Statut Młodzieżowej Rady Miasta

Statut Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki tekst ujednolicony

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Statut Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki, zwany dalej Statutem, określa zasady działania Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki oraz tryb wyborów jej Członków.

 

§ 2.

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

 1. Radzie Miasta, należy przez to rozumieć Radę Miasta Ostrołęki,

 2. Prezydencie, należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Ostrołęki,

 3. Radzie, należy przez to rozumieć Młodzieżową Radę Miasta Ostrołęki,

 4. Przewodniczącym, należy przez to rozumieć Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki,

 5. Wiceprzewodniczącym, należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki,

 6. Komisji, należy przez to rozumieć Komisje Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki,

 7. Prezydium, należy przez to rozumieć Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki.

 

§ 3.

 1. Rada jest reprezentacją młodzieży uczącej się na terenie Miasta Ostrołęki.

 2. Rada jest organem o charakterze konsultacyjnym organów Miasta Ostrołęki w sprawach dotyczących młodzieży ostrołęckich szkół ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych i uczelni wyższych.

 3. Siedzibą Rady jest Miasto Ostrołęka.

 

§ 4.

Rada posługuje się logiem i pieczęcią z napisem: „Młodzieżowa Rada Miasta Ostrołęki”.

 

§ 5.

 1. Członkowie Rady wybierani są zgodnie z Ordynacją Wyborczą, stanowiącą załącznik do Statutu.

 2. Kadencja Rady trwa 2 lata licząc od dnia wyborów.

 3. Podstawą pracy Rady jest społeczna praca Członków Rady.

 4. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z mandatem radnego Miasta.

 5. Rada jest niezależna politycznie i światopoglądowo.

 

Rozdział 2
Cele i środki działania

 

§ 6.

Celem działania Rady jest upowszechnianie idei samorządowej i postaw demokratycznych wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w Ostrołęce.§ 7.

Rada realizuje swoje cele poprzez:

 1. wyrażanie opinii, postulatów i wniosków w sprawach istotnych dla środowiska młodzieżowego Miasta Ostrołęki,

 2. opiniowanie uchwał i zamierzeń samorządowych dotyczących młodzieży, o ile organy Miasta wystąpią o taką opinię,

 3. inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w Ostrołęce,

 4. podejmowanie działań w zakresie upowszechniania idei samorządowej,

 5. inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi,

 6. prowadzenie działalności informacyjno-doradczej,

 7. nawiązywanie współpracy z młodzieżą gmin partnerskich oraz organizacjami młodzieżowymi w kraju i za granicą, działającymi na rzecz młodzieży w ramach współpracy prowadzonej przez Miasto Ostrołękę.

 

§ 8.

 1. Do właściwości Rady należy:

 1. uchwalanie programu działania Rady,

 2. powoływanie komisji i określenie ich zadań,

 3. wybór i odwoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady,

 4. stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Członka Rady,

 5. podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii, postulatów i wniosków w sprawach istotnych dla środowiska młodzieżowego miasta Ostrołęki.

 1. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady.

 

Rozdział 3
Skład Rady

 

§ 9.

 1. Członkami Rady mogą być reprezentanci szkół ponadpodstawowych, szkół artystycznych, Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Ostrołęce oraz Szkoły Muzycznej II stopnia w Ostrołęce.

 2. W skład Rady wchodzi 23 radnych.


Rozdział 4
Organy Rady

 

§ 10.

Rada wybiera następujące organy:

 1. Prezydium Rady,

 2. Komisję Rewizyjną,

 3. Komisje.

 

§ 11.

 1. Organem wykonawczym Rady jest Prezydium, powoływane uchwałą Rady spośród jej członków na okres kadencji Rady. Prezydium składa się z Przewodniczącego Rady, dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza.

 2. Kandydatem do Prezydium może być Członek Rady, który jest obecny na sesji i wyraża zgodę na kandydowanie.

 3. Rada wybiera Prezydium bezwzględną większością statutowego składu Rady, w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Prezydium Rady wybierane jest na pierwszej sesji Rady.

 4. Głosowanie na Wiceprzewodniczących przebiega jednocześnie. Wiceprzewodniczącymi zostają dwie osoby, które uzyskały najwyższą liczbę głosów. W przypadku uzyskania jednakowej liczby głosów uniemożliwiającej dokonanie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących, zarządza się ponowne głosowanie.

 5. Rada może odwołać członka Prezydium lub cały skład Prezydium większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu tajnym, na wniosek Przewodniczącego lub co najmniej 1/4 Członków Rady. Wniosek musi zawierać uzasadnienie.

 6. Wniosek o odwołanie Członka Prezydium lub całego Prezydium, Rada rozpatruje na kolejnej sesji, nie później niż przed upływem 60 dni od dnia złożenia wniosku.

 7. Jeżeli wniosek o odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium nie uzyskał wymaganej większości głosów, to kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od poprzedniego głosowania.

 8. Członek Prezydium może zrezygnować z pełnionej funkcji w Prezydium poprzez złożenie pisemnej rezygnacji.

 9. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Prezydium lub całego Prezydium pełnią oni swoje obowiązki do czasu powołania nowego członka Prezydium lub Prezydium. Nowi członkowie Prezydium w czasie kadencji powoływani są w trybie, o którym mowa w ust. 3.

 10. Prezydium ustępującej kadencji pełni swoje obowiązki do czasu powołania Prezydium kolejnej kadencji.

 

§ 12.

Do zadań Prezydium należy w szczególności:

 1. przygotowanie projektów uchwał Rady,

 2. określanie sposobu wykonania uchwał,

 3. realizacja uchwał Rady.

 

§ 13.

W realizacji zadań Rady Prezydium podlega wyłącznie Radzie.

 

§ 14.

Do kompetencji i zadań Przewodniczącego Rady należy:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Rady, organizowanie pracy Prezydium oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz,

 2. podejmowanie decyzji w imieniu Rady w sytuacjach nagłych, po konsultacji z właściwym ze względu na zakres kompetencji członkiem Prezydium lub przewodniczącym komisji,

 3. zwoływanie sesji Rady, przygotowanie porządku obrad, przewodniczenie obradom,

 4. (uchylony).

 

§ 15.

 1. Do kompetencji i zadań Wiceprzewodniczących należy koordynacja działań komisji.

 2. W razie nieobecności Przewodniczącego, kierowanie obradami Rady obejmuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem chyba, że Przewodniczący wskaże innego z nich.

 3. W przypadku czasowej niemożności wykonywania zadań przez Przewodniczącego, jego kompetencje i zadania przejmuje Wiceprzewodniczący upoważniony pisemnie przez Przewodniczącego, a gdy takie upoważnienie nie zostało wystawione, Prezydium wskazuje Wiceprzewodniczącego, który czasowo przejmie kompetencje i zadania Przewodniczącego.

 

§ 16.

Do kompetencji i zadań Sekretarza Rady należy:

 1. prowadzenie dokumentacji Rady,

 2. (uchylony),

 3. sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń Prezydium.

 § 17.

 1. Dla kontrolowania działalności Prezydium, Rada powołuje Komisję Rewizyjną zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi pięciu radnych.

 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Prezydium.

 4. Komisja Rewizyjna opiniuje wnioski Rady o odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium.

 5. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli.

 6. Komisja Rewizyjna opiniuje wniosek Przewodniczącego o odwołanie członków Prezydium.

 7. Komisja Rewizyjna opiniuje wniosek o odwołanie Członka Rady.

 8. Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego spośród członków Komisji. Wybór Przewodniczącego podlega zatwierdzeniu przez Radę.

 9. Komisję Rewizyjną można odwołać na wniosek Prezydium lub 1/4 liczby członków Rady
  w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

 

§ 18.

 1. Rada może powołać ze swego grona stałe i doraźne komisje, których celem jest wykonywanie określonych zadań wynikających z uchwały Rady.

 2. Skład osobowy komisji stałej, zakres jej działania określa uchwała Rady.

 3. Skład osobowy komisji doraźnej, zakres jej działania i termin realizacji zadań określa uchwała Rady.

 4. Na wniosek złożony przez Członka Rady, Rada może dokonać zmian w składzie komisji.

 5. Komisja może występować z inicjatywą uchwałodawczą.

 

Rozdział 5
Członkowie Rady

 

§ 19.

 1. Członek Rady może wykonywać swoje czynności po złożeniu na pierwszej sesji uroczystego ślubowania o następującej treści: „Uroczyście ślubuję, że jako Członek Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki będę pracować dla dobra i pomyślności młodzieży Miasta Ostrołęki, będę działać zawsze w zgodzie z prawem oraz z interesami młodzieży – godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonywania zadań Rady”.

 2. Po odczytaniu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Miasta treści ślubowania, wywołani kolejno Członkowie Rady wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”.

 3. Członkowie Rady, którzy nie byli obecni na pierwszej sesji lub ich praca w Radzie rozpoczęła się w trakcie kadencji Rady, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

 

 

§ 20.

Członek Rady ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do organów Rady,

 2. zgłaszać postulaty i inicjatywy uchwałodawcze,

 3. składać interpelacje w istotnych sprawach związanych z działalnością Rady,

 4. uczestniczyć w pracach dowolnie przez siebie wybranych komisji,

 5. wnioskować o wniesienie pod obrady sesji spraw, które uważa za pilne i uzasadnione.

 

§ 21.

Członek Rady ma obowiązek:

 1. przestrzegać przepisów Statutu i uchwał Rady,

 2. dbać o dobre imię Rady i Miasta Ostrołęki,

 3. kierować się zasadami koleżeństwa we wzajemnych relacjach,

 4. godnie reprezentować stanowisko społeczności uczniowskiej, której jest przedstawicielem,

 5. czynnie uczestniczyć w pracach i posiedzeniach Rady,

 6. informować społeczność uczniowską swojej szkoły o działalności Rady;

 7. podejmować decyzje mając na uwadze dobro młodzieży,

 8. informować Przewodniczącego Rady o zmianie szkoły,

 9. usprawiedliwiać u Przewodniczącego swoje nieobecności na sesjach Rady i w pracach komisji w terminie nie dłuższym niż 7 dni,

 10. uczestniczyć w pracach co najmniej jednej komisji.

 

§ 22.

 1. Członek Rady traci swój mandat w przypadku:

 1. odmowy złożenia ślubowania,

 2. trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na sesjach,

 3. zrzeczenia się mandatu,

 4. objęcia mandatu radnego Rady Miasta,

 5. zmiany szkoły do której uczęszczał, za wyjątkiem przypadku reorganizacji szkół przeprowadzonych przez organ prowadzący,

 6. ukończenia szkoły ponadpodstawowej,

 7. prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne lub prawomocnego orzeczenia o zastosowaniu wobec nieletniego Członka Rady środka wychowawczego lub środka poprawczego,

 8. zakończenia kadencji Rady,

 9. śmierci.

