Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

znaki_strona_www

Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400 m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce – obiekt certyfikowany

 

znaki_strona_www3

resized__300x114_znak

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

„Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400 m  
przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce”

 

W dniu 6 listopada 2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie Nr 2023/0407/1508/SubA/DIS/SP na realizację zadania pn. „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400 m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce – obiekt certyfikowany” w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023.

Termin zakończenia: 31.12.2024 r.

Kwota dofinansowania:  2 361 400,00 zł

Całkowita wartość zadania: 7 155 828,00 zł

Zakres rzeczowy zadania:

-  przebudowa bieżni na 6-torową bieżnię okrężną do biegów na dystansie 400 m o nawierzchni syntetycznej,

- budowa 8-torowej bieżni prostej do biegów na dystansie 100m i 110m o nawierzchni syntetycznej, stanowiącej przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej,

- budowa dwukierunkowej, dwuścieżkowej skoczni do skoku w dal i trójskoku,

- budowa dwóch jednokierunkowych skoczni do skoku o tyczce,

- budowa skoczni do skoku wzwyż,

- budowa rzutni do pchnięcia kulą,

- budowa dwóch rzutni do rzutu oszczepem,

- budowa rzutni do rzutu dyskiem i młotem,

- budowa rowu z wodą do biegu z przeszkodami,

- budowa urządzeń lekkoatletycznych rozgrzewkowych: bieżni prostej do biegów na dystansie 60m, skoczni jednokierunkowej do skoku w dal i trójskoku, skoczni do skoku wzwyż, rzutni do pchnięcia kulą, rzutni do rzutu dyskiem, rzutni do rzutu oszczepem. 

Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Ostrołęce

 znaki_strona_www3 

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Ostrołęce”

 

Kwota dofinansowania: 17 931 104,08 zł

Całkowita wartość zadania: 21 095 416,56 zł

Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Ostrołęce ma na celu zapewnienie mieszkańcom Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego dostępu do specjalistycznych świadczeń opieki długoterminowej dla pacjentów, którzy wymagają całodobowej opieki medycznej. Poprawią się warunki życia osób starszych i niesamodzielnych, którzy otrzymają kompleksową opiekę medyczną w placówce.

Budowa obiektu parterowego o konstrukcji prostej, bez podpiwniczenia, z wewnętrznym zielonym dziedzińcem, składającego się z 5 segmentów: segment strefy wejściowej, 2 segmenty mieszkalne, segment biurowy, segment rehabilitacji, kuchni i pom. technicznego. Segmenty mieszkalne składają się z pokoi dla chorych jedno i dwuosobowe wraz z łazienkami przystosowanymi dla osób
z niepełnosprawnościami.

Obiekt wyposażony w następujące instalacje: wodna, kanalizacyjna, kanalizacja deszczowa, elektryczna, przyzywowa, gazów medycznych, ciepłownicza, wentylacji mechanicznej. Inwestycja obejmuje także zagospodarowanie terenu: droga wewnętrzna i chodnik z kostki betonowej, miejsca postojowe z kostki betonowej, droga przeciwpożarowa z geokraty, opaski przy budynku z otoczaków, wykonanie nowego zjazdu i przebudowę istniejącego z drogi.

 Polski___adBGK                                                                                                                                                                

Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew

znaki_strona_www3

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

„Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz
z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew”

W dniu 29 maja 2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie Nr 18/2021 na realizację zadania pn. „Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Termin zakończenia: 31.12.2026 r.

Kwota dofinansowania: 60.000.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 120.000.000,00 zł

Łączna długość drogi – 3600 m

Zakres rzeczowy zadania:

- budowa obiektu mostowego i wiaduktu dojazdowego;

- budowa jezdni;

- skrzyżowanie typu rondo typ: małe;

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej;

- budowa odwodnienia;

- oświetlenie uliczne;

- kanał technologiczny;

- osłona przeciwhałasowa;

- oznakowanie poziome i pionowe;

- zieleń.   

Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa" w Ostrołęce

 znaki_strona_www3

 

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

„Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa” w Ostrołęce”

 

Kwota dofinansowania: 4.750.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 13.435.121,08 zł

Całkowita długość dróg wynosi ok. 1,1 km, natomiast na ich połączeniu planowane jest wykonanie ronda. Zakres inwestycji: jezdnia o szerokości 7 m o nawierzchni asfaltowej; chodnik z kostki betonowej; ścieżka rowerowa z kostki betonowej; zjazdy do przyległych posesji; zatoki autobusowe; oświetlenie uliczne; oznakowanie poziome i pionowe; przejścia dla pieszych przy których bezpośrednio znajdować się będą płyty integracyjne koloru żółtego z wypustkami ułatwiające osobom niewidomym i słabowidzącym bezpieczne przekraczanie jezdni. Wykonana zostanie również sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna, przebudowa kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Na całej długości dróg odwodnienie odbywać się będzie poprzez kanalizację deszczową, która poprzez wpusty deszczowe, studnie kanalizacyjne i kanał deszczowy odprowadzać będzie wody deszczowe i roztopowe do istniejących kanałów. Budowa ulic będzie miała pozytywny wpływ na poprawę życia mieszkańców na tym obszarze, a liczba osób korzystających z wybudowanych dróg będzie cały czas wzrastać wraz z sukcesywną rozbudową mieszkaniową. Realizacja inwestycji wpłynie na wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców oraz poprawi dostępność komunikacyjną.

grafika_Polski___ad.

 


Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. W. Witosa w Ostrołęce

  znaki_strona_www                    znak

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

„Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. W. Witosa w Ostrołęce”

W dniu 26 stycznia 2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie Nr 2023/0020/1508/SubA/DIS/SP/22 na realizację zadania pn. „Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. W. Witosa w Ostrołęce” w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022.

Termin zakończenia: 30.11.2023 r.

Kwota dofinansowania: 856.900,00 zł

Całkowita wartość zadania: 3.254.559,00 zł

Zakres rzeczowy zadania:

-  budowa boiska piłkarskiego o wymiarach 64,0 x 100,0 m i nawierzchni z trawy naturalnej;

- budowa piłkochwytów boiska;

- budowa oświetlenia boiska;

- budowa wiat dla zawodników;

- budowa systemu nawadniającego boisko wraz z zewnętrzną instalacją i przyłączem;

- budowa odwodnienia wraz z kanalizacją deszczową;

- zagospodarowanie terenu.

Budowa drogi gminnej nr 510164W - ulicy Nadnarwiańskiej w Ostrołęce

 

znaki_strona_www3 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

„Budowa drogi gminnej nr 510164W – ulicy Nadnarwiańskiej w Ostrołęce”

W dniu 10 grudnia 2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie Nr RFRD/87/2021 na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 510164W – ulicy Nadnarwiańskiej w Ostrołęce” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Termin realizacji: 2021 - 2022

Kwota dofinansowania: 667.197,57 zł

Całkowita wartość zadania: 1.399.074,90 zł

Łączna długość wybudowanych odcinków – 311,52 mb, liczba odcinków – 2.

Zakres rzeczowy zadania:

Odcinek 1:

- długość odcinka – 162,35 mb;

-  jezdnia – długość 162,35 mb; szerokość 6,00 mb; rodzaj nawierzchni – kostka betonowa;

- chodniki o nawierzchni z kostki betonowej:

● strona lewa – chodnik usytuowany przy jezdni o szerokości ≥ 2,0 m – długość 155,35 mb;

● strona prawa – chodnik usytuowany przy jezdni o szerokości ≥ 2,0 m – długość 5,48 mb;

● strona lewa – chodnik odsunięty od jezdni o ≥ 0,5 m o szerokości ≥ 1,5 m – długość 7,0 m; 

● strona prawa – chodnik odsunięty od jezdni o ≥ 0,5 m o szerokości ≥ 1,5 m – długość 7,0 m;

- ruch rowerów:

● strona lewa - po jezdni po ogólnodostępnym pasie ruchu – długość 162,35 mb;

● strona prawa – po jezdni po ogólnodostępnym pasie ruchu – długość  162,35 mb;

- zieleń;

- oznakowanie poziome i pionowe;

- oświetlenie uliczne;

- kanalizacja deszczowa - 54,40 mb;

- liczba skrzyżowań – 1 szt.


Odcinek 2:

- długość odcinka – 149,17 mb;

-  jezdnia – długość 149,17 mb; 6,00 mb; rodzaj nawierzchni – kostka betonowa;

- chodniki o nawierzchni z kostki betonowej:

● strona lewa – chodnik usytuowany przy jezdni o szerokości ≥ 2,0 m – długość 42,60 mb;

● strona prawa – chodnik usytuowany przy jezdni o szerokości ≥ 2,0 m – długość 111,25 mb;

● strona lewa – chodnik odsunięty od jezdni o ≥ 0,5 m o szerokości ≥ 1,5 m – długość 6,0 m;

- ruch rowerów:

           ● strona lewa - po jezdni po ogólnodostępnym pasie ruchu – długość 149,17 mb;

           ● strona prawa – po jezdni po ogólnodostępnym pasie ruchu – długość 149,17 mb;

- zieleń;

- oznakowanie poziome i pionowe;

- oświetlenie uliczne;

- kanalizacja deszczowa - 167,20 mb;

- odwodnienie - ściek typu Aco Drain za chodnikiem na długości 11 mb.

 

Bezpieczne Miasto – modernizacja i rozbudowa miejskiego monitoringu wizyjnego w Ostrołęce

 znaki_strona_www3

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI i ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024  (2022 r.)

"Bezpieczne Miasto – modernizacja  i rozbudowa miejskiego monitoringu wizyjnego w Ostrołęce"

Kwota dofinansowania: 100.000,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 105.250,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania:

Rozbudowa systemu miejskiego monitoringu będzie obejmowała: zakup dodatkowych 9 kamer oraz zakup 45 licencji ze wsparciem AI (sztucznej inteligencji) na kamery do monitoringu wizyjnego. W ramach zakupionych licencji, zostaną przyłączone istniejące punkty systemu CCTV w ilości 36 punktów oraz dodatkowych 9 punktów zaplanowanych do zakupu w ramach niniejszego projektu.

Nowe kamery zostaną zainstalowane w poniższych lokalizacjach:

- rondo im. Jana Radomskiego,

- rondo Honorowych Dawców Krwi,

- skrzyżowanie ulicy Bohaterów Warszawy z ulicą Ostrołęckich Harcerzy,

- skrzyżowanie ulicy Bohaterów Warszawy z ulicą Sikorskiego i ulicą Księdza Stanisława Pędzicha,

- rondo im. Edwarda Kupiszewskiego,

- rondo ks. Edmunda Waltera,

- rondo 5 Pułku Ułanów Zasławskich,

- skrzyżowanie Alei Jana Pawła II z ulicą Kaczyńską,

- rondo na skrzyżowaniu ulicy Goworowskiej z ulicą Brata Zenona Żebrowskiego i ulicą Pomian.

 

Straż Miejska przeprowadzi spotkania informacyjno-edukacyjne w szkołach na których zostaną rozdane m.in. elementy odblaskowe.

