Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

znaki_strona_www3

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019

Budowa ul. Padlewskiego w Ostrołęce wraz z budową oświetlenia ulicznego – II etap

Kwota dofinansowania: 630 194,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1 348 999,44 zł

Zakres rzeczowy zadania:

- nawierzchnia jezdni o powierzchni 5194,90 m2, w tym:
        · jezdnia o długości 822 m i szerokości 6 m, o szerokości pasa ruchu 3 m,
        · 5 skrzyżowań,
- nawierzchnia chodnika o łącznej powierzchni 1371,90m2, w tym:
        · po lewej stronie na odcinku o długości 334mb i szerokości 1,5 m,
        · po prawej stronie na odcinku o długości 558mb i szerokości zmiennej od 1,5m do 2,2m,
- obustronne pobocza o łącznej powierzchni 705,10m2 na odcinku o długości 822mb i szerokości 1m,
- 5 zjazdów na posesje rolne z kruszyw łamanych o łącznej powierzchni 61,20m2,
- 30 zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej o łącznej powierzchni 460,70m2,
- 21 tablic znaków drogowych,
- oznakowanie poziome o łącznej powierzchni 164,4m2, w tym 5 przejść dla pieszych,
- 33 oprawy oświetleniowe na 32 słupach.


znaki_strona_www3 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019

Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ostrołęce wraz z oświetleniem ulicznym – etap I

Kwota dofinansowania: 1 501 876,00 zł

Całkowita wartość zadania: 3 218 761,53 zł

Zakres rzeczowy zadania:

- nawierzchnia jezdni o powierzchni 5.941,62m2, w tym:
        · jezdnia o długości 938,80 m i szerokości 6,0m, o szerokości pasa ruchu 3,0m,
        · 4 skrzyżowania,
- nawierzchnia chodnika i ciągu pieszo-rowerowego o łącznej powierzchni 2.966,33m2, w tym:
        · ciąg pieszo-rowerowy na odcinku o długości:
                · 640mb i szerokości 2,5m (strona lewa),
                · 120,50mb i szerokości 2,5m (strona prawa),
        · chodnik: po lewej stronie na odcinkach o łącznej długości 298,80mb i szerokości od 1,5m do 2,0m, po prawej stronie na odcinku o długości 818,30mb i szerokości od 1,25m do 2,0m, z uwzględnieniem opasek o łącznej długości 6,1m i szerokości od 0,5 do 1,25m,
- 109 zjazdów z kostki brukowej o łącznej powierzchni 1.748,87m2,
- 59 tablic znaków drogowych,
- bariery ochronne o długości 2,75m,
- 2 drogowskazy jednoramienne,
- oznakowanie poziome o łącznej powierzchni 222,04m2, w tym 11 przejść dla pieszych,
- 39 opraw oświetleniowych na 35 słupach.


znaki_strona_www3 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

RZĄDOWY PROGRAM NA RZECZ ROZWOJU ORAZ KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW POPRZEZ WSPARCIE LOKALNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

„Budowa ulicy Akacjowej, przebudowa ulicy Fortowej oraz przebudowa i budowa ul. Krańcowej na terenie miasta Ostrołęki”

Kwota dofinansowania: 2.531.320,62 zł

Całkowita wartość zadania: 9.342.420,16 zł

W ramach zadania wykonano:

- budowa ul. Akacjowej: jezdnia, wjazdy bramowe, miejsca postojowe, ciąg pieszo-rowerowy, chodnik, oznakowanie poziome i pionowe, pobocze utwardzone, oświetlenie uliczne;
- przebudowa ul. Fortowej – chodnik po obu stronach jezdni, pobocze, zjazdy na posesje, odwodnienie, oznakowanie pionowe, poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu;
- przebudowa i budowa ul. Krańcowej – parking, droga dojazdowa do osiedla mieszkaniowego, chodnik, teren zielony, oświetlenie uliczne, odwodnienie, przebudowa linii kablowej niskiego napięcia, wpust kanalizacyjny, regulacja studni kanalizacyjnych.

