Aktualności

Obowiązkowa segregacja odpadów od 1 stycznia 2021 r.

Obowiązkowa segregacja odpadów od 1 stycznia 2021 r.

Urząd Miasta Ostrołęki informuje, iż w związku z wejściem w życie w dniu 6 września 2019 r. przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. nowelizującej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadza się powszechny obowiązek zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób selektywny, czyli w podziale na 5 frakcji (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, biodpady – odpady ulegające biodegradacji, „odpady zielone” i pozostałości z segregacji jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne).

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy dotychczas prowadzili na swojej nieruchomości wyłącznie nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych zobowiązani są do zmiany sposobu gromadzenia odpadów poprzez wprowadzenie właściwej ich selekcji (na 5 frakcji zgodnie z powyższym).

Dotychczas właściciele nieruchomości mogli zdecydować czy powstałe na ich posesji odpady  zbierane będą w sposób selektywny czy nieselektywny. Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie dają możliwości dokonania wyboru sposobu gromadzenia odpadów. Ustawodawca zobowiązał właścicieli nieruchomości do zbierania odpadów wyłącznie poprzez właściwą ich selekcję.

W przypadku niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Prezydenta Miasta, który określa właścicielowi nieruchomości wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Od 1 stycznia 2021 r. zmienia się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z uchwałą NR 357/XXXVII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym od 1 stycznia 2021 r. na terenie Miasta Ostrołęki będzie obowiązywać nowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 12,50 zł za mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W przypadku niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Prezydenta Miasta Ostrołęki, określi właścicielowi nieruchomości wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej w wysokości 25 zł za mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (co stanowi dwukrotność wysokości stawki ustalonej przez Radę Miasta Ostrołęki za odpady zbierane w sposób selektywny).

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mogą skorzystać ze zwolnienia w wysokości 1 zł za mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość - od wysokości stawki ustalonej przez Radę Miasta Ostrołęki za odpady zbierane w sposób selektywny.

W przypadku skorzystania przez właściciela nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi ze zwolnienia wynikającego z kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, z tej nie ruchomości nie będą odbierane bioodpady (gromadzone w pojemniku lub worku koloru brązowego) właściciel nieruchomości nie będzie też mógł przekazać  bioodpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W związku z wprowadzonymi zmianami właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku.


Urząd Miasta przypomina o odpowiednim oznakowaniu pojemników lub worków do gromadzenia odpadów komunalnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, odpady należy zbierać w pojemnikach o odpowiedniej kolorystyce i oznakowaniu tj.:
1)    Frakcja  papier – w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.
2)    Frakcja szkło - w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”,
3)    Frakcja  metale i tworzywa sztuczne – w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
4)    Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.

Ponadto informujemy, że zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Ostrołęki zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne zbierane są do pojemnika koloru  czarnego oznaczonych napisem „ Zmieszane”.

Dopuszcza się stosowanie pojemników niespełniających wymagań określonych w ww. rozporządzeniu do dnia 30 czerwca 2022 r.  pod warunkiem oznakowania ich odpowiednimi napisami zgodnie z rozporządzeniem.  

Z zasadami segregacji odpadów komunalnych  można zapoznać się na:

•    www.ostroleka.pl/urzad/gospodarka_odpadami/a/jak_segregowac_odpady
•    https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac.

W przypadku wykorzystania materiałów edukacyjnych prosimy o podanie źródła, tj. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.pl

 • cykl-zycia-produktow
 • segregacja ogólny
Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
WIDOK NA PLAC BEMA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Wybierz kategorię sprawy

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

Elektroniczna tablica ogłoszeń

ELEKTRONICZNA
tablica ogłoszeń

POLECAMY
 • E-budownictwo GUNB
 • WFOŚiGW
 • Związek Samorządów Polskich
 • GUM Ostrołęka
 • PISA
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • CEIDG
 • MODR
 • MOPR
 • OCK
 • Poradnia psychologiczna
 • ZUS
Do góry