Spółdzielnie mieszkaniowe będą dystrybuować ulotki na osiedlach.

 

Budowa ul. Padlewskiego w Ostrołęce wraz z budową oświetlenia ulicznego – II etap

znaki_strona_www3

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019

"Budowa ul. Padlewskiego w Ostrołęce wraz z budową oświetlenia ulicznego – II etap"

Kwota dofinansowania: 630.194,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1.348.999,44 zł

Zakres rzeczowy zadania:

- nawierzchnia jezdni o powierzchni 5194,90 m2, w tym:
        · jezdnia o długości 822 m i szerokości 6 m, o szerokości pasa ruchu 3 m,
        · 5 skrzyżowań,
- nawierzchnia chodnika o łącznej powierzchni 1371,90m2, w tym:
        · po lewej stronie na odcinku o długości 334mb i szerokości 1,5 m,
        · po prawej stronie na odcinku o długości 558mb i szerokości zmiennej od 1,5m do 2,2m,
- obustronne pobocza o łącznej powierzchni 705,10m2 na odcinku o długości 822mb i szerokości 1m,
- 5 zjazdów na posesje rolne z kruszyw łamanych o łącznej powierzchni 61,20m2,
- 30 zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej o łącznej powierzchni 460,70m2,
- 21 tablic znaków drogowych,
- oznakowanie poziome o łącznej powierzchni 164,4m2, w tym 5 przejść dla pieszych,
- 33 oprawy oświetleniowe na 32 słupach.

Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ostrołęce wraz z oświetleniem ulicznym – etap I

znaki_strona_www3 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019

"Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ostrołęce wraz z oświetleniem ulicznym – etap I"

Kwota dofinansowania: 1.501.876,00 zł

Całkowita wartość zadania: 3.218.761,53 zł

Zakres rzeczowy zadania:

- nawierzchnia jezdni o powierzchni 5.941,62m2, w tym:
        · jezdnia o długości 938,80 m i szerokości 6,0m, o szerokości pasa ruchu 3,0m,
        · 4 skrzyżowania,
- nawierzchnia chodnika i ciągu pieszo-rowerowego o łącznej powierzchni 2.966,33m2, w tym:
        · ciąg pieszo-rowerowy na odcinku o długości:
                · 640mb i szerokości 2,5m (strona lewa),
                · 120,50mb i szerokości 2,5m (strona prawa),
        · chodnik: po lewej stronie na odcinkach o łącznej długości 298,80mb i szerokości od 1,5m do 2,0m, po prawej stronie na odcinku o długości 818,30mb i szerokości od 1,25m do 2,0m, z uwzględnieniem opasek o łącznej długości 6,1m i szerokości od 0,5 do 1,25m,
- 109 zjazdów z kostki brukowej o łącznej powierzchni 1.748,87m2,
- 59 tablic znaków drogowych,
- bariery ochronne o długości 2,75m,
- 2 drogowskazy jednoramienne,
- oznakowanie poziome o łącznej powierzchni 222,04m2, w tym 11 przejść dla pieszych,
- 39 opraw oświetleniowych na 35 słupach.

Budowa ulicy Akacjowej, przebudowa ulicy Fortowej oraz przebudowa i budowa ul. Krańcowej na terenie miasta Ostrołęki

znaki_strona_www3 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

RZĄDOWY PROGRAM NA RZECZ ROZWOJU ORAZ KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW POPRZEZ WSPARCIE LOKALNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

„Budowa ulicy Akacjowej, przebudowa ulicy Fortowej oraz przebudowa i budowa ul. Krańcowej na terenie miasta Ostrołęki”

Kwota dofinansowania: 2.531.320,62 zł

Całkowita wartość zadania: 9.342.420,16 zł

W ramach zadania wykonano:

- budowa ul. Akacjowej: jezdnia, wjazdy bramowe, miejsca postojowe, ciąg pieszo-rowerowy, chodnik, oznakowanie poziome i pionowe, pobocze utwardzone, oświetlenie uliczne;
- przebudowa ul. Fortowej – chodnik po obu stronach jezdni, pobocze, zjazdy na posesje, odwodnienie, oznakowanie pionowe, poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu;
- przebudowa i budowa ul. Krańcowej – parking, droga dojazdowa do osiedla mieszkaniowego, chodnik, teren zielony, oświetlenie uliczne, odwodnienie, przebudowa linii kablowej niskiego napięcia, wpust kanalizacyjny, regulacja studni kanalizacyjnych.

Wartość wskaźników realizacji zadania:

- długość nowych dróg gminnych – 0,637 km,
- długość przebudowanych lub wyremontowanych dróg gminnych – 1,088 km,
- długość powstałych ciągów pieszych i pieszo-rowerowych – 1,97 km,
- liczba skrzyżowań w formie rond – 1 szt.,
- liczba przejść dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa – 2 szt.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2538W w odcinku ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego w Ostrołęce

znaki_strona_www3 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2538W w odcinku ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego w Ostrołęce”

W dniu 5 grudnia 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie Nr FDS/83/2019 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2538W w odcinku ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego w Ostrołęce” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dofinansowanie: 2.766.344,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 5.532.688,50 

Termin realizacji: 2019 – 2020

Łączna długość wybudowanych odcinków - 1378 m, liczba odcinków – 2

Zakres rzeczowy zadania:

ulica gen. Zygmunta Padlewskiego:
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej: szerokość jezdni – 6 m, długość jezdni – 664 mb;
- chodnik z kostki betonowej: strona lewa – 547 mb, strona prawa – 664 mb;
- pobocze gruntowe: strona lewa – 203 mb;
- oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- sieć kanalizacji deszczowej – 312,8 mb;
- sieć wodociągowa z przyłączami – przebudowa kolizji – 33 mb;
- budowa oświetlenia ulicznego;
- zieleń;
- liczba skrzyżowań – 1.

ulica Zygmunta Sierakowskiego:
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej: szerokość jezdni – 6 m, długość jezdni – 714 mb;
- chodnik z kostki betonowej: strona lewa – 385,5 mb, strona prawa – 465 mb;
- pobocze gruntowe: strona lewa – 17 mb, strona prawa – 177 mb;
- ścieżka rowerowa z kostki betonowej: strona lewa – 375,5 mb;
- ścieżka rowerowa z kostki betonowej z dopuszczeniem ruchu pieszych: strona lewa – 311,5 mb;
- oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- sieć kanalizacji deszczowej – 601,1 mb;
- sieć wodociągowa z przyłączami – przebudowa kolizji – 26,5 mb;
- sieć gazowa – przebudowa kolizji – 57 mb;
- budowa oświetlenia ulicznego.

Cel projektu:
- podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych poprzez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej;
- wsparcie działań samorządu gminnego i powiatowego na rzecz budowy dróg lokalnych o kluczowym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego wspólnot samorządowych;
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej;
- poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych;
- wyrównywanie szans rozwojowych regionów i budowanie spójności terytorialnej.

Budowa dróg gminnych ul. Józefa Wybickiego oraz ul. Alfreda Markowskiego w Ostrołęce

znaki_strona_www3 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
„Budowa dróg gminnych ul. Józefa Wybickiego oraz ul. Alfreda Markowskiego w Ostrołęce”

W dniu 24 grudnia 2019 r. podpisano umowę  o dofinansowanie Nr FDS/349/2019 na realizację zadania pn. „Budowa dróg gminnych ul. Józefa Wybickiego oraz ul. Alfreda Markowskiego w Ostrołęce” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dofinansowanie: 1.097.345,43 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1.600.254,23 zł

Termin realizacji – 2019 rok
Łączna długość wybudowanych odcinków - 468 m, liczba odcinków – 2

W ramach zadania wykonano:

Budowa ulicy Józefa Wybickiego (odcinek nr 1)
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej: szerokość jezdni - 6 m, długość jezdni - 292 mb;
- chodnik z kostki betonowej usytuowany przy jezdni po obu stronach o długości 292 mb;
- ścieżka rowerowa/pas ruchu dla rowerów wydzielony z jezdni: po jezdni po ogólnodostępnym pasie ruchu – długość 292 mb;
- liczba skrzyżowań – 1 (z odcinkiem nr 2);
- wjazdy bramowe;
- oznakowanie pionowe;
- chodnik z płyt betonowych ze znakami dotykowymi;
- sieć kanalizacji deszczowej – 153,9 mb;
- branża elektryczna – oświetlenie uliczne.

Budowa ulicy Alfreda Markowskiego (odcinek nr 2)
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej: szerokość jezdni – 6 m, długość jezdni - 176 mb;
- chodnik z kostki betonowej usytuowany przy jezdni: strona lewa – 27,5 mb, strona prawa – 26,5 mb;
- chodnik z kostki betonowej odsunięty od jezdni: strona lewa – 148,5 mb, strona prawa – 97,5 mb;
- chodnik z płyt betonowych ze znakami dotykowymi;
- ścieżka rowerowa/pas ruchu dla rowerów wydzielony z jezdni: po jezdni po ogólnodostępnym pasie ruchu – długość 176 mb;
- liczba wykonanych skrzyżowań – 2 (w tym z odcinkiem nr 1);
- skrzyżowanie z wyniesioną tarczą;
- wjazdy bramowe, miejsca postojowe;
- oznakowanie pionowe;
- sieć kanalizacji deszczowej – 255,1 mb;
- sieć kanalizacji sanitarnej – 255,1 mb;
- przyłącze wodociągowe – 30,7 mb;
- branża elektryczna – oświetlenie uliczne;
- zieleń.

Cel projektu:
- podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych poprzez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej;
- wsparcie działań samorządu gminnego i powiatowego na rzecz budowy dróg lokalnych o kluczowym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego wspólnot samorządowych;
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej;
- poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych;
- wyrównywanie szans rozwojowych regionów i budowanie spójności terytorialnej.

Budowa drogi gminnej nr 510044W – ulicy Dąbrowskiej w Ostrołęce

znaki_strona_www3 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
„Budowa drogi gminnej nr 510044W – ulicy Dąbrowskiej w Ostrołęce”

W dniu 24 grudnia 2019 r. podpisano umowę  o dofinansowanie Nr FDS/348/2019 na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 510044W – ulicy Marii Dąbrowskiej w Ostrołęce” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Dofinansowanie: 884.640,59 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1.285.302,42 zł
Termin realizacji – 2019 rok

W ramach zadania wykonano:
- jezdnię o nawierzchni bitumicznej: szerokość jezdni – 6 m, długość jezdni – 230,00 mb;
- chodnik z kostki betonowej usytuowany przy jezdni: strona lewa –  długości 237,00 mb i szerokości od 2,00m do 3,38m;
- chodnik z kostki betonowej usytuowany przy jezdni: strona prawa – długości 58,00 mb i szerokości 2,00m (w tym wzdłuż ul. Polnej wykonano fragment chodnika o szerokości 2,00m w obrębie skrzyżowania);
- liczba wykonanych skrzyżowań – 3;
- oznakowanie pionowe – 17szt. (15 słupków);
- sieć kanalizacji deszczowej – 202,60 mb;
- branża elektryczna – oświetlenie uliczne;
- zieleń.

