w jednakowym stopniu wszystkich wytwarzających odpady komunalne.

Rada Miasta Ostrołęki przyjęła nowy regulamin, w którym określono zasady dotyczące selektywnej zbiórki odpadów i wskazano rozwiązania organizacyjne dotyczące sposobu jej prowadzenia. Ustalono także sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów.

Odpady wielkogabarytowe będą nadal odbierane przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych i dostarczane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z częstotliwością: raz w miesiącu w przypadku budownictwa wielorodzinnego, jak również raz na pół roku w przypadku budownictwa jednorodzinnego.

Ponadto ustanowiono pięciopojemnikowy system zbierania odpadów komunalnych jako najbardziej optymalny, zarówno dla mieszkańców jak i ogólnej organizacji systemu.

Postanowienie o użytkowaniu pięciu pojemników do zbierania odpadów usprawni selektywną zbiórkę, ułatwi zorganizowanie zbierania na posesjach i odbiór odpadów.

Selektywnie będą zbierane powstające w gospodarstwach domowych odpady takie jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkła i opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony i odpady zielone.

Spełniając wymogi zmienionej ustawy, w regulaminie określono rodzaje pojemników do zbierania odpadów w następujący sposób:

- pojemnik do zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych, metali, wielomateriałowych – kolor żółty,

- pojemnik do zbiórki szkła – kolor zielony,

- pojemnik do zbiórki odpadów papieru i tektury – kolor niebieski,

- pojemnik do zbiórki odpadów biodegradowalnych – kolor brązowy,

Do gromadzenia odpadów zmieszanych będą stosowane pojemniki w kolorze czarnym.

Tak jak dotychczas, do gromadzenia odpadów niebezpiecznych będą stosowane pojemniki specjalistyczne, dostosowane do poszczególnych rodzajów odpadów.

Mieszkańcy naszego miasta mogą dostarczać nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady, które nie zostaną uwzględnione do odbioru przez  przedsiębiorców wyłonionych w przetargu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), przy ul. gen. Tomasza Turskiego.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych są odbierane, w ramach opłaty wnoszonej przez właścicieli nieruchomości, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, powstałe podczas prac remontowych lokali mieszkalnych, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady  niebezpieczne, opony, odpady zielone oraz przeterminowane leki.

Co ważne dla mieszkańców zachowano zarówno dotychczasową metodę ustalania opłaty, jak i stawki opłat. Zasadnicza różnica w ustalaniu opłaty, zgodnie z nowymi przepisami, polega na tym, iż obecnie stawką zasadniczą jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 9,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Wyższa stawka opłaty w wysokości - 13,50 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, ustalona jest za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Należy zaznaczyć, że tak jak poprzednio wszyscy posiadacze Karty Wielkiej Rodziny mają prawo do dopłaty w wysokości 30% stawki opłaty w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Miasto dostarczy również worki do selektywnej zbiórki poszczególnych frakcji odpadów.

POLECAMY
 • WFOŚiGW
 • Związek Samorządów Polskich
 • GUM Ostrołęka
 • PISA
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • CEIDG
 • MODR
 • MOPR
 • OCK
 • Poradnia psychologiczna
 • ZUS
Do góry