Aktualności

Opłata retencyjna

Opłata retencyjna

INFORMACJA O KONIECZNOŚCI SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ PRZEZ PODMIOTY OBOWIĄZANE DO PONOSZENIA OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Uprzejmie przypominamy, iż ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) po nowelizacji wprowadziła obowiązek składania oświadczeń przez podmioty zobowiązane do ponoszenia opłaty za usługi wodne, w tym do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawej będące:
•    właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
•    posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
•    użytkownikami wieczystymi gruntów,
•    posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do ponoszenia ww. opłaty.

Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8, zgodnie z którym, opłatę ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia wnosi ją na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ust. 2b ustawy – Prawo wodne podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne składają oświadczenia w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Zgodnie z art. 272 ust. 22 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty retencyjnej ustala Prezydent w formie informacji po otrzymaniu oświadczenia podmiotów obowiązanych do jej uiszczenia.
Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

1.    bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych
z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
2.    z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
•    do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
•    od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
•    powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Zgodnie z art. 269 ww. ustawy z opłaty retencyjnej zwolnione są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód, kościoły i inne związki wyznaniowe.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie a w 10% dochód budżetu gminy.

Wobec powyższego podmioty, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, zobowiązane są do złożenia do tut. Urzędu Miasta Ostrołęki, Plac gen. Józefa Bema 1, 07-410 Ostrołęka OŚWIADCZENIA (po jego uprzednim wypełnieniu).

Wzór oświadczenia zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html

Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
WIDOK NA PLAC BEMA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Wybierz kategorię sprawy

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

POLECAMY
 • WFOŚiGW
 • Związek Samorządów Polskich
 • GUM Ostrołęka
 • PISA
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • CEIDG
 • MODR
 • MOPR
 • OCK
 • Poradnia psychologiczna
 • ZUS
Do góry