Wartość wskaźników realizacji zadania:

- długość nowych dróg gminnych – 0,637 km,
- długość przebudowanych lub wyremontowanych dróg gminnych – 1,088 km,
- długość powstałych ciągów pieszych i pieszo-rowerowych – 1,97 km,
- liczba skrzyżowań w formie rond – 1 szt.,
- liczba przejść dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa – 2 szt.


znaki_strona_www3 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2538W w odcinku ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego w Ostrołęce”

W dniu 5 grudnia 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie Nr FDS/83/2019 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2538W w odcinku ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego w Ostrołęce” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dofinansowanie: 2.766.344,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 5.532.688,50 

Termin realizacji: 2019 – 2020
Łączna długość wybudowanych odcinków - 1378 m, liczba odcinków – 2

Zakres rzeczowy zadania:

ulica gen. Zygmunta Padlewskiego:
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej: szerokość jezdni – 6 m, długość jezdni – 664 mb;
- chodnik z kostki betonowej: strona lewa – 547 mb, strona prawa – 664 mb;
- pobocze gruntowe: strona lewa – 203 mb;
- oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- sieć kanalizacji deszczowej – 312,8 mb;
- sieć wodociągowa z przyłączami – przebudowa kolizji – 33 mb;
- budowa oświetlenia ulicznego;
- zieleń;
- liczba skrzyżowań – 1.

ulica Zygmunta Sierakowskiego:
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej: szerokość jezdni – 6 m, długość jezdni – 714 mb;
- chodnik z kostki betonowej: strona lewa – 385,5 mb, strona prawa – 465 mb;
- pobocze gruntowe: strona lewa – 17 mb, strona prawa – 177 mb;
- ścieżka rowerowa z kostki betonowej: strona lewa – 375,5 mb;
- ścieżka rowerowa z kostki betonowej z dopuszczeniem ruchu pieszych: strona lewa – 311,5 mb;
- oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- sieć kanalizacji deszczowej – 601,1 mb;
- sieć wodociągowa z przyłączami – przebudowa kolizji – 26,5 mb;
- sieć gazowa – przebudowa kolizji – 57 mb;
- budowa oświetlenia ulicznego.

Cel projektu:
- podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych poprzez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej;
- wsparcie działań samorządu gminnego i powiatowego na rzecz budowy dróg lokalnych o kluczowym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego wspólnot samorządowych;
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej;
- poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych;
- wyrównywanie szans rozwojowych regionów i budowanie spójności terytorialnej.

znaki_strona_www3 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
„Budowa dróg gminnych ul. Józefa Wybickiego oraz ul. Alfreda Markowskiego w Ostrołęce”

W dniu 24 grudnia 2019 r. podpisano umowę  o dofinansowanie Nr FDS/349/2019 na realizację zadania pn. „Budowa dróg gminnych ul. Józefa Wybickiego oraz ul. Alfreda Markowskiego w Ostrołęce” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dofinansowanie: 1.097.345,43 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1.600.254,23 zł

Termin realizacji – 2019 rok
Łączna długość wybudowanych odcinków - 468 m, liczba odcinków – 2

W ramach zadania wykonano:

Budowa ulicy Józefa Wybickiego (odcinek nr 1)
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej: szerokość jezdni - 6 m, długość jezdni - 292 mb;
- chodnik z kostki betonowej usytuowany przy jezdni po obu stronach o długości 292 mb;
- ścieżka rowerowa/pas ruchu dla rowerów wydzielony z jezdni: po jezdni po ogólnodostępnym pasie ruchu – długość 292 mb;
- liczba skrzyżowań – 1 (z odcinkiem nr 2);
- wjazdy bramowe;
- oznakowanie pionowe;
- chodnik z płyt betonowych ze znakami dotykowymi;
- sieć kanalizacji deszczowej – 153,9 mb;
- branża elektryczna – oświetlenie uliczne.