Cel projektu:
- podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych poprzez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej;
- wsparcie działań samorządu gminnego i powiatowego na rzecz budowy dróg lokalnych o kluczowym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego wspólnot samorządowych;
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej;
- poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych;
- wyrównywanie szans rozwojowych regionów i budowanie spójności terytorialnej.

Harmonogram realizacji zadania:
- podpisanie umowy z Wykonawcą nr KPZ.272.26.2018 – 06.11.2018r.
- przekazanie terenu budowy Wykonawcy – 14.11.2018r.
- rozpoczęcie robót przez Wykonawcę – 12.02.2019r.
- zakończenie robót przez Wykonawcę – 20.09.2019r.
- podpisanie ostatecznego protokołu odbioru robót – 04.10.2019r.
- oddanie wybudowanej drogi do użytkowania – 31.12.2019r.
Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
WIDOK NA PLAC BEMA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
CO? GDZIE? KIEDY?
Benefis literacki z okazji 85. urodzin KAZIMIERZA SOPUCHA
Piknik literacki z książką
Obchody Święta Wojska Polskiego
Muzealna środa - Abecadło kolekcjonera
ART-CZWARTEK 4/2017
Slajdowisko Podróżnicze 2017
Afryka okiem podróżnika
Spektakl edukacyjny dla dzieci
O smoku i królu leniuchu
Koncerty na plaży: Strefa 51 i JJ Band
Narodowe Czytanie już w sobotę
Gala Knockout Boxing Night 19
Prezentacja książki pt. “Pracownia. Kurpiowskie mikroświaty” autorstwa Dariusza Łukaszewskiego i Kazimierza Nurczyka
Randka w ciemno z książką
Koncert zespołu How We Met
ART-CZWARTEK 5/2017
DKF "Rejs" - Maudie, Lady M
Tak to już z nami jest...
Niebezpieczna gra
Ukraina w walce o wolność
Gala Babilon MMA na 650 lat Ostrołęki
Szukając Inki – życie i śmierć Danki Siedzikówny
Miejsce urodzenia 2018 - eliminacje rejonowe
Ostrołęcki Album Pamięci BERNARD KIELAK
Charytatywny Bieg Kurpsiów w Narciarstwie Klasycznym
LII Uroczysta Sesja Rady Miasta Ostrołęki
Powstańcom Warszawskim - koncert
Rodzinny Rajd Rowerowy
Małe zbrodnie małżeńskie - spektakl z cyklu Teatr Mazowiecki przedstawia
"Muzeum dla Seniora" w Pomniku-Mauzoleum
Tatrzański Tydzień w Galerii
Wieczór autorski Ilony Gołębiewskiej
Otwarcie wystawy "Wspólny mianownik"
Recital Zbigniewa Zamachowskiego
Święto Motoryzacji w Ostrołęce
Pimpuś Sadełko - spektakl dla dzieci
II OSTROŁĘCKIE SPOTKANIA KOMIKSOWE
Nastroje we Dwoje - Koncert RED LIPS
21. Dyskusyjny Klub Książki
Wieczór w Arce z Alfredem Sierzputowskim
I Festiwal Muzyczny „Ostrołęckie Operalia”
Spotkania regionalne w Klubie przy Studziennej
"W starym dobrym stylu". Kino plenerowe na leżakach
PRZEMIJANIE - wernisaż wystawy Elwiry Wiktorii Gers
„Ostrołęka w latach II wojny światowej” – spotkanie z cyklu „Ulicami wspomnień”
Bieg rodzinny „Od kapliczki do kapliczki”
LATA DWUDZIESTE, LATA TRZYDZIESTE
Wernisaż wystawy Stanisława Tomalaka "Fragmenty Świata cd."
"Pewnego razu... w Hollywood". Kino plenerowe na leżakach
LECIOŁY ZÓRAZIE - wernisaż wystawy Oli Grudzińskiej
Kolekcja malarstwa „Galerii Ostrołęka”
Z malowanej skrzyni... - spektakl dla dzieci
Wernisaż wystawy OTF
650 motocykli na 650-lecie miasta Ostrołęki
WOLNOŚĆ - wernisaż wystawy fotografii
Koncert "Stan Podgorączkowy" w wykonaniu wokalistów Studia Piosenki
"Dżentelmeni". Kino plenerowe na leżakach
Godziny dla Rodziny: Świnki 3
Dionizje 2022
BZ WBK PRESS FOTO 2016 - wystawa fotografii
DKF "Rejs" Szczęście świata i Honorowy obywatel
Piknik rowerowy
"Baby Driver". Kino plenerowe na leżakach
Próba - spektakl jubileuszowy z okazji 15-lecia OSA
Przysięga żołnierzy Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej
"Misterium Tyńca" Marii Rochowicz - wieczór autorski
"Na noże". Kino plenerowe na leżakach
MAŁY KSIĄŻĘ - spektakl dla dzieci
DKF "Rejs" Carol, Spotlight -Oscar 2016 za najlepszy film
Klub Kina Niezależnego - Przystanek Historia
Ostrołęcki przegląd twórczości plastycznej 2017 - wernisaż wystawy
Wystawa Agnieszki Dębkowskiej pt. Wolność Wyobraźni
Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Ostrołęckie Operalia V: FILM and CLASSIC
Obchody Dnia Patrona Miasta Ostrołęki
Wystawa „Artur Nacht-Samborski. Wejrzenia"
Spotkanie z por. Karolem Cierpicą i kpt. Franciszkiem Chrostowskim
Spektakl: Przeciętny gatunek człowieka
Dyskusyjny Klub Książki
Dzień Patrona Miasta Ostrołęki - Jana Pawła II
Koncerty na plaży miejskiej: Autsajt i Cathleen
Wystawa Krzysztofa Dody - Spiritum
Złote Gody
Gala Gwiazdkowy Anioł
Koncerty na plaży miejskiej: SmokinRose i Mad Bee
Koncert zespołu bluesowego TORTILLA & VESTA CHAWIRA
I Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki
Rodzinny Rajd Rowerowy - 17 czerwca
Festyn "Cud nad Narwią"
Wystawa „Kraina Kurpiów i Jadźwingów”
Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku - spektakl
OSPA 2022
77 rocznica wybuchu II wojny światowej
Wieczór noworoczny w Arce
„Usta milczą, dusza śpiewa…”
Klub Kina Niezależnego - Prorok nie umiera
29. Dyskusyjny Klub Książki
"Porozmawiajmy przy herbacie" - spotkanie z Przemysławem Zyśkiem
Sportowe pożegnanie lata
SACRUM ET MUSICA 2016
Wernisaż fotografii Sylwii Larkiewicz
Ostatni koncert z cyklu Wojtki Grają
Kurpie i goście - koncert z okazji Dnia Matki
Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych „IGŁA 2015”
Piosenki Konstantego - koncert
Wigilia Miejska
Tylko nie mów... koncert piosenek Kazimierza Dłuskiego
Koncert sentymentalny
Hanna Śleszyńska z zespołem - recital
Święto Wojska Polskiego
Koncert RAPsodia
Wystawa malarstwa Radosława Jastrzębskiego: Linia Życia
Calineczka - spektakl dla dzieci
T-Mobile Nowe Horyzonty Tournée
Święto Konstytucji 3 Maja
Zakochany Miś - spektakl teatralny
Wernisaż wystawy fotograficznej "Noc na bagnie z ptakami"
Koncert pt. Kocham Cię, kochanie moje
Spotkanie z Przemysławem Borkowskim – autorem książki Wieża strachu
Poplenerowa wystawa fotografii członków Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego
Bo najpiękniejsza jest kolęda... koncert
19. Filmowe Zwierciadła
Kino plenerowe: Był sobie pies
Spotkania z muzyką - Klezmafour
Kiermasz bożonarodzeniowy "Motylków"
Zapraszamy na Senioradę
Ostrołęka 2015 - wernisaż wystawy poplenerowej
Kolarski Wyścig Australijski
Scena to dziwna - koncert
DKF Jantar - Ava i Młodość Astrid
Występ kabaretu "Rozumisz?"
Ostrołęckie Operalia V: NIE KOCHAĆ W TAKĄ NOC…
12. Festiwal Teatralny InQbtor
Wieczór w Arce
Ostrołęckie Operalia V: TYLKO MI CIEBIE MAMO…
12. Festiwal Teatralny InQbtor
III Festiwal Smaków Food Trucków w Ostrołęce
Z Ostrołęckiego Albumu Pamięci: MIKOŁAJ CHEŁSTOWSKI
Ostrołęckie Operalia V: ZAKOCHANI W OPERETCE
Runmageddon
Moc atrakcji na otwarcie sezonu kąpielowego
Biało-czerwona. Obowiązkowo!
2 maja - Dzień Flagi
FILMOWE ZWIERCIADŁA 2018
ART czwARTek - Zamknięci w portretach
„Biało-czerwona. Obowiązkowo!”
15 LAT MINĘŁO - JESTEŚMY
Koncert pt. Niepodległość znaczy Wolność
„Ostrołęckie Operalia 2017”
Swiątecznie...
Koncert Chwalmy Pana
Koncert zespołu The Polish
Literacki album pamięci - spotkanie szóste pt. Stanisław Skolimowski
Zacznij od Bacha - koncert
Sylwester w Ostrołeckim Centrum Kultury
Zabawa podmiejska w stylu lat 60.
Muniek i Przyjaciele - koncert
Polskie przeboje w wykonaniu Roberta Moskwy
Nastroje we Dwoje - Monika Kuszyńska
Koncert zespołu ŻelipapĄ
Pokonkursowa wystawa fotografii
SKĄD MIKOŁAJ WIE? spektakl dla dzieci
Dzieci na Rowery
DKF "Rejs" Viviane chce się rozwieść i Powrót do Itaki
Godziny dla Rodziny - Kot w butach
30 lat Galerii Ostrołęka
149 zdjęć, których nie da się zapomnieć – zobacz wystawę prac laureatów 13. edycji BZ WBK Press Foto
Miejskie obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej
Koncert świąteczny "Idą Święta"
XXX KONKURS RECYTATORSKI Pierwszy krok w poezję. Eliminacje biblioteczne
8. rocznica Katastrofy Smoleńskiej
Koncert kolęd "Bóg się rodzi"
DZISIAJ W BETLEJEM - spektakl dla dzieci
Teatrzyk DUET – spektakl dla przedszkolaków pt. Sówka mądra główka
Muzyczne spotkanie "Kolęda płynie na wysokości"
Wieczór w Arce inaugurujący Tydzień Bibliotek
Wernisaż poplenerowy
XVIII sesja Rady Miasta Ostrołęki
"Festiwal Sztuki 3m: Materiał, Medium, Metafora"
Wojtki Grają: Uczucia - koncert Wiktorii Dobrowolskiej
Koncert Mazowsza pt. Kalejdoskop barw Polski"
Eliminacje biblioteczne XXIX Konkursu Recytatorskiego pn. Pierwszy krok w poezję
Wystawa "Kobieta, Gest, Okno"
Spotkanie edukacyjne dla dzieci
