Aktualności

Nabór wniosków o nagrody w dziedzinie kultury

Nabór wniosków o nagrody w dziedzinie kultury

Prezydent Miasta Ostrołęki Łukasz Kulik zachęca do składania wniosków o przyznanie tegorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Do 31 marca odpowiednio wypełnione formularze mogą złożyć:
1) instytucje kultury mające siedzibę na terenie Miasta Ostrołęki,
2) szkoły oraz placówki oświatowe, które mają siedzibę na terenie Miasta Ostrołęki,
3) komisja Rady Miasta Ostrołęki właściwa ds. kultury,
4) organizacje pozarządowe, które statutowo zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną kultury, które mają siedzibę na terenie Miasta Ostrołęki.

Nagrodę może otrzymać osoba fizyczna, która figuruje w rejestrze wyborców prowadzonym dla Miasta Ostrołęki, uczeń lub student szkoły/uczelni, która ma siedzibę na terenie Miasta Ostrołęki, a także osoba prawna lub inny podmiot, który działa na terenie Miasta Ostrołęki, za wyróżniające osiągnięcia w dziedzinie:
1) twórczości artystycznej, w tym twórczości ludowej i rękodzieła, za dorobek artystyczny o istotnym znaczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w konkursach, festiwalach, przeglądach itp., za stworzenie szczególnego dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji lub za działania z zakresu twórczości artystycznej na rzecz Miasta Ostrołęki, całokształtu działalności artystycznej;
2) upowszechniania i popularyzacji kultury poprzez m.in. wdrażanie nowych projektów, kreowanie nowoczesnych rozwiązań, za stworzenie szczególnego wydarzenia kulturalnego, zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie, wspieranie młodych talentów z terenu Miasta Ostrołęki, a także zaangażowanie w edukację artystyczną i wkład w integrację lokalnej społeczności;
3) ochrony kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego regionu, za zaangażowanie
w utrzymanie, rozwój i promocję dorobku kulturowego Miasta Ostrołęki lub stworzenie szczególnego projektu kulturalnego z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego
Miasta Ostrołęki.

Nagroda może zostać przyznana za osiągnięcia indywidualne lub grupowe, które zrealizowano w roku 2022, bądź za całokształt działalności. W przypadku osiągnięć zespołowych nagroda jest   przyznawana grupie osób.
 
Wniosek powinien zawierać:     
1) dane kandydata do nagrody (imię i nazwisko/nazwa, aktualny adres zamieszkania/adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu; w przypadku osób prawnych numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze; w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego wraz z numerem telefonu),    
2) numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty,
3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych; w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie składa rodzic lub opiekun prawny,
4) dane wnioskodawcy (nazwa, adres, numer KRS lub z innej ewidencji – jeśli dotyczy, adres e-mail, numer telefonu),
5) informacje o osiągnięciach, za które nagroda ma być przyznana,
6) dotychczasowy życiorys artystyczno-kulturalny kandydata i informacje o jego osiągnięciach i nagrodach z lat poprzednich,
7) planowane przyszłe działania kandydata z zakresu działalności kulturalnej,
8) uzasadnienie wniosku, uwzględniające charakter i rangę osiągnięć kandydata,
9) podpis wnioskodawcy.

Do wniosku należy dołączyć podpisaną przez kandydata do nagrody Klauzulę Informacyjną Urzędu Miasta Ostrołęki w sprawie administrowania danymi osobowymi oraz dokumentację potwierdzającą informacje zawarte we wniosku, takie jak np. fragmenty publikacji, fragmenty utworów, kopie dyplomów, recenzje, rekomendacje, katalogi wystaw, zdjęcia i nagrania wystąpień. Dokumentacja może zostać złożona w formie cyfrowej na nośniku elektronicznym.    

W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonych wnioskach Prezydent Miasta Ostrołęki wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

W ubiegłym roku uhonorowano 6 osób indywidualnych oraz 4 podmioty zbiorowe.

Załączniki:

Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
WIDOK NA PLAC BEMA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Wybierz kategorię sprawy

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

Elektroniczna tablica ogłoszeń

ELEKTRONICZNA
tablica ogłoszeń

POLECAMY
 • E-budownictwo GUNB
 • WFOŚiGW
 • Związek Samorządów Polskich
 • GUM Ostrołęka
 • PISA
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • CEIDG
 • MODR
 • MOPR
 • OCK
 • Poradnia psychologiczna
 • ZUS
Do góry