Aktualności

Konkurs z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Konkurs z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Prezydent Miasta Ostrołęki ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wnioski składać można do 8 lutego br. godz. 16.00. Łączna pula środków przeznaczona na dotacje to 500 000,00 zł.

 W konkursie wyodrębniono trzy kategorie:

1) organizacja lokalnych inicjatyw kulturalnych i przedsięwzięć artystycznych, w tym wydarzeń związanych z rocznicą 650-lecia Miasta Ostrołęki;

2) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji regionalnej i narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

3) działalność edytorska i wydawnicza popularyzująca wiedzę o dziejach Miasta i losach jego mieszkańców oraz upowszechniająca dorobek ostrołęckich twórców, w tym wydarzeń związanych z rocznicą 650-lecia Miasta Ostrołęki.

Ze względu na rocznicę 650-lecia Miasta Ostrołęki szczególnie ważna będzie realizacja zadań tematycznie z nią związanych.

Podczas oceny merytorycznej ocenione zostaną następujące rezultaty:
1) udział jak największej liczby odbiorców w realizowanych inicjatywach kulturalnych i przedsięwzięciach artystycznych lub jak największa liczba wydrukowanych egzemplarzy wydawnictwa,  
2) rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta Ostrołęki o nowe działania,
3) zdobycie lub poszerzenie wiedzy o tradycjach i historii regionu, lokalnych twórcach i ich dorobku,
o dziejach Miasta Ostrołęki i losach jego mieszkańców przez uczestników zadania,
4) nabycie nowych umiejętności,
5) inicjowanie przedsięwzięć społecznych mających na celu utrwalanie postaw patriotycznych,
6) realizacja zadania, którego głównym tematem będzie nadchodząca rocznica 650-lecia Miasta Ostrołęki, która przypada na 2023 rok.

W ofercie obligatoryjne jest zamieszczenie dodatkowych informacji o planowanych rezultatach realizacji zadania publicznego wskazując nazwę rezultatu (np. liczba uczestników, liczba zaangażowanych wolontariuszy, liczba zaplanowanych wydarzeń, liczba wydrukowanych egzemplarzy wydawnictwa), planowanym poziomie ich osiągnięcia wyrażonym w liczbach oraz sposobie monitorowania osiągnięcia rezultatu (np. lista obecności, relacja z wydarzenia w mediach, statystyki z mediów społecznościowych, protokół przekazania).

Warunkiem otrzymania dotacji jest uprzednie poprawne rozliczenie zadań publicznych realizowanych przez oferenta w 2022 roku, zleconych przez Miasto Ostrołękę, jeśli takie były realizowane przez podmiot ubiegający się o dotację.

Wybór ofert nastąpi do 8 marca br.

Oferent musi obligatoryjnie:

1) wypełnić ofertę i złożyć ją w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej Witkac dostępnej na stronie www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2023 r. do godz. 16.00.

2) wygenerowaną w systemie, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta ofertę oraz wygenerowane w systemie, wydrukowane i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty w Kancelarii Urzędu Miasta Ostrołęki, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. Józefa Bema 1, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: EPUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego 2023 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Ostrołęki).

Szczegóły ogłoszenia: https://bip.um.ostroleka.pl/otwarty-konkurs-ofert/12632/kst-524-2-2023


Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
WIDOK NA PLAC BEMA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Wybierz kategorię sprawy

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

Elektroniczna tablica ogłoszeń

ELEKTRONICZNA
tablica ogłoszeń

POLECAMY
 • E-budownictwo GUNB
 • WFOŚiGW
 • Związek Samorządów Polskich
 • GUM Ostrołęka
 • PISA
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • CEIDG
 • MODR
 • MOPR
 • OCK
 • Poradnia psychologiczna
 • ZUS
Do góry