Obchody 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
Święto sportu na Plaży Miejskiej
Spotkanie edukacyjne dla dzieci
GRA MASKA
Spotkanie z cyklu Ulicami Wspomnień pt. Osiedle Stacja
DKF "Rejs" Klient i Zwariować ze szczęścia
Muzealna Środa
Zabawa w ilustratora dla dzieci
Katarzyna Bąkowska-Roszkowska Interwencje przyrody - wernisaż wystawy
74. rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego
MotoMikołaje 2018
„Krasnoludki są na świecie”
Festiwal Teatralny INQBATOR
Miejski Sylwester
Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Kadetek
Wernisaż wystawy Wyszel 2018
Spotkanie z Barbarą Ekert
Sylwester 2018
Spotkajmy się w Parku
Zabawa podmiejska w stylu lat 70.
Wieczór noworoczny w Arce
„Ojczysty — dodaj do ulubionych"
Sacrum et Musica 2017 - Mesjasz -Jerzy Fryderyk Haendel
Spotkanie autorskie z Ałbeną Grabowską
Wieczór w Arce
XI Memoriał im. Arkadiusza Gołasia
Wykład prof. Jacka Bartyzela "Od rewolucji protestanckiej do rewolucji kulturowej nowej lewicy"
Spektakl "W poszukiwaniu szczęścia"
II Wakacyjny Turniej Dzikich Drużyn
Noc Spadających Gwiazd - Perseidy 2022
Uroczysta Sesja Rady Miasta
Debata o przyszłości kultury
II Wakacyjny Turniej Dzikich Drużyn
Porozmawiajmy przy herbacie z Martą Krukowską
Wakacyjny turniej siatkówki plażowej
Wieczór w Arce Obecna w naszych sercach
Polska pomoc - plenerowa wystawa fotograficzna
Karol Samsel i jego gość: Piotr Kępiński
II Wakacyjny Turniej Dzikich Drużyn
Koncertowo w Klubie Oczko
Gala Sportów Walki KKM
Orszak Trzech Króli
„Madonny Polskie"
Qpiszewiada 2016 - preludium Festiwalu
Spotkania z historią... Rajd pieszy kurpiowskimi śladami filmu „Historia Roja”
Gwiazdkowy Anioł - gala
XXIX sesja Rady Miasta Ostrołęki.
Festiwal Ostrołęka Kocha Rower
Wyścig rowerowy dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych
„60-lecie ostrołęckich elektrowni" — wystawa plenerowa
VII festiwal literacki im. Edwarda Kupiszewskiego „Qpiszewiada 2016”
DKF "Rejs" Paterson i Toni Erdmann
Droga przełomu - wernisaż wystawy
Spektakl "Bajka o szczęściu"
NIEBIESKI PIESEK - spektakl dla dzieci
„Znad Biebrzy"
Koncert Voo Voo - "7"
AUTYZM - CO TO OZNACZA?
Karol Samsel i jego gość
Obchody Święta Wojska Polskiego
Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym w Ostrołęce
„Noc światła"
IV Festiwal Etnosakralia Kurpiowskie - koncert carillonowy w wykonaniu Moniki Kaźmierczak
Art Czwartek - koncert Beaty Banasik
MUZYKA ENNIO MORRICONE
III Festiwal Mocne Brzmienia
Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym w Ostrołęce
Pierwsza kolęda - koncert
Spinningowe Zawody Wędkarskie „Okoń Narwi"
Tenisowy Turniej Otwarcia
W poszukiwaniu zaginionego czasu - gra miejska z Kultownią
36. Ostrołęckie Spotkania z Piosenką Kabaretową OSPA 2021
III Festiwal Mocne Brzmienia
Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym w Ostrołęce
Czy mogą być pieśni bez słów? - spotkania z muzyką
Dionizje i XXVII Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego
Kolekcjonerska Giełda Różności
Święto 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce
III Festiwal Mocne Brzmienia
Mistrzostwa Ostrołęki w Szachach Szybkich
Letnie potańcówki na plaży miejskiej
DKF "Rejs" Aktorka, Moje córki krowy
Ostrołęcki Przegląd Twórczości Plastycznej Biennale 2021/2022
Spotkanie z cyklu Ulicami Wspomnień
Spektakl "Świnki 3 - Pepa, Mela, Kwi"
Koncert bluesowy zespołu Tortilla & Vesta Chawira
Wojtki Grają: Larysa Tsoy
24. FILMOWE ZWIERCIADŁA
Letnie potańcówki na plaży miejskiej
Konferencja Powstanie styczniowe na Mazowszu Północno-Wschodnim
„Ostrołęka czyta dzieciom"
Wieczór w Arce Józef Piłsudski - koniec walki o jutro
Recital Nicholasa Kaponyasa
Rocznica ataku ZSRR na Polskę
Wieczór w Arce
„Pierwszy Krok w Poezję"
Innowacyjna szkoła naprzeciw wyzwaniom współczesności
Wieczór Gwiazdkowy w Arce
Koncert Adam Wołosz NATURAlnie
DKF Rejs - "Najlepsze lata" INAUGURACJA SEZONU 2021/2022
Spotkanie z prof. dr hab. Marią Jolantą Olszewską
V Mistrzostwa MKK Karate
No Dishonor - wernisaż wystawy fotografii Tomasza Lendo
Olga Świątecka - Dziewczyny sióstr Nazaretanek - wernisaż
Wielkie sprzątanie nad Narwią
LIGA SPORTÓW WALKI Kurpiowska Kuźnia Mistrzów 2021
Ostrołęckie Spotkania Klubów Seniora
XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Ostrołęki
„Moja piosnka”, czyli Norwid śpiewany
Baśń o leciutkiej królewnie - spektakl dla dzieci
24-25 czerwca - atrakcje dla rodzin w miasteczku kolarskim
1946 Zamordowani 2016 Odnalezieni
Piknik Historyczny „Historia łączy pokolenia"
Godziny dla Rodziny - Miś Uszatek
Wigilia Miejska
III Festiwal Piosenki w Języku Angielskim
Spacer historyczny: ŚLADAMI OSTROŁĘCKIEJ KSIĄŻKI
Letnia scena "eski"
MC Kwadrat na Święta
Spotkanie DYSKUSYJNEGO KUBU KSIĄŻKI
Rodzinny rajd rowerowy
Ulicami wspomnień
„Marsz o Poranku"
Wieczór w Arce
Kulturalnie przy fontannie - Czerwony Kapturek
Godziny dla Rodziny - Gerda i Kaj
XXII Półmaraton Kurpiowski
DKF „Rejs” - Dzieciństwo wodza
Wernisaż wystawy Bogny Fogler i Anny Michniewicz
Wernisaż wystawy Marka Zalewskiego
Konferencja naukowa pn. BIBLIOTEKA PUBLICZNA JAKO LOKALNE CENTRUM KULTURY, DOKUMENTACJI I PAMIĘCI
Koncert: Whose that lipstick
Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski
Spotkania z muzyką - W gorącej Andaluzji
Wernisaż wystawy "Biebrzańska jesień w stodole snów"
Koncert Andrzeja Sikorowskiego
Spotkanie z dietetyk Marzeną Żurek
W małym dworku - spektakl w Klubie Oczko
III Ostrołęckie Dni Muzyki Organowej i Kameralnej „Per musicam ad Deum"
Wieczór w Arce z Jarosławem Trześniewskim-Kwietniem
Zabawa podmiejska w stylu lat 80-tych
Narodowe Czytanie w Ostrołęce
Czyste powietrze - spotkanie informacyjne
„Miejsce Urodzenia"
NID
Po drugiej stronie chmur - wernisaż Piotra Kobrzyńskiego
Rodzinny Rajd Rowerowy
Porozmawiajmy przy herbacie: Pokoszarowe - spacerem po Wojciechowicach
„Mamo, ten wiersz dla Ciebie"
"Nastroje we Dwoje" Natalia Kukulska i Atom String Quartet
Walentynki 2017 w Oczku - koncert
Galloping Bulls Parade 2021
Spotkanie dla dzieci z dietetykiem Marzeną Żurek
III Festiwal Smaków Food Trucków w Ostrołęce
„Jezioro Łabędzie"
Nastroje we Dwoje, Edyta Geppert - Recital
Wernisaż wystawy „Pocztówki z Ostrołęki (1902-1989)"
„Językowy Dzień Dziecka"
III Festiwal Smaków Food Trucków w Ostrołęce
„Ułani i Samorząd Dzieciom"
Seniorada: Od Przedszkola do Seniora
Wieczór w Arce - Piotr Grzymałowski i prezentacja książki „Powidołki”
Aploniusz Węgłowski - wernisaż malarstwa
IV Spotkanie regionalne
Wigilia Miejska
Szkolenie dla NGO. Nowe formularze ofert
Cała jesteś w skowronkach - koncert wokalistów Studia Piosenki
Literacki Album Pamięci: Bogusław Hubert Fedorowicz
Mateusz Oswald Wróblewski - Presja rzeczywistości - wernisaż wystawy
Festiwal Teatralny INQBATOR 2017
Wars i Sawa - spektakl dla dzieci
Wieczór w Arce z Mirką Szychowiak
Ostrołęcka Majówka
Orszak Trzech Króli
Uroczysta LXX sesja Rady Miasta Ostrołęki
15. Dyskusyjny Klub Książki
Inauguracja DKF 2016/2017 Wszyscy albo nikt
4 numer Przydroży - prezentacja
III Festiwal Muzyczny „Ostrołęckie Operalia”
Benefis i wernisaż wystawy prac Zenona Kowalczyka
Maraton Horrorów
Wieczór w Teatrze Wielkim - spektakl literacko-muzyczny
Festiwal Teatralny INQBATOR 2017
Miejski Sylwester
Lato z piosenką filmową
Wernisaż foto - Orszak Trzech Króli 2016
Festiwal Teatralny INQBATOR 2017
Kino letnie na plaży miejskiej
23. FILMOWE ZWIERCIADŁA
Slajdowisko - spotkanie ostrołęckich podróżników
II pokaz kina letniego na plaży miejskiej
III pokaz kina letniego na plaży miejskiej
Inauguracja kampanii 19 dni przeciwko przemocy
IV pokaz kina letniego na plaży miejskiej
Igła 2016 - Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych
DKF "Rejs" Ostatnie tango i Martwe wody
Prezentacja książki: Trzy razy miłość
50 lat zespołu Kurpie - koncert jubileuszowy
Debata wokół "Innego świata"
Wieczór Noworoczny
Forum Edukacyjne 2024 i XIII Młodzieżowe Targi Edukacji i Pracy
DKF "Rejs" Nieznajoma dziewczyna i Moonlight
Festiwal Teatralny InQbator 2020- „Pan i Pani O.” - Teatr Pantomimy MIMO
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta
Koncert pożegnalny maturzystów Studia Piosenki
Pierwsza w Ostrołęce Seniorada
Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży
Klub Kina Niezależnego - Zakazany Bóg
Tajemnice i Legendy w biografii Kazimierza Pułaskiego
Wystawa poświęcona Solidarności
Festiwal Teatralny InQbator 2020 - oficjalne otwarcie