 1. Wygaśnięcie mandatu, stwierdza Przewodniczący w formie postanowienia, na które służy zażalenie do Rady.

 2. Zwolniony mandat uzyskuje osoba, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów w danym okręgu wyborczym.

 3. W przypadku, kiedy nie ma kandydata, o którym mowa w ust. 3, Rada działa w zmniejszonym składzie.

 4. W przypadku, gdy liczba Członków Rady spadnie poniżej 2/3 pełnego statutowego składu, w okręgach, w których są wolne mandaty przeprowadza się wybory uzupełniające na zasadach określonych w Ordynacji wyborczej.

 5. Ustępu 5 nie stosuje się w przypadku, kiedy do końca kadencji Rady pozostaje mniej niż 5 miesięcy.

 

Rozdział 6
Sesje Rady

 

 

§ 23.

 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał, wyłączając okresy przerw w nauce.

 2. Pierwszą sesję Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miasta w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników wyborów do Rady.

 3. Sesję, o której mowa w ust. 2, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ostrołęki.

 

§ 24.

 1. Sesje nadzwyczajne zwoływane są na wniosek Prezydium lub co najmniej 1/4 Członków Rady w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

 2. Przewodniczący ma prawo do zwołania sesji nadzwyczajnej Rady.

 3. Sesje nadzwyczajne poświęcone są sprawom pilnym, wymagającym niezwłocznego rozstrzygnięcia. Przewodniczący niezwłocznie powiadamia Członków Rady o terminie i projekcie porządku obrad sesji.

 4. Sesja nadzwyczajna Rady może mieć charakter uroczysty, wiązać się z obchodami świąt oraz ważnych wydarzeń z punktu widzenia historii państwa lub miasta.

 

§ 25.

 1. Przewodniczący zwołując sesję ustala projekt porządku obrad oraz dzień, godzinę i miejsce sesji.

 2. sesji powiadamia się Członków Rady najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem sesji- wysyłając zawiadomienia, projekt porządku obrad oraz w miarę możliwości projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji.

 3. sesji powiadamia się Prezydenta oraz Przewodniczącego Rady Miasta w trybie przewidzianym w ust. 2.

 4. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji wyznaczając nowy termin jej odbycia.

 

§ 26.

Listę gości zaproszonych na sesję ustala Przewodniczący.

 


§ 27.

Posiedzenia Rady są jawne. Miejsce, termin i przedmiot obrad Przewodniczący podaje do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

 

 

§ 28.

 1. Sesję otwiera i prowadzi jej obrady Przewodniczący, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach, jeden z Wiceprzewodniczących.

 2. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły „Otwieram sesję Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki".

 

§ 29.

 1. Na początku sesji Przewodniczący, na podstawie listy obecności Członków Rady, stwierdza kworum, a w razie jego braku, wyznacza nowy termin sesji i zamyka obrady, polecając jednocześnie odnotowanie w protokole przyczyn, w związku z którymi sesja się nie odbyła.

 2. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodniczący przedstawia Radzie do uchwalenia projekt porządku obrad oraz przyjmuje wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

 3. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej w szczególności dotyczących:

 1. odroczenia sesji i wyznaczenia jej nowego terminu,

 2. odesłania projektu uchwały do komisji,

 3. zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

 4. zamknięcia listy mówców,

 5. stwierdzenia kworum.

 1. Przewodniczący poddaje wniosek o charakterze formalnym pod głosowanie.

 

§ 30.

 1. Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego przez Radę porządku. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może, za zgodą Rady, dokonywać zmian w kolejności realizacji jego poszczególnych punktów.

 2. Przewodniczący udziela głosu Członkom Rady według kolejności zgłoszeń. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.

 3. Przewodniczący może udzielić głosu osobie nie będącej Członkiem Rady.

 

 

§ 31.

 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad i zachowaniem porządku na sesji, w tym odnośnie do wystąpień Członków Rady i innych osób na sesji.

 2. Przewodniczący może czynić uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień na sesji. W uzasadnionych przypadkach ma prawo odebrać głos, polecając odnotowanie tego faktu w protokole sesji.

 3. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad przez osoby spoza Rady, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek bądź uchybiają powadze sesji Rady.

 

 

 

§ 32.

 1. Członkowie Rady składają interpelacje na sesjach w formie pisemnej w sprawach o zasadniczym znaczeniu. Adresatem interpelacji jest Prezydium lub Komisje. Interpelacje muszą zawierać przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

 2. W miarę możliwości członkowie Prezydium udzielają odpowiedzi na interpelację w czasie sesji, a gdy nie jest to możliwe - odpowiadają pisemnie w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia.

 3. Członkowie Rady, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady, mogą zgłaszać władzom miasta pytania lub wnioski dotyczące funkcjonowania lokalnego samorządu.

 4. Na sesjach młodzież miasta Ostrołęki może składać wolne głosy i zapytania do Rady. Przez wolne głosy należy rozumieć: uwagi, spostrzeżenia, propozycje, pomysły dotyczące funkcjonowania Rady.

 

§ 33.

 1. Sprawy będące przedmiotem obrad rozstrzygane są w formie uchwał.

 2. Uchwały mają postać odrębnych dokumentów.

 3. Zapisów ust. 2 nie stosuje się do uchwał o charakterze proceduralnym, uchwał podejmowanych w wyniku rozpatrzenia sprawozdań lub informacji związanych z realizacją uchwał Rady, które są wyłącznie odnotowane w protokole sesji.

 

§ 34.

 1. Wnioski w sprawie podjęcia uchwały przez Radę, a także projekty uchwał przedstawia Radzie, wraz z uzasadnieniem, wnioskodawca lub osoba przez niego wskazana.

 2. Projekt uchwały powinien zawierać:

 1. datę i tytuł uchwały,

 2. podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały,

 3. merytoryczną treść,

 4. określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały,

 5. termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualny czas jej obowiązywania,

 6. uzasadnienie.

 

§ 35.

 1. Uchwały opatruje się datą oraz numerem wyrażającym kolejność uchwały, kolejną liczbą sesji oraz dwoma ostatnimi cyframi roku jej podjęcia. Kolejną liczbę sesji oznacza się cyfrą rzymską, kolejność podjętej uchwały i ostatnie cyfry roku cyframi arabskimi.

 2. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, jeżeli przewodniczył obradom.

 3. Oryginały uchwał ewidencjonuje Sekretarz Rady.

 

 

 

§ 36.

 1. W głosowaniu jawnym Członkowie Radny głosują przez podniesienie ręki. Za głosy oddane uznaje się głosy „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się”.

 2. W głosowaniu tajnym Członkowie Rady głosują przy pomocy kart opatrzonych pieczęcią Rady. Za głosy oddane uznaje się karty, na których Członkowie Rady głosowali w sposób zgodny z ustalonym przez Radę zasadami.

 3. Głosowanie w trybie tajnym przeprowadza powołana na sesji, spośród Członków Rady, komisja skrutacyjna.

 4. Wyniki głosowania, z wyjątkiem głosowań w trybie tajnym o których mowa w ust. 3, odnotowuje się w protokole sesji, podając sposób głosowania poszczególnych radnych.

 

§ 37.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę: „Zamykam sesję Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki".

 

§ 38.

 1. Z każdej sesji, Sekretarz Rady sporządza protokół, będący zapisem przebiegu obrad i podejmowanych przez Radę rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz teksty podjętych przez Radę uchwał i złożonych interpelacji.

 2. Wnioski w sprawach poprawek i uzupełnień protokołu składa się do Przewodniczącego. Członkowie Rady, których wnioski nie zostały uwzględnione mogą przedstawić je na sesji do rozstrzygnięcia Rady.

 

 

Rozdział 7
Działalność konsultacyjna Rady

 

§ 39.

 1. Rada ma prawo przedstawiania Radzie Miasta oraz Prezydentowi opinii we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu lokalnego, a w szczególności w sprawach dotyczących młodzieży.

 2. Opinię, w sprawach określonych w ust. 1 Rada może wydawać z własnej inicjatywy w formie przyjętego przez Radę stanowiska.

 3. Zainteresowany organ samorządu gminnego może zwrócić się do Rady z prośbą o wydanie opinii w określonej sprawie, określając termin jej wydania, nie krótszy jednak niż 14 dni. Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie uważa się za rezygnację z prawa do jej wyrażenia.


Rozdział 8
Finanse

 

§ 40.

 1. Środki na realizację zadań statutowych Rady pochodzą z budżetu Miasta Ostrołęki.

 2. Rada składa sprawozdanie finansowe Komisji Rewizyjnej z realizowanych wydatków za rok poprzedni, w terminie do 15 stycznia roku następnego.

 3. Komisja Rewizyjna dokonuje oceny zrealizowanych wydatków i przedstawia sprawozdanie finansowe Prezydentowi Miasta Ostrołęki, nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania sprawozdania od Rady.

 

Rozdział 9
Opieka merytoryczna i obsługa administracyjna

 

§ 41.

 1. Prezydent powołuje spośród radnych Rady Miasta, Opiekuna Rady zwanego dalej Opiekunem.

 2. Do obowiązków Opiekuna należy:

 1. zapewnienie warunków umożliwiających swobodny przepływ informacji pomiędzy Radą, a Radą Miasta, Prezydentem i Urzędem Miasta,

 2. wsparcie merytoryczne działań podejmowanych przez Radę,

 3. zapewnienie prawidłowej realizacji uchwał podjętych przez Radę,

 4. obecność na sesji Rady.

 1. Prezydent zapewnia odpowiednie warunki lokalowe oraz obsługę administracyjną Rady.

Rozdział 10
Postanowienia końcowe

 

§ 42.

 1. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

 2. Rada może wnioskować o dokonanie zmian w Statucie na wniosek Przewodniczącego Rady, Prezydium lub co najmniej 1/4 składu Rady.


Załącznik do
Statutu Młodzieżowej
Rady Miasta Ostrołęki

Ordynacja wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki

§ 1.

Ordynacja wyborcza, zwana dalej Ordynacją, określa zasady i tryb wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki.

§ 2.

1. W celu przeprowadzenia wyborów do Rady, Prezydent powołuje w drodze zarządzenia Miejską Młodzieżową Komisję Wyborczą, zwaną dalej Miejską Komisją.
2. W skład Miejskiej Komisji wchodzi:
1) przedstawiciel Prezydenta Miasta Ostrołęki,
2) dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Ostrołęki lub jego przedstawiciel,
3) radny Rady Miasta Ostrołęki – wskazany przez Radę Miasta Ostrołęki.
3. Miejska Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza na posiedzeniu zwołanym przez Prezydenta.

§ 3.

Miasto Ostrołęka dzieli się na okręgi wyborcze, którymi są szkoły.

§ 4.

1. Miejska Komisja zarządza wybory, które winne się odbyć w terminie do dnia 30 września roku, w którym przeprowadzane są wybory do Rady.
2. W zarządzeniu Miejska Komisja określa:

1) liczbę okręgów wyborczych,
2) liczbę mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych,
3) zasady głosowania,
4) terminarz wykonania czynności wyborczych.

3. O zarządzeniu Miejska Komisja informuje w formie obwieszczenia wywieszonego na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki oraz w szkołach w terminie 1 dnia od jego wydania.

§ 5.

Do zadań Miejskiej Komisji należy:
1) przygotowanie kart do głosowania,
2) sporządzenie zbiorczej listy wyników do Rady,
3) ogłoszenie wyników wyborów do Rady.

