Imprezy Ostrołęka

Aktualności urzędowe

Konkurs z zakresu kultury fizycznej ogłoszony!

Konkurs z zakresu kultury fizycznej ogłoszony!

Kluby, stowarzyszenia, fundacje zajmujące się sportem mogą już zgłaszać swoje oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej. Do rozdysponowania miasto będzie miało ponad milion złotych. 

Na przedstawienie swoich propozycji organizacje pozarządowe będą miały trzy tygodnie. Oferty można składać do 1 lutego 2019 roku do godziny 16.00 za pośrednictwem platformy WITKAC. Do każdej oferty musi zostać złożone także papierowe potwierdzenie wpłynięcia oferty do urzędu. Je także należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 1 lutego 2019 roku do godziny 16.00.  

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego nie może przekraczać 80%. Kluby składać mogą swoje oferty w trzech kategoriach: 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – Wspieranie przygotowań i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, kompleksowa obsługa współzawodnictwa sportowego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej - 25.000 zł

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych - 961.700 zł

3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Ostrołęki - 75.000 zł. 

Komisja oceni, czy oferty spełniają wymogi formalne wg poniższych kryteriów:

1) czy oferta została złożona w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC”,

2) czy złożono we wskazanym terminie wygenerowaną z systemu „WITKAC” ofertę, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, lub wygenerowane z systemu „WITKAC” potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta,

3) czy udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego nie przekracza 80%,

4) czy oferta dotyczy zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,

5) czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, do wzięcia udziału w konkursie,

6) czy oferta dotyczy zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niespełniające któregokolwiek z powyższych kryteriów nie będą rozpatrywane. 

 Oferty spełniające wszystkie wymogi formalne zostaną poddane ocenie w oparciu o kryteria merytoryczne, określone w art. 15. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;

4) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Promocji Miasta, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Ostrołęki pl. Gen. J. Bema 7A, 07-410, pod numerem telefonu (29) 764 68 11 w. 243 lub 260.

Ogłoszenie o konkursie można przeczytać tutaj: https://bip.um.ostroleka.pl/otwarty-konkurs-ofert 

W platformie WITKAC konkurs znajduje się tutaj: https://witkac.pl

Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
PANORAMA MIASTA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Przejdź do BIP

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

POLECAMY
 • MOPR
 • Ostrołęka bezpieczna i przyjazna
 • OCK
 • Czas na Kurpie
 • MODR
 • CEIDG
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • PISA
 • Poradnia psychologiczna
 • WFOŚiGW
 • Wiadomości gospodarcze
 • ZUS
 • WSAP
Do góry