Spotkania z muzyką: Dawna Warszawa tańczy
DKF "Rejs" Noc Walpurgi
Konstytucja 3 maja
Spotkanie z autorami nr 6 Ostrołęckiego Rocznika Literackiego "Przydroża"
Rusza Ostrołęcka Wiosna Teatralna
Spotkanie z Arturem Barcisiem
Spotkanie z autorem książki pt. "Wróżda" - Marcinem Tomczakiem
Wieczór w Arce - Monika Sawicka, autorka bestselerowych powieści
Koncert Evgena Malinowskiego „Jedno serce – dwie ojczyzny”
Powstanie Styczniowe 1863 r. na Kurpiach
Festiwal Teatralny InQbator 2020 - Morskie Opowieści (spektakl dla dzieci)
Klub podróżnika: Podróż na kresy: Grodzieńszczyzna.
Festiwal Teatralny InQbator 2020 - CYRK TARABUMBA - Teatr Klinika Lalek
TEST COOPERA w Ostrołęce
IV Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Kadetek
Robert Kozera - Dywizjon 303, zatrzymane w kadrze
Festiwal Teatralny InQbator 2020 - Otwarcie pokonkursowej wystawy fotograficznej InQbator 2019
XVI Memoriał Piotra Dobrzyńskiego w piłce ręcznej
DKF "Rejs" Mustang, Szwedzka Teoria Miłości
QPISZEWIADA 2017 - preludium festiwalowe
Koncert piosenek Przemysława Gintrowskiego - S.A.L.I.G.I.A.
Festiwal Teatralny InQbator 2020 - Fantomy - Teatr Akt
Koncert Dariusza Kordka
XIII Ostrołęcki Festiwal Fotografii
Pół kroku stąd... - koncert Maturzystek
Mistrzostwa Ostrołęki w Szachach Szybkich
Ferie z Panem Chętnikiem
Majowe spotkanie z cyklu "Śpiewaj razem z nami"
Mityng Młodzików OKLA
Spotkanie z cyklu: dr hab. Karol Samsel i jego gość: Marcin Królikowski
Niedziela z WOPR-OS na plaży miejskiej
Festiwal Teatralny InQbator 2020 - Zapach czasu - Teatr KTO
Spotkanie sprawozdawcze Rady Osiedla Pomian
ART czwARTek: Aneta Żebrowska i Przyjaciele
OBYWATEL G.C. - koncert
Wieczór w Arce - Wirtualna wyprawa w świat z Tonim Halikiem
DKF "Rejs" 2 noce do rana i Neapol spowity tajemnicą
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
Pokazy WOPR na plaży miejskiej
Improwizacja gotowana - spektakl
Wykład profesora Tomasza Strzeżka
Zamknięte drzwi - spektakl teatralny
Msza Święta w intencji ojczyzny
OTF 2016 - wernisaż
Uroczysta Sesja Rady Miasta Ostrołęki z okazji Narodowego Święta Niepodległości
Rodzinny Rajd Rowerowy na zakończenie lata
Spotkanie z prof. Lucyną Wiśniewską-Rutkowską
Mapa Wyzwolenia 2018
Koncert XIII Wspólne Śpiewanie Patriotyczne "Polskę noszę w sercu"
VIII Ostrołęcki Festiwal Fotografii
Muzealna środa - Rodzina Certowiczów
Koncert "Śpiewnik Patriotyczny"
Szanty nad Narwią 2022
Warsztaty Wielkanocne
Boom na Coolturę - spotkanie z muzyką
VIII Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego Qpiszewiada - preludium festiwalowe
V Ostrołęcki Orszak Trzech Króli
Rewia Smaków w Ostrołęce
28 finał WOŚP w Ostrołęce
Ostrołęka Powstańcom Warszawskim
Koncert zespołu eNSTEMI
Calineczka dla Dobrusi - spektakl teatralny
40 lat KLUBU OCZKO
Qpiszewiada Preludium Festiwalowe
Wieczór Noworoczny w Arce
Konwój Country!
Turniej Halowej Piłki Nożnej "Gramy z Orkiestrą"
Spektakl Ostrołęckiej Sceny Autorskiej
Art Czwartek - wystąpi Jan Kondrak "Kresowo"
Karol Kurpiński - Zamek na Czorsztynie -spotkania z muzyką (przedstawienie operowe w kostiumach)
VIII Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego Qpiszewiada
II Bieg WOŚP w Ostrołęce
Pożądanie w cieniu pokrywki - spektakl komediowy
“Zielnik Kurpiowski” Agnieszki Zielewicz
Jak wybierać, aby żyć twórczo i szczęśliwie? - spotkanie z Jerzym Kostowskim
Stanisława Celińska – Atramentowa - koncert
Mumio taki miks
Wakacje z Dom Perignonem - obrazy Włodzimierza Tyca
"Pokaż maluchu co masz w serduchu"
Buziak Mamusi - spektakl dla dzieci
VII Bieg Kolejarza
Miś Tymoteusz - spektakl teatralny
Koncert Kolęd 2018
Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych
Zespół Kurpie "Kolędy po naszemu"
Spotkanie z autorami książki NORWID GOMULICKICH
Moralność Pani Dulskiej - spektakl
Dzieci na rowery
Turniej Pokonaj Mistrza
XXIII Półmaraton Kurpiowski i I Kurpiowska Dziesiątka
Kryształowa Królowa Śniegu
Wychowankowie "poprawczaka" grają z WOŚP
Koncert jubileuszowy na 25-lecie Ostrołęckiego Chóru Kameralnego
Promocja książki "W labiryntach pamięci"
Orszak Trzech Króli 2018 w fotografii
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 OUTW
Wernisaż wystawy (nie)Pewność
Ballada na trzy biurka
Koncert kolęd "Bóg się rodzi"
Zamieszanie ze świętami - spektakl dla dzieci online
Art Czwartek - Paweł Kubat
W Krainie Małego Księcia - spotkania z muzyką
Przegląd Dziecięcej Ekologicznej Twórczości Scenicznej
Koncert kolęd pt. "Kolęda płynie z wysokości"
Klatka - spektakl teatralny
Wieczór w Arce z Anną Świtaj
Konferencja naukowa "Kult świętych w diecezji łomżyńskiej"
Wieczór w Arce z Januszem Leonem Wiśniewskim
Koncert zespołu SIQ i spotkanie edukacyjne ze "Ślimakiem"
Nastroje we dwoje. Marek Dyjak - Piękny Instalator
Na dobry humor - JAZZ
XXV Konkurs Pierwszy Krok w Poezję - spotkanie laureatów
Przegląd filmów dokumentalnych poświęconych Żołnierzom Wyklętym
18. Mazowiecki Festiwal Teatrów Amatorskich
Warsztaty perkusyjne ze "Ślimakiem"
Jaś i Małgosia - spektakl w ramach akcji - Godziny dla Rodziny
STAND-UP
Aniołom szepnij to - koncert
Wernisaż wystawy uczestników Akademii OTF
20-lecie działalności OTBS
III Piknik Rodzinny "Dzień bez samochodu"
DKF "Rejs"
MUZEALNA ŚRODA o początkach więzienia w Ostrołęce
Spotkania z cyklu "Poznajmy się"
Otwarcie Plaży Miejskiej w Ostrołęce
Stragan z bajkami - spektakl teatralny
VII Zawody Kawaleryjskie pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki
Wmurowanie kamienia węgielnego pod przebudowę budynku Muzeum Żołnierzy Wyklętych
KOZIOŁEK MATOŁEK - spektakl dla dzieci
Klub Podróżnika – Robert Gondek i multimedialna relacja z podróży do Ekwadoru i na Wyspy Galapagos
Parafiada Rodzinna przy Świętym Franciszku
Nastroje we Dwoje - LAO CHE
Spotkanie organizacji kulturalnych
Koncert z cyklu Spotkania z muzyką
Wigilia Miejska z dostawą
V Ostrołęckie Spotkania Spółdzielcze
Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 OUTW
Spotkanie klubów piłkarskich
Mistrzostwa nauczycieli w tenisie stołowym
Porozmawiajmy przy herbacie - online w Kutowni OCK
Świąteczne spektakle Dziecięcego Teatru Amatorskiego
Nadanie imienia „Kraina Odkrywców" Przedszkolu Miejskiemu Nr 16 w Ostrołęce
Spotkanie klubów siatkarskich, piłki ręcznej i koszykówki
Recital: POSŁUCHAJ...
Wieczór Papieski
17. Warsztaty Etnograficzne Ginące Zawody
Spotkanie organizacji sportowych
Koncert "15 lat jesteśmy"
Rocznica napaści ZSRR na Polskę
Recital: PO TAMTEJ STRONIE MARZEŃ
VII edycja Festiwalu OSTROŁĘCKIE OPERALIA
DKF "Rejs" Życie na kredycie, Sól ziemi
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
Spotkanie organizacji sportowych
JUBILEUSZ 55-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA KURPIE
VII edycja Festiwalu OSTROŁĘCKIE OPERALIA
Festyn Dworcowy
JUBILEUSZ 55-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA KURPIE
Warsztaty z wikliny papierowej
VII edycja Festiwalu OSTROŁĘCKIE OPERALIA
Noc bibliotek
Wieczór w Arce - wykład
Karol Samsel i Jego gość: Ewa Frączek
"Wojtki grają". Wystąpią Wojciech Dudkowski i Wojciech Richter
VII edycja Festiwalu OSTROŁĘCKIE OPERALIA
Dyskusyjny Klub Książki
Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym
VII edycja Festiwalu OSTROŁĘCKIE OPERALIA
Spotkanie przy Studziennej z Antonim Pieńkowskim
Kolędy Pospieszalskich
Start Ostrołęckiej Ligi Piłki Nożnej
Spotkanie z Karolem Samselem w ramach Muzealnych Spotkań przy Lampce
Ostrołęcka premiera książki Karola Samsela pt. Autodafe 3
Śpiewaj razem z nami
9. Festiwal Teatralny InQbator
Piknik Historyczny "Wrześniowe Dni Pamięci"
Zakończenie roku akademickiego OUTW
Kryształowa Królowa Śniegu - spektakl dla dzieci
Rowerem przez Saharę i jeszcze dalej...
Katy Carr - Koncert w hołdzie Żołnierzom Wyklętym
Koncert "Najpiękniejsze utwory męskiej literatury wokalnej"
Wystawa pt. Jadą Cyganie Wielu Wozami
Dziecięcy Teatr Amatorski "Niewidzialni"
Muzyczne spotkanie z Kasią Moś
Syliwa Zera - Lost station
Pożegnanie Wakacji
Art Czwartek z Arturem Gotzem
NIEMY KELNER - spektakl
Spotkanie dla mieszkańców dot. dofinansowania na wymianę źródła ciepła
Ostrołęka dawniej i dziś - wystawa plenerowa OTF
CZERWONY TULIPAN - koncert
Pater Noster
Blizny pamięci
Orszak Trzech Króli w obiektywie
Inqbator Teatralny - dzień 1
Godziny dla Rodziny: spektakl "Nad kolorową rzeczką"
Koncert hip-hopowy "Młodzież dla Ostrołęki"
67 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