§ 6.

1. Za organizację wyborów w danej szkole odpowiedzialna jest Szkolna Młodzieżowa Komisja Wyborcza, zwana dalej Szkolną Komisją.
2. W skład Szkolnej Komisji wchodzi:

1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły,
2) nauczyciel delegowany przez dyrektora szkoły,
3) czterech przedstawicieli samorządu uczniowskiego szkoły nie kandydujących w wyborach do Rady.

3. Szkolne Komisje w poszczególnych okręgach ustalają godzinę rozpoczęcia i zakończenia wyborów oraz informują Miejską Komisję pisemnie o swojej decyzji.

§ 7.

Wybory Członków Rady odbywają się na terenie szkół.

§ 8.

1. Kandydaci powinni posiadać poparcie co najmniej 15 uczniów z własnego okręgu wyborczego.
2. Listy osób popierających kandydata muszą zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer legitymacji szkolnej osoby popierającej i własnoręczny podpis. Wzór listy osób popierających kandydaturę stanowi załącznik do Ordynacji.
3. Lista, o której mowa w ust. 2, powinna być podpisana przez kandydata. Podpis stanowi jednocześnie wyrażenie zgody na kandydowanie do Rady.
4. Listę, o której mowa w ust. 2 kandydat przekazuje Szkolnej Komisji działającej na terenie jego szkoły na dwa tygodnie przed dniem wyborów.
5. Szkolna Komisja dokonuje:

1) sprawdzenia list poparcia kandydata,
2) ustalenia listy osób uprawnionych do kandydowania i podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na terenie właściwego okręgu wyborczego w terminie 3 dni od daty jej ustalenia,
3) przekazania listy osób uprawnionych do kandydowania do Miejskiej Komisji, która drukuje karty do głosowania i przekazuje je do Szkolnych Komisji.

6. Do zadań Szkolnych Komisji należy:

1) przeprowadzenie wyborów w swoich okręgach,
2) ustalenie wyników wyborów w okręgach,
3) przekazanie ich do Miejskiej Komisji.

§ 9.

1. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyborów do Rady, w Okręgu Wyborczym nie zgłoszono żadnego kandydata, w tym okręgu wyborów nie przeprowadza się. O przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów, Miejska Komisja niezwłocznie powiadamia uczniów w drodze obwieszczenia.
2. Aby wybory odbyły się w danym okręgu wyborczym musi być zgłoszony co najmniej jeden kandydat.
3. W przypadku gdy Miejska Komisja zarejestrowała tylko jednego kandydata w danym okręgu, otrzymuje on mandat do Rady po otrzymaniu większości ważnie oddanych głosów.

§ 10.

1. Kampania wyborcza w wyborach rozpoczyna się z dniem ogłoszenia przez Miejską Komisję Wyborczą listy kandydatów na Członków Rady i jest prowadzona w szkołach.
2. Zasady prowadzenia kampanii wyborczej ustala Szkolna Komisja w szkole.
3. Prowadzenie agitacji w dniu wyborów jest zakazane.

§ 11.

Wybory przeprowadzane są w okręgach wyborczych przez Szkolne Komisje.

§ 12.

1. Wybory do Rady są równe, bezpośrednie oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Udział w głosowaniu jest dobrowolny.

§ 13.

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom uczęszczającym do szkoły, o której mowa w § 9 ust. 1 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki funkcjonującej na terenie miasta Ostrołęki.
2. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom uczęszczającym do szkoły, o której mowa w § 9 ust. 1 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki.
3. Biernego prawa wyborczego nie posiadają uczniowie ostatniego roku nauki w szkole.

§ 14.

1.Głosowanie odbywa się w siedzibie okręgu wyborczego.
2. Siedziby okręgów wyborczych ustalane są każdorazowo przed wyborami do Rady przez Miejską Komisję.
3. Lokal wyborczy jest otwarty w godzinach wyznaczonych przez Szkolną Komisję zgodnie z § 6 ust 3.
4. W lokalu wyborczym znajdują się :

1) obwieszczenie z listą kandydatów,
2) instrukcja głosowania,
3) ordynacja wyborcza,
4) lista osób uprawnionych do głosowania,
5) urna,
6) wydzielone miejsce umożliwiające nieskrępowane oddanie głosu.

5. Urna powinna być zabezpieczona przed otwarciem pieczęcią i plombą.
6. Urny nie wolno wynosić poza obręb lokalu wyborczego.

§ 15.

1. Karta do głosowania zawiera dane: tytuł, datę wyborów, nazwę okręgu głosowania, imiona i nazwiska kandydatów, pole przeznaczone na dokonanie wyboru, skróconą instrukcję głosowania.
2. Za opracowanie wzoru i przygotowanie kart do głosowania odpowiada Miejska Komisja.
3. Listę osób uprawnionych do głosowania sporządza Szkolna Komisja.
4. Kartę do głosowania wydaje Szkolna Komisja po przedstawieniu przez osobę uprawnioną do głosowania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości.
5. Głosujący własnoręcznym podpisem potwierdza odbiór karty do głosowania.
6. Każdy głosujący otrzymuje jedną kartę do głosowania, której nie może przekazywać innej osobie.

§ 16.

1. Na karcie do głosowania głosujący stawia w pustym polu znak „x" przy nazwisku kandydata, którego popiera.
2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiony zostanie znak „x” obok nazwisk więcej niż jednego kandydata lub znak „x" nie zostanie postawiony obok żadnego nazwiska.

§ 17.

1. Po zakończeniu wyborów Szkolna Komisja sprawdza plomby na urnie i przystępuje do obliczania wyników.
2. Z przeprowadzonego głosowania Szkolna Komisja Wyborcza sporządza protokół zawierający:

1) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
2) liczbę wydanych kart do głosowania,
3) liczbę kart wyjętych z urny,
4) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
5) liczbę głosów nieważnych.

3. Protokół i jego kopię podpisują wszyscy członkowie Szkolnej Komisji.
4. Kopia protokołu zostaje wywieszona w widocznym miejscu w siedzibie okręgu wyborczego.
5. Protokół, karty do głosowania, listę z podpisami wyborców, Szkolna Komisja w dniu wyborów przekazuje Miejskiej Komisji.

§ 18.

1. Protesty związane z nieprawidłowościami w przebiegu wyborów lub kampanii wyborczej przyjmuje i rozpatruje Miejska Komisja w ciągu 5 dni od dnia wyborów.
2. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia Ordynacji Wyborczej, Miejska Komisja decyduje o unieważnieniu wyborów w danym Okręgu Wyborczym.

§ 19.

1. Mandat Członka Rady uzyskują kandydaci, który otrzymali największą liczbę głosów w swoim okręgu wyborczym.
2. W przypadku równej liczby głosów, mandat otrzymuje osoba, która miała najwięcej podpisów na liście popierającej kandydaturę.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego w sytuacji wymienionej w § 22 ust. 1 Statutu Miejska Komisja na jego miejsce stwierdza wstąpienie kandydata. który w wyborach otrzymał największą liczbę głosów. Przy równej liczbie głosów, mandat otrzymuje osoba, która miała najwięcej podpisów na liście popierającej kandydaturę.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 3. wybory przedterminowe przeprowadza się w tych okręgach wyborczych, w których zgłoszony był tylko jeden kandydat.

§20.

1. Miejska Komisja w terminie do 14 dni po wyborach ogłasza w drodze obwieszczenia wyniki wyborów na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.
2. Decyzja Miejskiej Komisji wchodzi w życie po jej ogłoszeniu.

§21.

1. Szkolne Komisje ulegają rozwiązaniu z chwilą ogłoszenia wyników wyborów.
2. Miejska Komisja działa do czasu zakończenia kadencji Rady.
3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje się w ciągu 14 dni od daty uprawomocnienia się wyników wyborów.

Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
WIDOK NA PLAC BEMA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
CO? GDZIE? KIEDY?
Benefis literacki z okazji 85. urodzin KAZIMIERZA SOPUCHA
Piknik literacki z książką
Muzealna środa - Abecadło kolekcjonera
ART-CZWARTEK 4/2017
Slajdowisko Podróżnicze 2017
Afryka okiem podróżnika
Spektakl edukacyjny dla dzieci
O smoku i królu leniuchu
Koncerty na plaży: Strefa 51 i JJ Band
Narodowe Czytanie już w sobotę
Gala Knockout Boxing Night 19
Prezentacja książki pt. “Pracownia. Kurpiowskie mikroświaty” autorstwa Dariusza Łukaszewskiego i Kazimierza Nurczyka
ART-CZWARTEK 5/2017
DKF "Rejs" - Maudie, Lady M
Tak to już z nami jest...
Niebezpieczna gra
Ukraina w walce o wolność
Szukając Inki – życie i śmierć Danki Siedzikówny
Miejsce urodzenia 2018 - eliminacje rejonowe
Ostrołęcki Album Pamięci BERNARD KIELAK
Charytatywny Bieg Kurpsiów w Narciarstwie Klasycznym
LII Uroczysta Sesja Rady Miasta Ostrołęki
Powstańcom Warszawskim - koncert
Małe zbrodnie małżeńskie - spektakl z cyklu Teatr Mazowiecki przedstawia
"Muzeum dla Seniora" w Pomniku-Mauzoleum
Tatrzański Tydzień w Galerii
Wieczór autorski Ilony Gołębiewskiej
Otwarcie wystawy "Wspólny mianownik"
Recital Zbigniewa Zamachowskiego
Święto Motoryzacji w Ostrołęce
Nastroje we Dwoje - Koncert RED LIPS
21. Dyskusyjny Klub Książki
Wieczór w Arce z Alfredem Sierzputowskim
I Festiwal Muzyczny „Ostrołęckie Operalia”
Spotkania regionalne w Klubie przy Studziennej
"W starym dobrym stylu". Kino plenerowe na leżakach
PRZEMIJANIE - wernisaż wystawy Elwiry Wiktorii Gers
„Ostrołęka w latach II wojny światowej” – spotkanie z cyklu „Ulicami wspomnień”
Bieg rodzinny „Od kapliczki do kapliczki”
LATA DWUDZIESTE, LATA TRZYDZIESTE
Wernisaż wystawy Stanisława Tomalaka "Fragmenty Świata cd."
"Pewnego razu... w Hollywood". Kino plenerowe na leżakach
LECIOŁY ZÓRAZIE - wernisaż wystawy Oli Grudzińskiej
Kolekcja malarstwa „Galerii Ostrołęka”
Z malowanej skrzyni... - spektakl dla dzieci
WOLNOŚĆ - wernisaż wystawy fotografii
Koncert "Stan Podgorączkowy" w wykonaniu wokalistów Studia Piosenki
"Dżentelmeni". Kino plenerowe na leżakach
Godziny dla Rodziny: Świnki 3
Dionizje 2022
BZ WBK PRESS FOTO 2016 - wystawa fotografii
DKF "Rejs" Szczęście świata i Honorowy obywatel
Piknik rowerowy
"Baby Driver". Kino plenerowe na leżakach
Próba - spektakl jubileuszowy z okazji 15-lecia OSA
Przysięga żołnierzy Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej
"Misterium Tyńca" Marii Rochowicz - wieczór autorski
"Na noże". Kino plenerowe na leżakach
MAŁY KSIĄŻĘ - spektakl dla dzieci
DKF "Rejs" Carol, Spotlight -Oscar 2016 za najlepszy film
Klub Kina Niezależnego - Przystanek Historia
Ostrołęcki przegląd twórczości plastycznej 2017 - wernisaż wystawy
Wystawa Agnieszki Dębkowskiej pt. Wolność Wyobraźni
Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Ostrołęckie Operalia V: FILM and CLASSIC
Spotkanie z por. Karolem Cierpicą i kpt. Franciszkiem Chrostowskim
Spektakl: Przeciętny gatunek człowieka
Dyskusyjny Klub Książki
Dzień Patrona Miasta Ostrołęki - Jana Pawła II
Koncerty na plaży miejskiej: Autsajt i Cathleen
Wystawa Krzysztofa Dody - Spiritum
Złote Gody
Gala Gwiazdkowy Anioł
Koncerty na plaży miejskiej: SmokinRose i Mad Bee
Koncert zespołu bluesowego TORTILLA & VESTA CHAWIRA
I Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki
Festyn "Cud nad Narwią"
Wystawa „Kraina Kurpiów i Jadźwingów”
Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku - spektakl
77 rocznica wybuchu II wojny światowej
Wieczór noworoczny w Arce
„Usta milczą, dusza śpiewa…”
Klub Kina Niezależnego - Prorok nie umiera
29. Dyskusyjny Klub Książki
"Porozmawiajmy przy herbacie" - spotkanie z Przemysławem Zyśkiem
SACRUM ET MUSICA 2016
Wernisaż fotografii Sylwii Larkiewicz
Ostatni koncert z cyklu Wojtki Grają
Kurpie i goście - koncert z okazji Dnia Matki
Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych „IGŁA 2015”
Piosenki Konstantego - koncert
Wigilia Miejska
Tylko nie mów... koncert piosenek Kazimierza Dłuskiego
Hanna Śleszyńska z zespołem - recital
Święto Wojska Polskiego
Koncert RAPsodia
Wystawa malarstwa Radosława Jastrzębskiego: Linia Życia
T-Mobile Nowe Horyzonty Tournée
Święto Konstytucji 3 Maja
Zakochany Miś - spektakl teatralny
Wernisaż wystawy fotograficznej "Noc na bagnie z ptakami"
Koncert pt. Kocham Cię, kochanie moje
Poplenerowa wystawa fotografii członków Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego
Bo najpiękniejsza jest kolęda... koncert
19. Filmowe Zwierciadła
Kino plenerowe: Był sobie pies
Spotkania z muzyką - Klezmafour
Kiermasz bożonarodzeniowy "Motylków"
Ostrołęka 2015 - wernisaż wystawy poplenerowej
Kolarski Wyścig Australijski
Scena to dziwna - koncert
DKF Jantar - Ava i Młodość Astrid
Występ kabaretu "Rozumisz?"
Ostrołęckie Operalia V: NIE KOCHAĆ W TAKĄ NOC…
12. Festiwal Teatralny InQbtor
Wieczór w Arce
Ostrołęckie Operalia V: TYLKO MI CIEBIE MAMO…
12. Festiwal Teatralny InQbtor
III Festiwal Smaków Food Trucków w Ostrołęce
Z Ostrołęckiego Albumu Pamięci: MIKOŁAJ CHEŁSTOWSKI
Ostrołęckie Operalia V: ZAKOCHANI W OPERETCE
Runmageddon
Biało-czerwona. Obowiązkowo!
2 maja - Dzień Flagi
FILMOWE ZWIERCIADŁA 2018
ART czwARTek - Zamknięci w portretach
„Biało-czerwona. Obowiązkowo!”
15 LAT MINĘŁO - JESTEŚMY
Koncert pt. Niepodległość znaczy Wolność
„Ostrołęckie Operalia 2017”
Swiątecznie...
Koncert Chwalmy Pana
Koncert zespołu The Polish
Literacki album pamięci - spotkanie szóste pt. Stanisław Skolimowski
Zacznij od Bacha - koncert
Sylwester w Ostrołeckim Centrum Kultury
Zabawa podmiejska w stylu lat 60.
Muniek i Przyjaciele - koncert
Polskie przeboje w wykonaniu Roberta Moskwy
Nastroje we Dwoje - Monika Kuszyńska
Koncert zespołu ŻelipapĄ
Pokonkursowa wystawa fotografii
SKĄD MIKOŁAJ WIE? spektakl dla dzieci
DKF "Rejs" Viviane chce się rozwieść i Powrót do Itaki
Godziny dla Rodziny - Kot w butach
30 lat Galerii Ostrołęka
149 zdjęć, których nie da się zapomnieć – zobacz wystawę prac laureatów 13. edycji BZ WBK Press Foto
Miejskie obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej
Koncert świąteczny "Idą Święta"
XXX KONKURS RECYTATORSKI Pierwszy krok w poezję. Eliminacje biblioteczne
8. rocznica Katastrofy Smoleńskiej
Koncert kolęd "Bóg się rodzi"
DZISIAJ W BETLEJEM - spektakl dla dzieci
Teatrzyk DUET – spektakl dla przedszkolaków pt. Sówka mądra główka
Muzyczne spotkanie "Kolęda płynie na wysokości"
Wieczór w Arce inaugurujący Tydzień Bibliotek
Wernisaż poplenerowy
XVIII sesja Rady Miasta Ostrołęki
"Festiwal Sztuki 3m: Materiał, Medium, Metafora"
Wojtki Grają: Uczucia - koncert Wiktorii Dobrowolskiej
Eliminacje biblioteczne XXIX Konkursu Recytatorskiego pn. Pierwszy krok w poezję
Wystawa "Kobieta, Gest, Okno"
Spotkanie edukacyjne dla dzieci
Obchody 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
Święto sportu na Plaży Miejskiej
Spotkanie edukacyjne dla dzieci
GRA MASKA
Spotkanie z cyklu Ulicami Wspomnień pt. Osiedle Stacja
DKF "Rejs" Klient i Zwariować ze szczęścia
Muzealna Środa
Zabawa w ilustratora dla dzieci
Katarzyna Bąkowska-Roszkowska Interwencje przyrody - wernisaż wystawy
74. rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego
MotoMikołaje 2018
„Krasnoludki są na świecie”
Festiwal Teatralny INQBATOR
Miejski Sylwester
Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Kadetek
Wernisaż wystawy Wyszel 2018
Spotkanie z Barbarą Ekert
Sylwester 2018
Spotkajmy się w Parku
Zabawa podmiejska w stylu lat 70.
Wieczór noworoczny w Arce
„Ojczysty — dodaj do ulubionych"
Sacrum et Musica 2017 - Mesjasz -Jerzy Fryderyk Haendel
Wieczór w Arce
XI Memoriał im. Arkadiusza Gołasia
Wykład prof. Jacka Bartyzela "Od rewolucji protestanckiej do rewolucji kulturowej nowej lewicy"
Spektakl "W poszukiwaniu szczęścia"
II Wakacyjny Turniej Dzikich Drużyn
Noc Spadających Gwiazd - Perseidy 2022
Uroczysta Sesja Rady Miasta
Debata o przyszłości kultury
II Wakacyjny Turniej Dzikich Drużyn
Porozmawiajmy przy herbacie z Martą Krukowską
Wakacyjny turniej siatkówki plażowej
Wieczór w Arce Obecna w naszych sercach
Polska pomoc - plenerowa wystawa fotograficzna
Karol Samsel i jego gość: Piotr Kępiński
II Wakacyjny Turniej Dzikich Drużyn
Koncertowo w Klubie Oczko
Orszak Trzech Króli
„Madonny Polskie"
Qpiszewiada 2016 - preludium Festiwalu
Spotkania z historią... Rajd pieszy kurpiowskimi śladami filmu „Historia Roja”
Gwiazdkowy Anioł - gala
XXIX sesja Rady Miasta Ostrołęki.
Festiwal Ostrołęka Kocha Rower
„60-lecie ostrołęckich elektrowni" — wystawa plenerowa
VII festiwal literacki im. Edwarda Kupiszewskiego „Qpiszewiada 2016”
DKF "Rejs" Paterson i Toni Erdmann
Droga przełomu - wernisaż wystawy
Spektakl "Bajka o szczęściu"
NIEBIESKI PIESEK - spektakl dla dzieci
„Znad Biebrzy"
Koncert Voo Voo - "7"
AUTYZM - CO TO OZNACZA?
Karol Samsel i jego gość
Obchody Święta Wojska Polskiego
„Noc światła"