Budowa ulicy Alfreda Markowskiego (odcinek nr 2)
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej: szerokość jezdni – 6 m, długość jezdni - 176 mb;
- chodnik z kostki betonowej usytuowany przy jezdni: strona lewa – 27,5 mb, strona prawa – 26,5 mb;
- chodnik z kostki betonowej odsunięty od jezdni: strona lewa – 148,5 mb, strona prawa – 97,5 mb;
- chodnik z płyt betonowych ze znakami dotykowymi;
- ścieżka rowerowa/pas ruchu dla rowerów wydzielony z jezdni: po jezdni po ogólnodostępnym pasie ruchu – długość 176 mb;
- liczba wykonanych skrzyżowań – 2 (w tym z odcinkiem nr 1);
- skrzyżowanie z wyniesioną tarczą;
- wjazdy bramowe, miejsca postojowe;
- oznakowanie pionowe;
- sieć kanalizacji deszczowej – 255,1 mb;
- sieć kanalizacji sanitarnej – 255,1 mb;
- przyłącze wodociągowe – 30,7 mb;
- branża elektryczna – oświetlenie uliczne;
- zieleń.

Cel projektu:
- podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych poprzez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej;
- wsparcie działań samorządu gminnego i powiatowego na rzecz budowy dróg lokalnych o kluczowym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego wspólnot samorządowych;
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej;
- poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych;
- wyrównywanie szans rozwojowych regionów i budowanie spójności terytorialnej.

znaki_strona_www3 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
„Budowa drogi gminnej nr 510044W – ulicy Dąbrowskiej w Ostrołęce”

W dniu 24 grudnia 2019 r. podpisano umowę  o dofinansowanie Nr FDS/348/2019 na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 510044W – ulicy Marii Dąbrowskiej w Ostrołęce” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Dofinansowanie: 884.640,59 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1.285.302,42 zł
Termin realizacji – 2019 rok

W ramach zadania wykonano:
- jezdnię o nawierzchni bitumicznej: szerokość jezdni – 6 m, długość jezdni – 230,00 mb;
- chodnik z kostki betonowej usytuowany przy jezdni: strona lewa –  długości 237,00 mb i szerokości od 2,00m do 3,38m;
- chodnik z kostki betonowej usytuowany przy jezdni: strona prawa – długości 58,00 mb i szerokości 2,00m (w tym wzdłuż ul. Polnej wykonano fragment chodnika o szerokości 2,00m w obrębie skrzyżowania);
- liczba wykonanych skrzyżowań – 3;
- oznakowanie pionowe – 17szt. (15 słupków);
- sieć kanalizacji deszczowej – 202,60 mb;
- branża elektryczna – oświetlenie uliczne;
- zieleń.

Cel projektu:
- podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych poprzez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej;
- wsparcie działań samorządu gminnego i powiatowego na rzecz budowy dróg lokalnych o kluczowym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego wspólnot samorządowych;
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej;
- poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych;
- wyrównywanie szans rozwojowych regionów i budowanie spójności terytorialnej.

Harmonogram realizacji zadania:
- podpisanie umowy z Wykonawcą nr KPZ.272.26.2018 – 06.11.2018r.
- przekazanie terenu budowy Wykonawcy – 14.11.2018r.
- rozpoczęcie robót przez Wykonawcę – 12.02.2019r.
- zakończenie robót przez Wykonawcę – 20.09.2019r.
- podpisanie ostatecznego protokołu odbioru robót – 04.10.2019r.
- oddanie wybudowanej drogi do użytkowania – 31.12.2019r.

POLECAMY
 • E-budownictwo GUNB
 • WFOŚiGW
 • Związek Samorządów Polskich
 • GUM Ostrołęka
 • PISA
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • CEIDG
 • MODR
 • MOPR
 • OCK
 • Poradnia psychologiczna
 • ZUS
Do góry