Festiwal Piosenki Przedszkolnej
VI Spotkanie regionalne - Bitwa pod Kopańskim Mostem
Z dala od orkiestry - projekcja filmu
Inqbator Teatralny - dzień 2
Wieczór Wielkanocny na Kurpiach
25 - lecie Zespołu Tańca Współczesnego DE-EM
Igła - XIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych
Noc Muzeów 2018
Inqbator Teatralny - dzień 3
Wieczór w Arce, Daria Galant i prezentacja powieści pt. Dwór wiatrów
Etnoskaralia kurpiowskie - koncert zespołu T/Aboret
Pokonkursowa wystawa fotografii "VII Ostrołęcki Orszak Trzech Króli"
AIDA - SPOTKANIE Z PAWŁEM KUDZIĄ
Wieczór autorski ARKADIUSZA KRUCZYKA
Mistrzostwa Polski FTS w Tańcach Latynoamerykańskich i 32. OTTT o Złotą Podwiązkę
Porozmawiajmy przy herbacie (Kultownia)
Spektakl "Na pełnym morzu"
Koncert zespołu Lonstar
Podróż za horyzont - spektakl dla dzieci
10 lat w Areszcie Sztuki - wernisaż wystawy
DKF "Rejs" - Frantz, Pogorzelisko
Kabaret OLD SPICE GIRLS (Nastroje we dwoje)
DKF Rejs: Ojciec
Sylwester 2022 w OCK
Spotkanie literackie z Antonim Pieńkowskim
Gustaw Herling-Grudziński a sztuka
Zapraszamy do "Strefy Bezpieczeństwa"
Mikołajki na placu Bema
Klub Podróżnika - Agnieszka Atamanka Glabas
Radosław Jastrzębski - Przenikanie, wernisaż wystawy
XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Ostrołęki
Festiwal Sztuki 3m - materiał, medium, metafora
MAŁY KONCERT OD PRZYJACIÓŁ DLA TADEUSZA M.
VIII Ostrołęcki Bieg Papieski 2022
OTF 2015 wystawa fotografii członków Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego
Czarowna noc - premiera teatralna
Turniej dzikich drużyn w piłce siatkowej
WIECZÓR LITERACKI JULII LENKIEWICZ
Runmageddon w Ostrołęce. To już 7 sierpnia!
VII OGÓLNOPOLSKA NOC BIBLIOTEK ph. Czytanie wzmacnia
Wielkie otwarcie MULTICENTRUM
Spotkanie z cyklu Ulicami Wspomnień
Malarstwo Anny Trochim - wernisaż wystawy
Wernisaż wystawy "Artyści z Meppen"
Turniej dzikich drużyn w piłce siatkowej
DEBATA: HENRYK SYSKA, SYN TEJ ZIEMI
Koncert "Ostrołęka powstańcom Warszawskim"
Spotkanie autorskie z Magdaleną Witkiewicz
Wieczór w Arce z Karolem Samselem
Nieznajoma Konstelacja - recital
Narodowe Czytanie
62 SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI
Spotkanie z cyklu Ulicami wspomnień pn. Dawny WARYNIAK powraca do mnie często w snach
Literacki Album Pamięci: Wojciech Janusz Woźniak
Księżniczka Szeherezada i Piraci - spektakl baletowy
WARSZTATY LITERACKIE
Obchody 77. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego
Warsztaty literackie
DKF "Rejs" 45 lat i Zupełnie Nowy Testament
Sylwester w OCK - OPERA NA WESOŁO
Zajęcia taneczne "Ostrołęka Tańcem Malowana"
Obchody 77. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego
Między Mną, a Tobą - recital
Dni Otwarte Funduszy Europejskich
Spotkanie: Tomasz Wandzel
Spektakl: Mąż i żona
Mistrzostwa Ostrołęki w wyciskaniu sztangi leżąc
Grace i Gloria - zaproszenie do teatru
Wieczór w Arce prezentacja książki autorstwa ks. dra Zdzisława Grzegorczyka
64 spotkanie Duskusyjnego Klubu Książki
Miejskie obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej
Mustafa Deodoglu - Ponadczasowy Stambuł
Spektakl "Biuro matrymonialne"
Koncert Piotra Grzyba i Zupy Grzybowej
Spotkanie z dietetykiem Olą Taborek - pogadanka "Jak zdrowo jeść i zdrowo żyć"
X Uroczysta sesja Rady Miasta Ostrołęki
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
Runmageddon Ostrołęka 2023
19. Ostrołęckie Spotkania Chóralne - k o n c e r t
Wieczór w Arce - promocja książki Jerzego Kijowskiego "Nad Narwią, Orzem i Omulwią"
XXII sesja Rady Miasta Ostrołęki
Test Coopera dla Wszystkich w Ostrołęce
Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke
II Bieg Tropem Wilczym
DKF "Rejs" Co przynosi przyszłość i Fuocoammare. Ogień na Morzu
Rapsodyczny - prezentacja książki poetyckiej Katarzyny Fabisiewicz
Projekcja filmów o Żołnierzach Wyklętych
Calineczka - spektakl teatralny dla dzieci
ART czwartek w rytmach rock - soul - blues
Promocja książki Laury Bziukiewicz: Kurpie Ziołowe
Prezentacja książki Wiesława Janusza Mikulskiego Poetyckie dzwony. Wiersze wybrane z lat 1992 – 2015
Nastroje we Dwoje - Katarzyna Cerekwicka
Stanisław Krzyżewski - Malarstwo - wernisaż wystawy
35. OSPA - wieczór kabaretowy
Giełda Kolekcjonerska OKK UNIKAT
Świąteczny spektakl dla dzieci
Wieczór w Arce - wspomnienie o Alfredzie Sierzputowskim
Jan Dobkowski - wernisaż akwareli -„Mały Wszechświat w wielkim mieście”
Spotkanie z podróżnikiem i ekologiem Dominikiem Dobrowolskim
IX Ostrołęcki Festiwal Fotografii
Giełda Kolekcjonerska OKK UNIKAT
Letnie potańcówki
Bezpłatna linia eventowa na Niedzielę Palmową w Łysych
Porozmawiajamy przy herbacie - XII 2022
Wieczór w Arce z Martyną Walecką
Godziny dla Rodziny - Pchła Szachrajka
Warsztaty literackie
Giełda Kolekcjonerska OKK UNIKAT
Ostrołęcki Przegląd Twórczości Plastycznej, Biennale 2019-2020
Letnie potańcówki
Zjednoczeni dla Miłości - Koncert Uwielbienia
Jak się kochamy w domu? - spektakl
Letnie potańcówki
Wystawa fotografii Daniela Ejsymonta
Spotkanie autorskie z Justyną Kopińską
Pokaz gotowania Mateusza Gesslera
Letnie potańcówki
Art Czwartek: Koncert "Kochać... łatwo powiedzieć"
Wernisaż ilustracji i grafik Magdaleny Sołodyny
Dyskusyjny Klub Książki
Koncert organowy Aleksandry Gawrońskiej
Malarstwo Urszuli Sakowskiej, Rzeźba Krzysztofa Ciupy - wernisaż wystawy
Koncert z cyklu "Wojtki grają"
Tomasz Lipiński z zespołem
Dni Niepodległej Ostrołęka 10-13 Listopada
Prezentacja książki Joanny I Norberta Dawidczyków pt. Bigos małżeński. Jak się dogadać. Mini-poradnik dla małżonków.
Spotkanie z Darią Galant
DKF "Rejs" Płomienie i Zwierzęta
Wieczór stand-up: SKIBA CIĄGLE NA WOLNOŚCI CZYLI SKIBA NA OSTRO I BEZ CENZURY
Spotkanie Świąteczne
Spektakl: Kartoteka
Recital Wiktorii Sumary „KOŁA CZASU”
Opowieść o Wietnamie, jakiego nie znamy
11. SLAJDOWISKO, czyli SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKAMI
Koncert z cyklu Nastroje we Dwoje: JUDY
Lato z astronomią w SP2
Czytanie najpiękniejszych strof polskiej poezji
Spektakl "MAŁA SYRENKA" w wykonaniu aktorów Teatru Lalki i Aktora w Łomży
Planeta Energii w Ostrołęce
Święta z książką – 65 spotkanie DKK
Otwarcie wystawy „Wiktor Czajewski. Okruchy pamięci”
ART czwARTtek: wystąpi Cozy Moss
Wieczór w Arce: zaduszkowy koncert muzyczno-literacki
V Spotkanie regionalne
Spotkanie z Maciejem Filipkiem
Recital Kacpra Kuszewskiego „Album rodzinny"
13. Festiwal Teatralny INQBATOR
LITERACKI ALBUM PAMIĘCI. Spotkanie ósme pt. Henryk Ciszewski
IV Etnosakralia Kurpiowskie - koncert finałowy
„Mazowsze w sercu Niepodległej”
Wspomnienie Jana Górzyńskiego
13. Festiwal Teatralny INQBATOR
Powitaiej lat z Aquaparkiem
Koncert "Wolność... kocham i rozumiem"
Tomasz Piotr Nowaczyk gościem spotkania pt. Porozmawiajmy przy herbacie - online
Prezentacja książki pt. “Encyklopedia Kurpiowska”
Święto sportu nad Narwią
Noc Bibliotek
Wieczór autorski Marii Pawłowskiej
Prezentacja książki pt. „Felietony" Anny Wołosz
Rodzinny Rajd Rowerowy z okazji Święta Flagi
Sicily Monochrome - finisaż wystawy fotografii Jacka Poremby
Wieczór w Arce - "Puste noce. 31 odbić Ostrołęki"
Wieczór autorski Joanny Brodowskiej
Spotkanie z cyklu Ulicami Wspomnień
Koszykarskie Mikołajki z Kacpą
Wieczór w Arce z obieżyświatem PIOTREM KOWALCZYKIEM nt. „Kobiety trzech kontynentów”
Piosenki Konstantego - k o n c e r t
Ostrołęcki Dzień Św. Jana Pawła II
Z Ostrołęckiego Albumu Pamięci – Wacław i Jan Leszczyńscy
Debata literacka nt. „Wiktor Gomulicki, poeta, prozaik, odkrywca C. Norwida”
Spektakl dla dzieci: Czerwony Kapturek
Wieczór w Arce z Marcinem Orlińskim
32. Ostrołęckie Spotkania z Piosenką Kabaretową
XXXIV spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
Spotkanie z cyklu dr Karol Samsel i Jego gość
Mini Maraton dla dzieci i młodzieży
Koncert zespołu "Fabryka"
Wieczór w Arce z Narwiakami Tadeuszem Machnowskim i Czesławem Parzychem
Warsztaty literackie
Wieczór poetycko-muzyczny z okazji Dnia Języka Narodowego.
Msza święta w intencji zmarłych samorządowców
XII Ostrołęcki Festiwal Fotografii - otwarcie festiwalu
XXVI Półmaraton Kurpiowski
ArtPeron - Droga Na Ostrołękę
Dyskusyjny Klub Książki
Spektakl teatralny "Wyklęci"
Warsztaty fotograficzne
Piotr Wróbel – Król Midas w rękach Bogów
Warsztaty literackie prowadzi dr Karol Samsel
XII Ostrołęcki Festiwal Fotografii
Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja
Rodzinny rajd rowerowy
Wieczór w Arce