IV Festiwal Etnosakralia Kurpiowskie - koncert carillonowy w wykonaniu Moniki Kaźmierczak
Art Czwartek - koncert Beaty Banasik
MUZYKA ENNIO MORRICONE
III Festiwal Mocne Brzmienia
Pierwsza kolęda - koncert
Spinningowe Zawody Wędkarskie „Okoń Narwi"
Tenisowy Turniej Otwarcia
W poszukiwaniu zaginionego czasu - gra miejska z Kultownią
36. Ostrołęckie Spotkania z Piosenką Kabaretową OSPA 2021
III Festiwal Mocne Brzmienia
Czy mogą być pieśni bez słów? - spotkania z muzyką
Dionizje i XXVII Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego
Kolekcjonerska Giełda Różności
Święto 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce
III Festiwal Mocne Brzmienia
DKF "Rejs" Aktorka, Moje córki krowy
Spotkanie z cyklu Ulicami Wspomnień
Spektakl "Świnki 3 - Pepa, Mela, Kwi"
Koncert bluesowy zespołu Tortilla & Vesta Chawira
Wojtki Grają: Larysa Tsoy
„Ostrołęka czyta dzieciom"
Wieczór w Arce Józef Piłsudski - koniec walki o jutro
Recital Nicholasa Kaponyasa
Rocznica ataku ZSRR na Polskę
Wieczór w Arce
„Pierwszy Krok w Poezję"
Innowacyjna szkoła naprzeciw wyzwaniom współczesności
Wieczór Gwiazdkowy w Arce
Koncert Adam Wołosz NATURAlnie
DKF Rejs - "Najlepsze lata" INAUGURACJA SEZONU 2021/2022
Spotkanie z prof. dr hab. Marią Jolantą Olszewską
V Mistrzostwa MKK Karate
No Dishonor - wernisaż wystawy fotografii Tomasza Lendo
Olga Świątecka - Dziewczyny sióstr Nazaretanek - wernisaż
Wielkie sprzątanie nad Narwią
LIGA SPORTÓW WALKI Kurpiowska Kuźnia Mistrzów 2021
Ostrołęckie Spotkania Klubów Seniora
XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Ostrołęki
„Moja piosnka”, czyli Norwid śpiewany
1946 Zamordowani 2016 Odnalezieni
Piknik Historyczny „Historia łączy pokolenia"
Godziny dla Rodziny - Miś Uszatek
Wigilia Miejska
III Festiwal Piosenki w Języku Angielskim
Spacer historyczny: ŚLADAMI OSTROŁĘCKIEJ KSIĄŻKI
Letnia scena "eski"
MC Kwadrat na Święta
Spotkanie DYSKUSYJNEGO KUBU KSIĄŻKI
Rodzinny rajd rowerowy
Ulicami wspomnień
„Marsz o Poranku"
Wieczór w Arce
Kulturalnie przy fontannie - Czerwony Kapturek
Godziny dla Rodziny - Gerda i Kaj
XXII Półmaraton Kurpiowski
DKF „Rejs” - Dzieciństwo wodza
Wernisaż wystawy Bogny Fogler i Anny Michniewicz
Wernisaż wystawy Marka Zalewskiego
Konferencja naukowa pn. BIBLIOTEKA PUBLICZNA JAKO LOKALNE CENTRUM KULTURY, DOKUMENTACJI I PAMIĘCI
Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski
Spotkania z muzyką - W gorącej Andaluzji
Wernisaż wystawy "Biebrzańska jesień w stodole snów"
Koncert Andrzeja Sikorowskiego
Spotkanie z dietetyk Marzeną Żurek
III Ostrołęckie Dni Muzyki Organowej i Kameralnej „Per musicam ad Deum"
Wieczór w Arce z Jarosławem Trześniewskim-Kwietniem
Zabawa podmiejska w stylu lat 80-tych
Narodowe Czytanie w Ostrołęce
„Miejsce Urodzenia"
NID
Po drugiej stronie chmur - wernisaż Piotra Kobrzyńskiego
Rodzinny Rajd Rowerowy
„Mamo, ten wiersz dla Ciebie"
"Nastroje we Dwoje" Natalia Kukulska i Atom String Quartet
Walentynki 2017 w Oczku - koncert
Galloping Bulls Parade 2021
Spotkanie dla dzieci z dietetykiem Marzeną Żurek
III Festiwal Smaków Food Trucków w Ostrołęce
„Jezioro Łabędzie"
Nastroje we Dwoje, Edyta Geppert - Recital
Wernisaż wystawy „Pocztówki z Ostrołęki (1902-1989)"
„Językowy Dzień Dziecka"
III Festiwal Smaków Food Trucków w Ostrołęce
„Ułani i Samorząd Dzieciom"
Seniorada: Od Przedszkola do Seniora
Wieczór w Arce - Piotr Grzymałowski i prezentacja książki „Powidołki”
Aploniusz Węgłowski - wernisaż malarstwa
IV Spotkanie regionalne
Wigilia Miejska
Szkolenie dla NGO. Nowe formularze ofert
Cała jesteś w skowronkach - koncert wokalistów Studia Piosenki
Literacki Album Pamięci: Bogusław Hubert Fedorowicz
Mateusz Oswald Wróblewski - Presja rzeczywistości - wernisaż wystawy
Festiwal Teatralny INQBATOR 2017
Wars i Sawa - spektakl dla dzieci
Wieczór w Arce z Mirką Szychowiak
Ostrołęcka Majówka
Orszak Trzech Króli
15. Dyskusyjny Klub Książki
Inauguracja DKF 2016/2017 Wszyscy albo nikt
4 numer Przydroży - prezentacja
III Festiwal Muzyczny „Ostrołęckie Operalia”
Benefis i wernisaż wystawy prac Zenona Kowalczyka
Maraton Horrorów
Wieczór w Teatrze Wielkim - spektakl literacko-muzyczny
Festiwal Teatralny INQBATOR 2017
Miejski Sylwester
Lato z piosenką filmową
Wernisaż foto - Orszak Trzech Króli 2016
Festiwal Teatralny INQBATOR 2017
Kino letnie na plaży miejskiej
23. FILMOWE ZWIERCIADŁA
II pokaz kina letniego na plaży miejskiej
III pokaz kina letniego na plaży miejskiej
Inauguracja kampanii 19 dni przeciwko przemocy
IV pokaz kina letniego na plaży miejskiej
Igła 2016 - Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych
DKF "Rejs" Ostatnie tango i Martwe wody
Prezentacja książki: Trzy razy miłość
50 lat zespołu Kurpie - koncert jubileuszowy
Debata wokół "Innego świata"
Wieczór Noworoczny
DKF "Rejs" Nieznajoma dziewczyna i Moonlight
Festiwal Teatralny InQbator 2020- „Pan i Pani O.” - Teatr Pantomimy MIMO
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta
Koncert pożegnalny maturzystów Studia Piosenki
Pierwsza w Ostrołęce Seniorada
Klub Kina Niezależnego - Zakazany Bóg
Tajemnice i Legendy w biografii Kazimierza Pułaskiego
Wystawa poświęcona Solidarności
Festiwal Teatralny InQbator 2020 - oficjalne otwarcie
Spotkania z muzyką: Dawna Warszawa tańczy
DKF "Rejs" Noc Walpurgi
Konstytucja 3 maja
Spotkanie z autorami nr 6 Ostrołęckiego Rocznika Literackiego "Przydroża"
Rusza Ostrołęcka Wiosna Teatralna
Spotkanie z Arturem Barcisiem
Spotkanie z autorem książki pt. "Wróżda" - Marcinem Tomczakiem
Wieczór w Arce - Monika Sawicka, autorka bestselerowych powieści
Koncert Evgena Malinowskiego „Jedno serce – dwie ojczyzny”
Powstanie Styczniowe 1863 r. na Kurpiach
Festiwal Teatralny InQbator 2020 - Morskie Opowieści (spektakl dla dzieci)
Klub podróżnika: Podróż na kresy: Grodzieńszczyzna.
Festiwal Teatralny InQbator 2020 - CYRK TARABUMBA - Teatr Klinika Lalek
TEST COOPERA w Ostrołęce
IV Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Kadetek
Robert Kozera - Dywizjon 303, zatrzymane w kadrze
Festiwal Teatralny InQbator 2020 - Otwarcie pokonkursowej wystawy fotograficznej InQbator 2019
XVI Memoriał Piotra Dobrzyńskiego w piłce ręcznej
DKF "Rejs" Mustang, Szwedzka Teoria Miłości
QPISZEWIADA 2017 - preludium festiwalowe
Koncert piosenek Przemysława Gintrowskiego - S.A.L.I.G.I.A.
Festiwal Teatralny InQbator 2020 - Fantomy - Teatr Akt
Koncert Dariusza Kordka
XIII Ostrołęcki Festiwal Fotografii
Ferie z Panem Chętnikiem
Majowe spotkanie z cyklu "Śpiewaj razem z nami"
Mityng Młodzików OKLA
Spotkanie z cyklu: dr hab. Karol Samsel i jego gość: Marcin Królikowski
Niedziela z WOPR-OS na plaży miejskiej
Festiwal Teatralny InQbator 2020 - Zapach czasu - Teatr KTO
Spotkanie sprawozdawcze Rady Osiedla Pomian
ART czwARTek: Aneta Żebrowska i Przyjaciele
OBYWATEL G.C. - koncert
Wieczór w Arce - Wirtualna wyprawa w świat z Tonim Halikiem
DKF "Rejs" 2 noce do rana i Neapol spowity tajemnicą
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
Improwizacja gotowana - spektakl
Wykład profesora Tomasza Strzeżka
Zamknięte drzwi - spektakl teatralny
Msza Święta w intencji ojczyzny
OTF 2016 - wernisaż
Uroczysta Sesja Rady Miasta Ostrołęki z okazji Narodowego Święta Niepodległości
Rodzinny Rajd Rowerowy na zakończenie lata
Spotkanie z prof. Lucyną Wiśniewską-Rutkowską
Mapa Wyzwolenia 2018
Koncert XIII Wspólne Śpiewanie Patriotyczne "Polskę noszę w sercu"
VIII Ostrołęcki Festiwal Fotografii
Muzealna środa - Rodzina Certowiczów
Koncert "Śpiewnik Patriotyczny"
Szanty nad Narwią 2022
Boom na Coolturę - spotkanie z muzyką
VIII Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego Qpiszewiada - preludium festiwalowe
V Ostrołęcki Orszak Trzech Króli
Rewia Smaków w Ostrołęce
28 finał WOŚP w Ostrołęce
Ostrołęka Powstańcom Warszawskim
Koncert zespołu eNSTEMI
Calineczka dla Dobrusi - spektakl teatralny
40 lat KLUBU OCZKO
Qpiszewiada Preludium Festiwalowe
Wieczór Noworoczny w Arce
Konwój Country!
Turniej Halowej Piłki Nożnej "Gramy z Orkiestrą"
Karol Kurpiński - Zamek na Czorsztynie -spotkania z muzyką (przedstawienie operowe w kostiumach)
VIII Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego Qpiszewiada
II Bieg WOŚP w Ostrołęce
Pożądanie w cieniu pokrywki - spektakl komediowy
Jak wybierać, aby żyć twórczo i szczęśliwie? - spotkanie z Jerzym Kostowskim
Stanisława Celińska – Atramentowa - koncert
Mumio taki miks
Wakacje z Dom Perignonem - obrazy Włodzimierza Tyca
"Pokaż maluchu co masz w serduchu"
Buziak Mamusi - spektakl dla dzieci
VII Bieg Kolejarza
Miś Tymoteusz - spektakl teatralny
Koncert Kolęd 2018
Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych
Zespół Kurpie "Kolędy po naszemu"
Spotkanie z autorami książki NORWID GOMULICKICH
Moralność Pani Dulskiej - spektakl
Dzieci na rowery
Turniej Pokonaj Mistrza
XXIII Półmaraton Kurpiowski i I Kurpiowska Dziesiątka
Kryształowa Królowa Śniegu
Wychowankowie "poprawczaka" grają z WOŚP
Promocja książki "W labiryntach pamięci"