Wernisaż wystawy tkaniny artystycznej Wojciecha Sadleya
XII Ostrołęcki Festiwal Fotografii
Piosenki Konstantego - k o n c e r t
DKF "Rejs" - Party, Nie jestem twoim Murzynem
Wolna Grupa Bukowina – koncert
Sobota Bokserska na Partyzantów
XII Ostrołęcki Festiwal Fotografii
Belfer - spektakl teatralny
APN Winter Cup 2019
XII Ostrołęcki Festiwal Fotografii
Wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej 2021
Rodzinny Rajd Rowerowy z okazji Dnia Flagi
Domisie w teatrze - przedstawienie dla dzieci
Miejski Festiwal Dzieci
Koncert kolęd i pastorałek
KONCERT ACH - POEZJA !
Motoserce - X edycja
Ostrołęckie Spotkania Komiksowe
Ostrołęcki Festiwal Książki
"Leć pieśni nasza... by się wolności ziścił cud"
Wieczór w Arce z Marią Rochowicz
Spotkania z muzyką - W.A. Mozart "Bastien i Bastienne"
Koncert Evgena Malinowskiego
Ostrołęckie Spotkania Komiksowe
Ostrołęcki Festiwal Książki
Młode polskie skrzydła - koncert
Wernisaż wystawy "Ślad Nieobecności"
Ostrołęckie Spotkania Komiksowe
Porażki - recital Olgi Malinowskiej
Pan Tom buduje dom
Wernisaż wystawy fotografii członków OTF
Ostrołęckie Spotkania Komiksowe
„Ido Śwenta Źelgejnocy” – rodzinna impreza wielkanocna
36. OKR Miejsce urodzenia
Plenerowa wystawa Ostrołęka dawniej i dziś
W takie wieczory na nic się nie czeka... koncert
„Prehistoryczny łowca. Wystawa o człowieku z Janisławic”
DKF "Rejs" "Komunia" i "To tylko koniec świata"
Spotkanie z cyklu Niedziela w Muzeum
XXXI ostrołęckie spotkania z piosenką kabaretową
Andrzej Tajchert w ostrołęckim muzeum
Strefa Mocy
Obchody Święta Wojska Polskiego
Przyjdź na spotkanie z Przemysławem Zyśkiem
Test Coopera dla Wszystkich
Próby innej lektury Biegunów Olgi Tokarczuk
Art Czwartek z Olgą Mujkić
COHEN & CAVE - KONCERT
Piknik historyczny na grodzisku. 650 lat Ostrołęki
"Brunetki, blondynki..." - koncert z okazji Dnia Kobiet
DKF "Rejs" Szermierz i Pod elektrycznymi chmurami
Ulicami wspomnień - Zapraszamy na wirtualny spacer po dawnej ulicy Głowackiego.
Spotkanie z Ireneuszem Gralikiem
Noc Muzeów
Cmok. Smok. - Godziny dla Rodziny
Klub Przy Studziennej 
Czarowna Noc [2] - spektakl teatralny
Klub Kina Niezależnego - „Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć”
Miłość niejedno ma imię - program artystyczny słuchaczy OUTW
Rodzinny Rajd Rowerowy
Spotkanie z cyklu dr hab. Karol Samsel i jego gość: Maciej Raś
Koncert KRiSU na plaży miejskiej
Zapraszamy na spektakl SKIZ
Literacki Album Pamięci
Ostrołęckie Slajdowisko Podróżnicze 2016
Muzealne Spotkanie przy Lampce
Walentynki w Kultowni - zakochaj się w ... książce
Spotkanie z cyklu: Ostrołęcki Album Pamięci pt. Powieźli ich w daleki kraj…
O Słodkiej Królewnie i Pięknym Księciu - spektakl dla dzieci
Marta Szefke Groove Band - koncert
Dyskusyjny Klub Filmowy "Rejs"
Wieczór wielkanocny w Arce
Bodo Cafe - s p e k t a k l m u z y c z n y r e t r o
Zakończenie roku akademickiego OUTW
Piosenka jest dobra na wszystko - spotkania z muzyką
Dyskusyjny Klub Książki
Mazowieckie Dni Zdrowia
Pisarka Zofia Kossak we wspomnieniach wnuczki
Warsztaty literackie. Prowadzi dr hab. Karol Samsel
Obchody 83. rocznicy napaści ZSRR na Polskę
Ulicami wspomnień
OTF 2017 - wernisaż wystawy fotografii
Zawody Kawaleryjskie
Koncert Gloria Polonica na 100-lecie Niepodległości w Ostrołęce
Rio w każdym miasteczku … czyli karnawał po ostrołęcku w bibliotece.
Sportowa Niedziela nad Narwią. Będzie moc atrakcji
Kino plenerowe: Za jakie grzechy. dobry Boże?
W klubie podróżnika: spotkanie z podróżnikiem i dziennikarzem - Robertem Czerniakiem
Kolekcjonerska Giełda Różności
Pożądanie w cieniu pokrywki - spektakl
"Festiwal Dawnych Komputerów i Gier – Ostrołęka 2017”
Dyskusyjny Klub Książki
61 spotkanie Dyskusyjnego klubu książki
Kino plenerowe: "In the Heights: Wzgórza marzeń"
XXX LAT DKF REJS - wystawa
Wieczór w Arce
Literacki album pamięci
Walentynki w Parku Wodnym "Aquarium"
Wakacyjny Turniej Szachowy
Koncert piosenek XX-lecia międzywojennego
Koncert grupy wokalnej: Trzecie Zwrotki
Kino plenerowe: Palm springs
Uroczysta Sesja Rady Miasta Ostrołęki
Festiwal "Filmowe Zwierciadła"
Recital "PESTKA" w wykonaniu Katarzyny Nurczyk
38. Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne
Kino plenerowe: Niedobrani
Zapraszamy na Wigilię Miejską w Ostrołęce
Art czwartek - koncert Agi Kiepuszewskiej
Festiwal "Filmowe Zwierciadła"
Wieczór w Arce
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce: Historie Prywatne
Festiwal foodtrucków i muzyki
Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja
Spotkanie z Markiem Czuku i Zbigniewem Chojnowskim
Historyczna parada ulicami miasta
Ulicami wspomnień
DKF "Rejs" Bracia Lumiere, Ptaki śpiewają w Kigali
Otwarcie wystawy fotograficznej Niezwykła Codzienność
Teatralne spektakle świąteczne
Ostrołęckie Targi Książki Regionalnej
Koncert „Film&Classic”
Wieczór w Arce
Art CzwARTek: Kochać...łatwo powiedzieć
67 spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
Koncert "Muzyką i poezją o miłości 2"
Koncert Ostrołęka Powstańcom Warszawskim
36. OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO O ZŁOTĄ PODWIĄZKĘ
W pewien piękny wieczór … z Jakubem Milewskim
Koncert "W krainie dziecięcej wyobraźni"
Nasza, Twoja Europa - wernisaż wystawy
II Festiwal Smaków Foodtrucków w Ostrołęce
XXIII OSTROŁĘCKIE SPOTKANIA CHÓRALNE
Warsztaty literackie
Koncert "Muzyka południa"
Świat M.... malarstwo i rzeźba Marka Zalewskiego
Eugeniusz to nie geniusz
Miejskie obchody 1 sierpnia
Festiwal foodtrucków i muzyki
Spotkanie z himalaistą Krzysztofem Wielickim
Koncert: Rzeka marzeń
Koncert „Muzyka dla przyjaciół”
Chłopi - premiera teatralna
Wystawa prac: Raz, Dwa, Trzy
Tatry w Galerii Ostrołęka
Otwarcie lodowiska
Wieczór w Arce
Wieczór literacki Szymona Białobrzeskiego
Kantata „Pocztówki znad Narwi”
Nastroje we dwoje - Jubileuszowo - 30 lat czerwonego tulipana - koncert
18. Filmowe Zwierciadła Festiwal Filmów Amatorskich
Noc Muzeów
Wystawa malarstwa absolwentów ASP
Lipniki 2016 wystawa poplenerowa
Koncert Ani Rusowicz
Młoda Ostrołęka Literacka
Wystawa plenerowa „Karol Wojtyła. Narodziny” i „Pielgrzym”
Debata część druga pt. Henryk Syska, syn tej ziemi
ART-CZWARTEK 1/2016 - Koncert zespołu NASH
Wystawa prac Wiktora Gajdy
58. spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
Dzień Muzeów w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
Zapraszamy dzieci na Poranki filmowe
„Idą święta – czas stroić choinkę”
Klub Kina Niezależnego - Przystanek Historia
Warsztaty literackie
Miastoślady. Przestrzeń-Ludzie-Wydarzenia - wystawa
Szturm na Belweder
Ostrołęcki Album Pamięci: Leszczyńscy z Ostrołęki
Sportowe Andrzejki z Osiedlem Witosa
Występ poświęcony Janowi Pawłowi II
Qpiszewiada - VI Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego
Spotkanie autorskie z Piotrem Smolińskim
„Wśród zwierząt. Z kolekcji Art Brut”
Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” - projekcja filmu "Wyklęty" i spotkanie z odtwórcą głównej roli Marcinem Kwaśnym.
Spotkanie Karol Samsel i jego gość: Magdalena Gałkowska
Wernisaż wystawy fotografii Daniela Ejsymonta w Galerii Ostrołęka
Akcja krwiodawcza "Siła w jedności"
VI Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego QPISZEWIADA Preludium Festiwalowe
Wystawa fotografii, Bogdan Białczak - „Bogolandia”
Wernisaż wystawy fotografii Henryka Rogozińskiego
Marek Piekarczyk - koncert z cyklu Nastroje we Dwoje
Bezpłatne doradztwo indywidualne dla NGO
33. KURPIOWSKIE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE
DKF "Rejs": Nie opuszczaj mnie i Nasza młodsza siostra
Warsztaty Literackie
Porozmawiajmy o Narwi
Koncert Adama Andryszczyka
„Róże Europy” w cyklu „Nastroje we dwoje”
Turniej Tenisa Ziemnego
Koncert Justyny Sieńczyłło
XXVIII Turniej Piłki Nożnej im. Aleksandra Harabasza
Ulicami Wspomnień: Plac Bema (dawny Rynek) – serce miasta.
Nastroje we Dwoje - Eleni
Mój ulubiony Młynarski - recital Piotra Machalicy
Malarstwo - Teresa Adamowska
„Domisie w teatrze” w cyklu „Godziny dla Rodziny”
DKF Rejs: Obraz bez autora
XXX-lecie DKF REJS i inauguracja roku 2022/2023
WOŚP 2023 w Ostrołęce
Koncert: Smyczkowa rodzina
Wakacyjny Kolarski Wyścig Australijski na bieżni stadionu !
Czesław Mozil Solo
Koncert ZTL na Dzień Babci i Dziadka
Koncerty z okazji Dni Ostrołęki
Forum Edukacyjne – 2019
Ostrołęcki Festiwal Książki już w weekend
Spektakl "Na pełnym morzu"
Festiwal Tradycji Kurpiowskiej
Promocja fotoksiążki "Ostrołęka dawniej i dziś"
Piknik Rodzinny "Zdrowie dla wszystkich"
Wernisaż wystawy fotografii Krzysztofa Ślachciaka
Kurpiki 2015
Światowy Zlot Młodzieży Kurpiowskiej w Wykrocie
Miejskie obchody 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 7. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej
Art czwartek - Witek Muzyk Ulicy - Gram dla Was...
Święto Narodowe Węgier - obchody w Ostrołęce
Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja
Koncerty z okazji Dni Ostrołęki
Obchody 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej
„Czytam w podróży”
„Puszta węgierski bezkres”
Olga Bończyk - Piosenki z klasą
Miejskie obchody 7. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej
ABBA MIA ... CHYBA
Dzień Otwarty w Multicentrum
Wieczór w Arce z Markiem Sygułą
III Targi Ślubne Love
Przygody Koziołka Matołka
Pokonaj Mistrza - Turniej Piłki Nożnej
ONY - spektakl w ramach Ostrołęckiej Wiosny Teatralnej
XXVII Półmaraton Kurpiowski im. Stanisława Dzięgielewskiego
Ulicami Wspomnień pt. Jak niegdyś ostrołęczanie świętowali?
DKF "Rejs" Manchester by the Sea i American honey
Art CzwARTek: Muzyka powojennej Warszawy
Narodowe Czytanie "Nad Niemnem"
Spotkanie z Agnieszką Frączek
Art CzwARTek: koncert Wiktorii Dobrowolskiej
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Wieczór w Arce
Smakołyki na cztery smyki - spotkania z muzyką
Uroczyste obchody 100-lecia zaślubin Polski z morzem
Art CzwARTek: koncert piosenek Adama Wołosza
V Memoriał Barbary Pawelczyk w Tenisie Stołowym
Literacki Album Pamięci
Dusza (z) arkusza - finał konkursu Gwiazdkowy Anioł
Godziny Dla Rodziny - spektakl Teatru Bajlandia
Spektakl dla dzieci "Krawiec Niteczka"
Wieczór w Arce z Krzysztofem Michem
The best of SGT - wernisaż
Wojtki Grają: Droga na Ostrołękę
Koncert "Młodzież swojemu miastu"
Dyskusyjny Klub Książki
Wigilia Profesora Pęduszki - przedstawienie świąteczne
Klub Kina Niezależnego
Premiera książki „Arkadiusz Gołaś. Przerwana podróż”
Spotkanie z cyklu OSTROŁĘCZANIE – Anna Klonowska
Miejskie obchody 76. rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 6. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej
Niewidzialni na scenę... dwie premiery teatralne
Absolutnie, czyli Bończyk śpiewa Młynarskiego - koncert
12. gala organizacji HFO
Juwenalia 50+ program satyryczny
Wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej 2020
Pożądanie w cieniu pokrywki - spektakl
Koncert: Trzy po Trzy ... piosenki wybrane
Wieczór wigilijny w Arce
Muzealna środa o rodzinie Scheurów
Koncert pieśni Stanisława Moniuszki
V Noc Bibliotek w Ostrołęce
Otwarte Mistrzostwa Ostrołęki w Wyciskaniu Odważnika i Sztangi Leżąc
Między nami dobrze jest - spektakl
Pokaz filmów: Zwykli bohaterowie. Północne Mazowsze w ogniu.
XI Ostrołęcki Festiwal Fotografii
VIII Noc Bibliotek ph. To musi się powieść
Coś tu nie gra - premiera teatralna
KULT - koncert
Konrad Kucz – Grafika, wernisaż wystawy
DKF "Rejs" - Happy End i W ułamku sekundy
Inauguracja Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Rejs"
AKSLOP - wystawa fotografii Sylwii Ejsymont
Festiwal Piosenki Przedszkolnej
Lato z Radiem w Ostrołęce
Slajdowisko 2015 - spotkanie z podróżnikami
Boże mój! Oj Elohim! - spektakl z cyklu Teatr Mazowiecki przedstawia
Koncert "Mazowsze w sercu Wolnej Niepodległej"
Wernisaż wystawy fotografii "Nadnarwiański Świat"
Wystawa fotografii OTF
Romantyczna i Niepodległa
Wystawa Tomasza Mościckiego
Pastorałki i karnawałki
Fitness na plaży
W krainie wyobraźni - koncert z cyklu Spotkania z Muzyką
Art-Czwartek 2/2016 recital Agnieszki Chrzanowskiej
World Wide Photowalk – Międzynarodowy Spacer fotograficzny
Fitness na plaży
(Nie)Brzydkie Kaczątko
Powalczą O Złotą Podwiązkę
Wieczór w Arce
VIII Bieg Tropem Wilczym
Fitness na plaży
Recital: Po tamtej stronie marzeń (2)
17. Festiwal Filmów Amatorskich Filmowe Zwierciadła
DKF "Rejs" - "Argentyna, Argentyna" i "Służąca"
Warsztaty: MAŁA GRAFIKA
Spotkanie autorskie z Anną Romejko
Bajkowe mikołajki - koncert charytatywny
Marton filmów grozy
Wernisaż wystawy "Malarstwo"
Spotkanie autorskie z Robertem Górskim i Moniką Sobień-Górską
Ulicami wspomnień: 11 Listopada
Dionizje 2016
Koncert Marka Dyjaka "Piękny Instalator"
Msza święta z okazji Dnia Patrona Miasta Ostrołęki - św. Jana Pawła II
Recital Danuty Błażejczyk: Królem swego życia bądź
Ostrołęka i Izjasław w tanecznym duecie. Zapraszamy
Konferencja profilaktyczna dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
Ulicami wspomnień - Filmowy spacer po dawnej Ostrołęce
Godziny dla rodziny: Niebieski piesek
65. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
Galloping Bulls Parade II
Art – czwARTek z Agnieszką Chrzanowską
Koncert Oskara Cymsa w Ostrołęce
Wieczór w Arce z Januszem Wiesławem Mikulskim
Sztuka "Niebezpieczna Gra"
Koncert Joanny Aleksandrowicz "Od Nocy Do Nocy"
O Cyprianie Norwidzie jako artyście
Koncert zespołu Kwiat Jabłoni
Prezentacja łomżyńskiego środowiska fotograficznego
Ulicami wspomnień - ostrołęcka Fara
„Ostrołęka – sercem kadrowane miasto” - wernisaż pokonkursowy
Koncert "Historia według Jacka Kaczmarskiego"
Święto Wojska Polskiego
Koncert zespołu Strachy Na Lachy
Orzeł Biały na awersie. Pieniądz w odrodzonej Polsce - wernisaż wystawy
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
MKK zaprasza "Z małą walizką w wielki świat"
Koncert „Muzyka Pamięci”
XIV Ostrołęcki Festiwal Fotografii 2022
Koncert Brodki w Ostrołęce
Michał Selerowski - wystawa rzeźby
Mobilne Muzeum Multimedialne
Koncert Stanisławy Celińskiej "Malinowa"
„Dwie godziny” wernisaż wystawy fotografii
Miejski Sylwester !
Służymy Niepodległej
Dorota Osińska - koncert świąteczny
Spektakl Biuro Matrymonialne
Obserwator - spektakl muzyczny
Promocja książki „Duch nasz zastąpi setki"
XXVIII sesja Rady Miasta Ostrołęki
MazoPiknik w Ostrołęce
Spektakl "Stragan z bajkami"
XI Kurpiowski Plener Malarsko-Literacki im. Stanisława Skolimowskiego
Uroczysta Sesja Rady Miasta i obchody Święta Niepodległości
Konsultacje diabetologiczne
Noc Muzeów w Galerii Ostrołęka
OSPA 2017
Debata pt. Henryk Syska. Syn tej ziemi.
SZELMOSTWA LISA WITALISA
78. rocznica powstania warszawskiego
Koncert Julity Kaczyńskiej
DKF "Rejs" Wyspa kukurydzy i Pionierzy marzyciele
Spotkanie autorskie z Darią Galant i jej najnowszym dramatem Obłudnicy. Czarcie wesele.
ART czwARTek - koncert Justyny Cwalińskiej
35 LAT GALERII OSTROŁĘKA
Klub Kina Niezależnego - Gdy budzą się demony
34. Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne
Karol Samsel i jego gość: Wojciech Kass.
Porozmawiajmy przy herbacie (2)
Dni Ostrołęki
Plakaty Kowalczyka w Olsztynie
Warsztaty literackie w bibliotece. Prowadzi dr hab. Karol Samsel.
Uroczysta LXI sesja Rady Miasta Ostrołęki
Klub Podróżnika Ryszard Waszczuk
ART-CZWARTEK 3/2017
35. Dyskusyjny Klub Książki
Kulturalnie przy fontannie - PROJEKT PATRYOCI - koncert połączonych zespołów PAMPELUNA i 4P
W klubie podróżnika: Kuba - wyspa jak wulkan gorąca…
Koncert pt. "Brunetki, blondynki ... "
Spektakl walentynkowy pt. Mąż i żona
Karol Samsel i jego gość: PRZEMYSŁAW DAKOWICZ
Wieczór noworoczny
Klub przy Studziennej
WOŚP Ostrołęka
Wieczór w Arce - ks dr. Wacław Białczak
63. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI - finał centralny
Wieczór autorski Jerzyny Beaty Bryły
Karol Samsel i jego gość: Kazimierz Brakoniecki
Czytanie najpiękniejszych strof polskiej poezji: POECI STANU WOJENNEGO
Czekoladki - spektakl Ostrołęckiej Sceny Autorskiej
DKF "Rejs" Kosmos, Powrót
Najbliższe wydarzenia
Koncert zespołu How We Met
Koncert zespołu How We Met
Plaża Miejska ul. Wioślarska
Koncert zespołu Strachy Na Lachy
Koncert zespołu Strachy Na Lachy
Plaża Miejska ul. Wioślarska
Koncert Brodki w Ostrołęce
Koncert Brodki w Ostrołęce
Plaża Miejska ul. Wioślarska
Koncert Julity Kaczyńskiej
Koncert Julity Kaczyńskiej
Plaża Miejska ul. Wioślarska
Koncert Oskara Cymsa w Ostrołęce
Koncert Oskara Cymsa w Ostrołęce
Plaża Miejska ul. Wioślarska
Więcej wydarzeń »
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Wybierz kategorię sprawy

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

Elektroniczna tablica ogłoszeń

ELEKTRONICZNA
tablica ogłoszeń

POLECAMY
 • E-budownictwo GUNB
 • WFOŚiGW
 • Związek Samorządów Polskich
 • GUM Ostrołęka
 • PISA
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • CEIDG
 • MODR
 • MOPR
 • OCK
 • Poradnia psychologiczna
 • ZUS
Do góry