Orszak Trzech Króli 2018 w fotografii
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 OUTW
Ballada na trzy biurka
Koncert kolęd "Bóg się rodzi"
Zamieszanie ze świętami - spektakl dla dzieci online
Art Czwartek - Paweł Kubat
W Krainie Małego Księcia - spotkania z muzyką
Przegląd Dziecięcej Ekologicznej Twórczości Scenicznej
Koncert kolęd pt. "Kolęda płynie z wysokości"
Klatka - spektakl teatralny
Wieczór w Arce z Anną Świtaj
Konferencja naukowa "Kult świętych w diecezji łomżyńskiej"
Wieczór w Arce z Januszem Leonem Wiśniewskim
Koncert zespołu SIQ i spotkanie edukacyjne ze "Ślimakiem"
Nastroje we dwoje. Marek Dyjak - Piękny Instalator
Na dobry humor - JAZZ
XXV Konkurs Pierwszy Krok w Poezję - spotkanie laureatów
Przegląd filmów dokumentalnych poświęconych Żołnierzom Wyklętym
18. Mazowiecki Festiwal Teatrów Amatorskich
Warsztaty perkusyjne ze "Ślimakiem"
Jaś i Małgosia - spektakl w ramach akcji - Godziny dla Rodziny
STAND-UP
Aniołom szepnij to - koncert
Wernisaż wystawy uczestników Akademii OTF
20-lecie działalności OTBS
III Piknik Rodzinny "Dzień bez samochodu"
DKF "Rejs"
MUZEALNA ŚRODA o początkach więzienia w Ostrołęce
Spotkania z cyklu "Poznajmy się"
Otwarcie Plaży Miejskiej w Ostrołęce
Stragan z bajkami - spektakl teatralny
VII Zawody Kawaleryjskie pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki
Wmurowanie kamienia węgielnego pod przebudowę budynku Muzeum Żołnierzy Wyklętych
KOZIOŁEK MATOŁEK - spektakl dla dzieci
Klub Podróżnika – Robert Gondek i multimedialna relacja z podróży do Ekwadoru i na Wyspy Galapagos
Parafiada Rodzinna przy Świętym Franciszku
Nastroje we Dwoje - LAO CHE
Spotkanie organizacji kulturalnych
Koncert z cyklu Spotkania z muzyką
Wigilia Miejska z dostawą
V Ostrołęckie Spotkania Spółdzielcze
Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 OUTW
Spotkanie klubów piłkarskich
Mistrzostwa nauczycieli w tenisie stołowym
Porozmawiajmy przy herbacie - online w Kutowni OCK
Świąteczne spektakle Dziecięcego Teatru Amatorskiego
Nadanie imienia „Kraina Odkrywców" Przedszkolu Miejskiemu Nr 16 w Ostrołęce
Spotkanie klubów siatkarskich, piłki ręcznej i koszykówki
Recital: POSŁUCHAJ...
Wieczór Papieski
17. Warsztaty Etnograficzne Ginące Zawody
Spotkanie organizacji sportowych
Koncert "15 lat jesteśmy"
Rocznica napaści ZSRR na Polskę
Recital: PO TAMTEJ STRONIE MARZEŃ
VII edycja Festiwalu OSTROŁĘCKIE OPERALIA
DKF "Rejs" Życie na kredycie, Sól ziemi
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
Spotkanie organizacji sportowych
JUBILEUSZ 55-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA KURPIE
VII edycja Festiwalu OSTROŁĘCKIE OPERALIA
Festyn Dworcowy
JUBILEUSZ 55-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA KURPIE
Warsztaty z wikliny papierowej
VII edycja Festiwalu OSTROŁĘCKIE OPERALIA
Noc bibliotek
Wieczór w Arce - wykład
Karol Samsel i Jego gość: Ewa Frączek
"Wojtki grają". Wystąpią Wojciech Dudkowski i Wojciech Richter
VII edycja Festiwalu OSTROŁĘCKIE OPERALIA
Dyskusyjny Klub Książki
Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym
VII edycja Festiwalu OSTROŁĘCKIE OPERALIA
Spotkanie przy Studziennej z Antonim Pieńkowskim
Kolędy Pospieszalskich
Start Ostrołęckiej Ligi Piłki Nożnej
Spotkanie z Karolem Samselem w ramach Muzealnych Spotkań przy Lampce
Ostrołęcka premiera książki Karola Samsela pt. Autodafe 3
Śpiewaj razem z nami
9. Festiwal Teatralny InQbator
Piknik Historyczny "Wrześniowe Dni Pamięci"
Zakończenie roku akademickiego OUTW
Rowerem przez Saharę i jeszcze dalej...
Katy Carr - Koncert w hołdzie Żołnierzom Wyklętym
Koncert "Najpiękniejsze utwory męskiej literatury wokalnej"
Wystawa pt. Jadą Cyganie Wielu Wozami
Dziecięcy Teatr Amatorski "Niewidzialni"
Muzyczne spotkanie z Kasią Moś
Syliwa Zera - Lost station
Pożegnanie Wakacji
Art Czwartek z Arturem Gotzem
NIEMY KELNER - spektakl
Ostrołęka dawniej i dziś - wystawa plenerowa OTF
CZERWONY TULIPAN - koncert
Pater Noster
Blizny pamięci
Orszak Trzech Króli w obiektywie
Inqbator Teatralny - dzień 1
Godziny dla Rodziny: spektakl "Nad kolorową rzeczką"
Koncert hip-hopowy "Młodzież dla Ostrołęki"
67 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Festiwal Piosenki Przedszkolnej
VI Spotkanie regionalne - Bitwa pod Kopańskim Mostem
Z dala od orkiestry - projekcja filmu
Inqbator Teatralny - dzień 2
Wieczór Wielkanocny na Kurpiach
25 - lecie Zespołu Tańca Współczesnego DE-EM
Igła - XIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych
Noc Muzeów 2018
Inqbator Teatralny - dzień 3
Wieczór w Arce, Daria Galant i prezentacja powieści pt. Dwór wiatrów
Etnoskaralia kurpiowskie - koncert zespołu T/Aboret
Pokonkursowa wystawa fotografii "VII Ostrołęcki Orszak Trzech Króli"
AIDA - SPOTKANIE Z PAWŁEM KUDZIĄ
Wieczór autorski ARKADIUSZA KRUCZYKA
Mistrzostwa Polski FTS w Tańcach Latynoamerykańskich i 32. OTTT o Złotą Podwiązkę
Porozmawiajmy przy herbacie (Kultownia)
Spektakl "Na pełnym morzu"
Koncert zespołu Lonstar
Podróż za horyzont - spektakl dla dzieci
10 lat w Areszcie Sztuki - wernisaż wystawy
DKF "Rejs" - Frantz, Pogorzelisko
Kabaret OLD SPICE GIRLS (Nastroje we dwoje)
DKF Rejs: Ojciec
Spotkanie literackie z Antonim Pieńkowskim
Gustaw Herling-Grudziński a sztuka
Zapraszamy do "Strefy Bezpieczeństwa"
Klub Podróżnika - Agnieszka Atamanka Glabas
Radosław Jastrzębski - Przenikanie, wernisaż wystawy
XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Ostrołęki
Festiwal Sztuki 3m - materiał, medium, metafora
MAŁY KONCERT OD PRZYJACIÓŁ DLA TADEUSZA M.
VIII Ostrołęcki Bieg Papieski 2022
OTF 2015 wystawa fotografii członków Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego
Czarowna noc - premiera teatralna
Turniej dzikich drużyn w piłce siatkowej
WIECZÓR LITERACKI JULII LENKIEWICZ
Runmageddon w Ostrołęce. To już 7 sierpnia!
VII OGÓLNOPOLSKA NOC BIBLIOTEK ph. Czytanie wzmacnia
Wielkie otwarcie MULTICENTRUM
Spotkanie z cyklu Ulicami Wspomnień
Malarstwo Anny Trochim - wernisaż wystawy
Wernisaż wystawy "Artyści z Meppen"
Turniej dzikich drużyn w piłce siatkowej
DEBATA: HENRYK SYSKA, SYN TEJ ZIEMI
Wieczór w Arce z Karolem Samselem
Nieznajoma Konstelacja - recital
Narodowe Czytanie
62 SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI
Spotkanie z cyklu Ulicami wspomnień pn. Dawny WARYNIAK powraca do mnie często w snach
Literacki Album Pamięci: Wojciech Janusz Woźniak
Księżniczka Szeherezada i Piraci - spektakl baletowy
WARSZTATY LITERACKIE
Obchody 77. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego
Warsztaty literackie
DKF "Rejs" 45 lat i Zupełnie Nowy Testament
Sylwester w OCK - OPERA NA WESOŁO
Zajęcia taneczne "Ostrołęka Tańcem Malowana"
Obchody 77. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego
Między Mną, a Tobą - recital
Dni Otwarte Funduszy Europejskich
Spotkanie: Tomasz Wandzel
Grace i Gloria - zaproszenie do teatru
Wieczór w Arce prezentacja książki autorstwa ks. dra Zdzisława Grzegorczyka
64 spotkanie Duskusyjnego Klubu Książki
Miejskie obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej
Mustafa Deodoglu - Ponadczasowy Stambuł
Spektakl "Biuro matrymonialne"
Koncert Piotra Grzyba i Zupy Grzybowej
Spotkanie z dietetykiem Olą Taborek - pogadanka "Jak zdrowo jeść i zdrowo żyć"
X Uroczysta sesja Rady Miasta Ostrołęki
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
19. Ostrołęckie Spotkania Chóralne - k o n c e r t
Wieczór w Arce - promocja książki Jerzego Kijowskiego "Nad Narwią, Orzem i Omulwią"
XXII sesja Rady Miasta Ostrołęki
Test Coopera dla Wszystkich w Ostrołęce
II Bieg Tropem Wilczym
DKF "Rejs" Co przynosi przyszłość i Fuocoammare. Ogień na Morzu
Rapsodyczny - prezentacja książki poetyckiej Katarzyny Fabisiewicz
Projekcja filmów o Żołnierzach Wyklętych
Calineczka - spektakl teatralny dla dzieci
ART czwartek w rytmach rock - soul - blues
Prezentacja książki Wiesława Janusza Mikulskiego Poetyckie dzwony. Wiersze wybrane z lat 1992 – 2015
Nastroje we Dwoje - Katarzyna Cerekwicka
Stanisław Krzyżewski - Malarstwo - wernisaż wystawy
35. OSPA - wieczór kabaretowy
Giełda Kolekcjonerska OKK UNIKAT
Wieczór w Arce - wspomnienie o Alfredzie Sierzputowskim
Jan Dobkowski - wernisaż akwareli -„Mały Wszechświat w wielkim mieście”
Spotkanie z podróżnikiem i ekologiem Dominikiem Dobrowolskim
IX Ostrołęcki Festiwal Fotografii
Giełda Kolekcjonerska OKK UNIKAT
Letnie potańcówki
Bezpłatna linia eventowa na Niedzielę Palmową w Łysych
Wieczór w Arce z Martyną Walecką
Godziny dla Rodziny - Pchła Szachrajka
Warsztaty literackie
Giełda Kolekcjonerska OKK UNIKAT
Ostrołęcki Przegląd Twórczości Plastycznej, Biennale 2019-2020
Letnie potańcówki
Zjednoczeni dla Miłości - Koncert Uwielbienia
Jak się kochamy w domu? - spektakl
Letnie potańcówki
Wystawa fotografii Daniela Ejsymonta
Pokaz gotowania Mateusza Gesslera
Letnie potańcówki
Art Czwartek: Koncert "Kochać... łatwo powiedzieć"
Wernisaż ilustracji i grafik Magdaleny Sołodyny
Dyskusyjny Klub Książki
Koncert organowy Aleksandry Gawrońskiej
Malarstwo Urszuli Sakowskiej, Rzeźba Krzysztofa Ciupy - wernisaż wystawy
Koncert z cyklu "Wojtki grają"
Tomasz Lipiński z zespołem
Dni Niepodległej Ostrołęka 10-13 Listopada
Prezentacja książki Joanny I Norberta Dawidczyków pt. Bigos małżeński. Jak się dogadać. Mini-poradnik dla małżonków.
Spotkanie z Darią Galant
DKF "Rejs" Płomienie i Zwierzęta
Wieczór stand-up: SKIBA CIĄGLE NA WOLNOŚCI CZYLI SKIBA NA OSTRO I BEZ CENZURY
Recital Wiktorii Sumary „KOŁA CZASU”
Opowieść o Wietnamie, jakiego nie znamy
11. SLAJDOWISKO, czyli SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKAMI
Koncert z cyklu Nastroje we Dwoje: JUDY
Czytanie najpiękniejszych strof polskiej poezji
Spektakl "MAŁA SYRENKA" w wykonaniu aktorów Teatru Lalki i Aktora w Łomży
Planeta Energii w Ostrołęce
Święta z książką – 65 spotkanie DKK
Otwarcie wystawy „Wiktor Czajewski. Okruchy pamięci”
Wieczór w Arce: zaduszkowy koncert muzyczno-literacki
V Spotkanie regionalne
Spotkanie z Maciejem Filipkiem
Recital Kacpra Kuszewskiego „Album rodzinny"
13. Festiwal Teatralny INQBATOR
LITERACKI ALBUM PAMIĘCI. Spotkanie ósme pt. Henryk Ciszewski
IV Etnosakralia Kurpiowskie - koncert finałowy
„Mazowsze w sercu Niepodległej”
Wspomnienie Jana Górzyńskiego
13. Festiwal Teatralny INQBATOR
Powitaiej lat z Aquaparkiem
Koncert "Wolność... kocham i rozumiem"
Tomasz Piotr Nowaczyk gościem spotkania pt. Porozmawiajmy przy herbacie - online
Prezentacja książki pt. “Encyklopedia Kurpiowska”
Noc Bibliotek
Wieczór autorski Marii Pawłowskiej
Prezentacja książki pt. „Felietony" Anny Wołosz
Sicily Monochrome - finisaż wystawy fotografii Jacka Poremby
Wieczór w Arce - "Puste noce. 31 odbić Ostrołęki"
Wieczór autorski Joanny Brodowskiej
Spotkanie z cyklu Ulicami Wspomnień
Wieczór w Arce z obieżyświatem PIOTREM KOWALCZYKIEM nt. „Kobiety trzech kontynentów”
Piosenki Konstantego - k o n c e r t
Ostrołęcki Dzień Św. Jana Pawła II
Z Ostrołęckiego Albumu Pamięci – Wacław i Jan Leszczyńscy
Debata literacka nt. „Wiktor Gomulicki, poeta, prozaik, odkrywca C. Norwida”
Wieczór w Arce z Marcinem Orlińskim
32. Ostrołęckie Spotkania z Piosenką Kabaretową
XXXIV spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
Spotkanie z cyklu dr Karol Samsel i Jego gość
Mini Maraton dla dzieci i młodzieży
Koncert zespołu "Fabryka"
Wieczór w Arce z Narwiakami Tadeuszem Machnowskim i Czesławem Parzychem
Warsztaty literackie
Wieczór poetycko-muzyczny z okazji Dnia Języka Narodowego.
Msza święta w intencji zmarłych samorządowców
XII Ostrołęcki Festiwal Fotografii - otwarcie festiwalu
XXVI Półmaraton Kurpiowski
Dyskusyjny Klub Książki
Spektakl teatralny "Wyklęci"
Warsztaty fotograficzne
Piotr Wróbel – Król Midas w rękach Bogów
Warsztaty literackie prowadzi dr Karol Samsel
XII Ostrołęcki Festiwal Fotografii
Wieczór w Arce
Wernisaż wystawy tkaniny artystycznej Wojciecha Sadleya
XII Ostrołęcki Festiwal Fotografii
Piosenki Konstantego - k o n c e r t
DKF "Rejs" - Party, Nie jestem twoim Murzynem
Wolna Grupa Bukowina – koncert
Sobota Bokserska na Partyzantów
XII Ostrołęcki Festiwal Fotografii
Belfer - spektakl teatralny
APN Winter Cup 2019
XII Ostrołęcki Festiwal Fotografii
Wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej 2021
Rodzinny Rajd Rowerowy z okazji Dnia Flagi
Domisie w teatrze - przedstawienie dla dzieci
Miejski Festiwal Dzieci
Koncert kolęd i pastorałek
KONCERT ACH - POEZJA !
Motoserce - X edycja
Ostrołęckie Spotkania Komiksowe
"Leć pieśni nasza... by się wolności ziścił cud"
Wieczór w Arce z Marią Rochowicz
Spotkania z muzyką - W.A. Mozart "Bastien i Bastienne"
Koncert Evgena Malinowskiego
Ostrołęckie Spotkania Komiksowe
Młode polskie skrzydła - koncert
Wernisaż wystawy "Ślad Nieobecności"
Ostrołęckie Spotkania Komiksowe
Porażki - recital Olgi Malinowskiej
Pan Tom buduje dom
Wernisaż wystawy fotografii członków OTF
Ostrołęckie Spotkania Komiksowe
„Ido Śwenta Źelgejnocy” – rodzinna impreza wielkanocna
36. OKR Miejsce urodzenia
W takie wieczory na nic się nie czeka... koncert
„Prehistoryczny łowca. Wystawa o człowieku z Janisławic”
DKF "Rejs" "Komunia" i "To tylko koniec świata"
Spotkanie z cyklu Niedziela w Muzeum
XXXI ostrołęckie spotkania z piosenką kabaretową
Andrzej Tajchert w ostrołęckim muzeum
Strefa Mocy
Obchody Święta Wojska Polskiego
Przyjdź na spotkanie z Przemysławem Zyśkiem
Test Coopera dla Wszystkich
Próby innej lektury Biegunów Olgi Tokarczuk
Art Czwartek z Olgą Mujkić
COHEN & CAVE - KONCERT
"Brunetki, blondynki..." - koncert z okazji Dnia Kobiet
DKF "Rejs" Szermierz i Pod elektrycznymi chmurami
Ulicami wspomnień - Zapraszamy na wirtualny spacer po dawnej ulicy Głowackiego.
Spotkanie z Ireneuszem Gralikiem
Noc Muzeów
Cmok. Smok. - Godziny dla Rodziny
Klub Przy Studziennej 
Czarowna Noc [2] - spektakl teatralny
Klub Kina Niezależnego - „Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć”
Miłość niejedno ma imię - program artystyczny słuchaczy OUTW
Rodzinny Rajd Rowerowy
Spotkanie z cyklu dr hab. Karol Samsel i jego gość: Maciej Raś
Koncert KRiSU na plaży miejskiej
Literacki Album Pamięci
Ostrołęckie Slajdowisko Podróżnicze 2016
Muzealne Spotkanie przy Lampce
Walentynki w Kultowni - zakochaj się w ... książce
Spotkanie z cyklu: Ostrołęcki Album Pamięci pt. Powieźli ich w daleki kraj…
O Słodkiej Królewnie i Pięknym Księciu - spektakl dla dzieci
Marta Szefke Groove Band - koncert
Dyskusyjny Klub Filmowy "Rejs"
Wieczór wielkanocny w Arce
Bodo Cafe - s p e k t a k l m u z y c z n y r e t r o
Zakończenie roku akademickiego OUTW
Piosenka jest dobra na wszystko - spotkania z muzyką
Dyskusyjny Klub Książki
Mazowieckie Dni Zdrowia
Pisarka Zofia Kossak we wspomnieniach wnuczki
Warsztaty literackie. Prowadzi dr hab. Karol Samsel
Obchody 83. rocznicy napaści ZSRR na Polskę
Ulicami wspomnień
OTF 2017 - wernisaż wystawy fotografii
Zawody Kawaleryjskie
Koncert Gloria Polonica na 100-lecie Niepodległości w Ostrołęce
Rio w każdym miasteczku … czyli karnawał po ostrołęcku w bibliotece.
Sportowa Niedziela nad Narwią. Będzie moc atrakcji
Kino plenerowe: Za jakie grzechy. dobry Boże?
W klubie podróżnika: spotkanie z podróżnikiem i dziennikarzem - Robertem Czerniakiem
Kolekcjonerska Giełda Różności
Pożądanie w cieniu pokrywki - spektakl
"Festiwal Dawnych Komputerów i Gier – Ostrołęka 2017”
Dyskusyjny Klub Książki
61 spotkanie Dyskusyjnego klubu książki
Kino plenerowe: "In the Heights: Wzgórza marzeń"
XXX LAT DKF REJS - wystawa
Wieczór w Arce
Literacki album pamięci
Walentynki w Parku Wodnym "Aquarium"
Wakacyjny Turniej Szachowy
Koncert piosenek XX-lecia międzywojennego
Koncert grupy wokalnej: Trzecie Zwrotki
Kino plenerowe: Palm springs
Festiwal "Filmowe Zwierciadła"
Recital "PESTKA" w wykonaniu Katarzyny Nurczyk
38. Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne
Kino plenerowe: Niedobrani
Art czwartek - koncert Agi Kiepuszewskiej
Festiwal "Filmowe Zwierciadła"
Wieczór w Arce
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce: Historie Prywatne
Festiwal foodtrucków i muzyki
Spotkanie z Markiem Czuku i Zbigniewem Chojnowskim
Ulicami wspomnień
DKF "Rejs" Bracia Lumiere, Ptaki śpiewają w Kigali
Otwarcie wystawy fotograficznej Niezwykła Codzienność
Teatralne spektakle świąteczne
Ostrołęckie Targi Książki Regionalnej
Wieczór w Arce
Art CzwARTek: Kochać...łatwo powiedzieć
67 spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
Koncert Ostrołęka Powstańcom Warszawskim
36. OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO O ZŁOTĄ PODWIĄZKĘ
W pewien piękny wieczór … z Jakubem Milewskim
Nasza, Twoja Europa - wernisaż wystawy
II Festiwal Smaków Foodtrucków w Ostrołęce
XXIII OSTROŁĘCKIE SPOTKANIA CHÓRALNE
Warsztaty literackie
Świat M.... malarstwo i rzeźba Marka Zalewskiego
Eugeniusz to nie geniusz
Miejskie obchody 1 sierpnia
Festiwal foodtrucków i muzyki
Spotkanie z himalaistą Krzysztofem Wielickim
Chłopi - premiera teatralna
Tatry w Galerii Ostrołęka
Otwarcie lodowiska
Wieczór w Arce
Wieczór literacki Szymona Białobrzeskiego
Nastroje we dwoje - Jubileuszowo - 30 lat czerwonego tulipana - koncert
18. Filmowe Zwierciadła Festiwal Filmów Amatorskich
Wystawa malarstwa absolwentów ASP
Lipniki 2016 wystawa poplenerowa
Koncert Ani Rusowicz
Młoda Ostrołęka Literacka
Wystawa plenerowa „Karol Wojtyła. Narodziny” i „Pielgrzym”
Debata część druga pt. Henryk Syska, syn tej ziemi
ART-CZWARTEK 1/2016 - Koncert zespołu NASH
Wystawa prac Wiktora Gajdy
58. spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
Dzień Muzeów w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
Zapraszamy dzieci na Poranki filmowe
„Idą święta – czas stroić choinkę”
Klub Kina Niezależnego - Przystanek Historia
Warsztaty literackie
Szturm na Belweder
Ostrołęcki Album Pamięci: Leszczyńscy z Ostrołęki
Sportowe Andrzejki z Osiedlem Witosa
Występ poświęcony Janowi Pawłowi II
Qpiszewiada - VI Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego
Spotkanie autorskie z Piotrem Smolińskim
„Wśród zwierząt. Z kolekcji Art Brut”
Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” - projekcja filmu "Wyklęty" i spotkanie z odtwórcą głównej roli Marcinem Kwaśnym.
Spotkanie Karol Samsel i jego gość: Magdalena Gałkowska
Wernisaż wystawy fotografii Daniela Ejsymonta w Galerii Ostrołęka
Akcja krwiodawcza "Siła w jedności"
VI Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego QPISZEWIADA Preludium Festiwalowe
Wystawa fotografii, Bogdan Białczak - „Bogolandia”
Wernisaż wystawy fotografii Henryka Rogozińskiego
Marek Piekarczyk - koncert z cyklu Nastroje we Dwoje
Bezpłatne doradztwo indywidualne dla NGO
33. KURPIOWSKIE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE
DKF "Rejs": Nie opuszczaj mnie i Nasza młodsza siostra
Warsztaty Literackie
Porozmawiajmy o Narwi
Koncert Adama Andryszczyka
„Róże Europy” w cyklu „Nastroje we dwoje”
Turniej Tenisa Ziemnego
Koncert Justyny Sieńczyłło
Ulicami Wspomnień: Plac Bema (dawny Rynek) – serce miasta.
Nastroje we Dwoje - Eleni
Mój ulubiony Młynarski - recital Piotra Machalicy
Malarstwo - Teresa Adamowska
„Domisie w teatrze” w cyklu „Godziny dla Rodziny”
DKF Rejs: Obraz bez autora
XXX-lecie DKF REJS i inauguracja roku 2022/2023
Wakacyjny Kolarski Wyścig Australijski na bieżni stadionu !
Czesław Mozil Solo
Forum Edukacyjne – 2019
Spektakl "Na pełnym morzu"
Piknik Rodzinny "Zdrowie dla wszystkich"
Kurpiki 2015
Światowy Zlot Młodzieży Kurpiowskiej w Wykrocie
Miejskie obchody 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 7. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej
Art czwartek - Witek Muzyk Ulicy - Gram dla Was...
Święto Narodowe Węgier - obchody w Ostrołęce
Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja
„Czytam w podróży”
„Puszta węgierski bezkres”
Olga Bończyk - Piosenki z klasą
Miejskie obchody 7. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej
ABBA MIA ... CHYBA
Wieczór w Arce z Markiem Sygułą
III Targi Ślubne Love
Przygody Koziołka Matołka
Pokonaj Mistrza - Turniej Piłki Nożnej
ONY - spektakl w ramach Ostrołęckiej Wiosny Teatralnej
Ulicami Wspomnień pt. Jak niegdyś ostrołęczanie świętowali?
DKF "Rejs" Manchester by the Sea i American honey
Art CzwARTek: Muzyka powojennej Warszawy
Spotkanie z Agnieszką Frączek
Art CzwARTek: koncert Wiktorii Dobrowolskiej
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Wieczór w Arce
Smakołyki na cztery smyki - spotkania z muzyką
Uroczyste obchody 100-lecia zaślubin Polski z morzem
Art CzwARTek: koncert piosenek Adama Wołosza
V Memoriał Barbary Pawelczyk w Tenisie Stołowym
Literacki Album Pamięci
Dusza (z) arkusza - finał konkursu Gwiazdkowy Anioł
Godziny Dla Rodziny - spektakl Teatru Bajlandia
Spektakl dla dzieci "Krawiec Niteczka"
Wieczór w Arce z Krzysztofem Michem
The best of SGT - wernisaż
Wojtki Grają: Droga na Ostrołękę
Dyskusyjny Klub Książki
Wigilia Profesora Pęduszki - przedstawienie świąteczne
Klub Kina Niezależnego
Premiera książki „Arkadiusz Gołaś. Przerwana podróż”
Spotkanie z cyklu OSTROŁĘCZANIE – Anna Klonowska
Miejskie obchody 76. rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 6. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej
Niewidzialni na scenę... dwie premiery teatralne
Absolutnie, czyli Bończyk śpiewa Młynarskiego - koncert
12. gala organizacji HFO
Juwenalia 50+ program satyryczny
Wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej 2020
Pożądanie w cieniu pokrywki - spektakl
Wieczór wigilijny w Arce
Muzealna środa o rodzinie Scheurów
Koncert pieśni Stanisława Moniuszki
V Noc Bibliotek w Ostrołęce
Otwarte Mistrzostwa Ostrołęki w Wyciskaniu Odważnika i Sztangi Leżąc
Między nami dobrze jest - spektakl
Pokaz filmów: Zwykli bohaterowie. Północne Mazowsze w ogniu.
XI Ostrołęcki Festiwal Fotografii
VIII Noc Bibliotek ph. To musi się powieść
Coś tu nie gra - premiera teatralna
KULT - koncert
Konrad Kucz – Grafika, wernisaż wystawy
DKF "Rejs" - Happy End i W ułamku sekundy
Inauguracja Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Rejs"
AKSLOP - wystawa fotografii Sylwii Ejsymont
Festiwal Piosenki Przedszkolnej
Lato z Radiem w Ostrołęce
Slajdowisko 2015 - spotkanie z podróżnikami
Boże mój! Oj Elohim! - spektakl z cyklu Teatr Mazowiecki przedstawia
Koncert "Mazowsze w sercu Wolnej Niepodległej"
Wernisaż wystawy fotografii "Nadnarwiański Świat"
Wystawa fotografii OTF
Romantyczna i Niepodległa
Wystawa Tomasza Mościckiego
Pastorałki i karnawałki
Fitness na plaży
W krainie wyobraźni - koncert z cyklu Spotkania z Muzyką
Art-Czwartek 2/2016 recital Agnieszki Chrzanowskiej
World Wide Photowalk – Międzynarodowy Spacer fotograficzny
Fitness na plaży
(Nie)Brzydkie Kaczątko
Powalczą O Złotą Podwiązkę
Wieczór w Arce
VIII Bieg Tropem Wilczym
Fitness na plaży
Recital: Po tamtej stronie marzeń (2)
17. Festiwal Filmów Amatorskich Filmowe Zwierciadła
DKF "Rejs" - "Argentyna, Argentyna" i "Służąca"
Warsztaty: MAŁA GRAFIKA
Spotkanie autorskie z Anną Romejko
Bajkowe mikołajki - koncert charytatywny
Marton filmów grozy
Wernisaż wystawy "Malarstwo"
Spotkanie autorskie z Robertem Górskim i Moniką Sobień-Górską
Ulicami wspomnień: 11 Listopada
Dionizje 2016
Koncert Marka Dyjaka "Piękny Instalator"
Msza święta z okazji Dnia Patrona Miasta Ostrołęki - św. Jana Pawła II
Recital Danuty Błażejczyk: Królem swego życia bądź
Ulicami wspomnień - Filmowy spacer po dawnej Ostrołęce
Godziny dla rodziny: Niebieski piesek
65. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
Galloping Bulls Parade II
Art – czwARTek z Agnieszką Chrzanowską
Wieczór w Arce z Januszem Wiesławem Mikulskim
Sztuka "Niebezpieczna Gra"
Koncert Joanny Aleksandrowicz "Od Nocy Do Nocy"
O Cyprianie Norwidzie jako artyście
Prezentacja łomżyńskiego środowiska fotograficznego
Ulicami wspomnień - ostrołęcka Fara
„Ostrołęka – sercem kadrowane miasto” - wernisaż pokonkursowy
Koncert "Historia według Jacka Kaczmarskiego"
Święto Wojska Polskiego
Orzeł Biały na awersie. Pieniądz w odrodzonej Polsce - wernisaż wystawy
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
MKK zaprasza "Z małą walizką w wielki świat"
Koncert „Muzyka Pamięci”
Michał Selerowski - wystawa rzeźby
Mobilne Muzeum Multimedialne
Koncert Stanisławy Celińskiej "Malinowa"
Miejski Sylwester !
Służymy Niepodległej
Dorota Osińska - koncert świąteczny
Obserwator - spektakl muzyczny
Promocja książki „Duch nasz zastąpi setki"
XXVIII sesja Rady Miasta Ostrołęki
MazoPiknik w Ostrołęce
XI Kurpiowski Plener Malarsko-Literacki im. Stanisława Skolimowskiego
Uroczysta Sesja Rady Miasta i obchody Święta Niepodległości
Konsultacje diabetologiczne
OSPA 2017
Debata pt. Henryk Syska. Syn tej ziemi.
SZELMOSTWA LISA WITALISA
78. rocznica powstania warszawskiego
DKF "Rejs" Wyspa kukurydzy i Pionierzy marzyciele
Spotkanie autorskie z Darią Galant i jej najnowszym dramatem Obłudnicy. Czarcie wesele.
ART czwARTek - koncert Justyny Cwalińskiej
35 LAT GALERII OSTROŁĘKA
Klub Kina Niezależnego - Gdy budzą się demony
34. Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne
Karol Samsel i jego gość: Wojciech Kass.
Porozmawiajmy przy herbacie (2)
Dni Ostrołęki
Plakaty Kowalczyka w Olsztynie
Warsztaty literackie w bibliotece. Prowadzi dr hab. Karol Samsel.
Uroczysta LXI sesja Rady Miasta Ostrołęki
Klub Podróżnika Ryszard Waszczuk
ART-CZWARTEK 3/2017
35. Dyskusyjny Klub Książki
Kulturalnie przy fontannie - PROJEKT PATRYOCI - koncert połączonych zespołów PAMPELUNA i 4P
W klubie podróżnika: Kuba - wyspa jak wulkan gorąca…
Koncert pt. "Brunetki, blondynki ... "
Karol Samsel i jego gość: PRZEMYSŁAW DAKOWICZ
Wieczór noworoczny
Klub przy Studziennej
WOŚP Ostrołęka
Wieczór w Arce - ks dr. Wacław Białczak
63. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI - finał centralny
Wieczór autorski Jerzyny Beaty Bryły
Karol Samsel i jego gość: Kazimierz Brakoniecki
Czytanie najpiękniejszych strof polskiej poezji: POECI STANU WOJENNEGO
Czekoladki - spektakl Ostrołęckiej Sceny Autorskiej
DKF "Rejs" Kosmos, Powrót
Najbliższe wydarzenia
VIII Noc Bibliotek ph. To musi się powieść
VIII Noc Bibliotek ph. To musi się powieść
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce
Ostrołęckie Targi Książki Regionalnej
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42
V Memoriał Barbary Pawelczyk w Tenisie Stołowym
V Memoriał Barbary Pawelczyk w Tenisie Stołowym
Hala sportowa im. A. Gołasia w Ostrołęce
Więcej wydarzeń »
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Wybierz kategorię sprawy

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

Elektroniczna tablica ogłoszeń

ELEKTRONICZNA
tablica ogłoszeń

POLECAMY
 • E-budownictwo GUNB
 • WFOŚiGW
 • Związek Samorządów Polskich
 • GUM Ostrołęka
 • PISA
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • CEIDG
 • MODR
 • MOPR
 • OCK
 • Poradnia psychologiczna
 • ZUS
Do góry