Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 2085 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Wydział/Referat/Biuro

Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta

[ Kompetencje ]   [ Ewidencje/Rejestry ]   [ Kontakt ]


Kontakt

Joanna Legal, Dyrektor Wydziału

 • Telefon: +48 (29) 764 68 11 wew. 281

 • Kompetencje

  Do właściwości Wydziału Organizacji i Obsługi Rady Miasta należy prowadzenie spraw z zakresu organizacji i funkcjonowania urzędu, całokształtu spraw kadrowych i socjalnych, szkoleń pracowników urzędu, obsługi rady, organizacyjno - technicznego przygotowania na szczeblu miasta wyborów Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego, do organów samorządu terytorialnego i organów osiedli oraz przewidzianych przepisami prawa referendów, a w szczególności:

  1. opracowywanie propozycji programu działania urzędu i sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań w nim zawartych,
  2. współdziałanie z sądem i komornikiem sądowym,  w szczególności w zakresie realizacji wyroków, ogłoszeń i obwieszczeń,
  3. prowadzenie spraw szkoleń, kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników urzędu,
  4. prowadzenie ewidencji delegacji służbowych pracowników urzędu,
  5. prowadzenie ewidencji delegacji służbowych radnych,
  6. prowadzenie rejestrów i zbiorów zarządzeń prezydenta wraz z ich aktualizacją,
  7. prowadzenie rejestru i zbioru pism okólnych prezydenta wraz z ich aktualizacją,
  8. prowadzenie ewidencji umów i porozumień zawieranych przez miasto,
  9. przygotowywanie upoważnień oraz pełnomocnictw prezydenta,
  10. prowadzenie rejestru i zbioru upoważnień oraz pełnomocnictw prezydenta,
  11. prowadzenie zbioru regulaminów wewnętrznych wydziałów, referatów i biur oraz nadzór nad ich aktualizacją,
  12. przygotowywanie sprawozdań z bieżącej działalności prezydenta między sesjami i przekazywanie ich pod obrady rady,
  13. przygotowywanie propozycji aktów prawnych z zakresu działania wydziału, a w szczególności regulaminu organizacyjnego urzędu,
  14. współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w zakresie prowadzenia ewidencji zbiorów danych osobowych,
  15. koordynowanie spraw dotyczących  udzielania informacji publicznej,
  16. prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz powoływanych przez prezydenta kierowników miejskich służb, inspekcji i straży,
  17. organizowanie prac związanych z dokonywaniem ocen pracowników urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych podlegających ocenie,
  18. prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy,
  19. organizowanie prac związanych z przebiegiem procesu naborów kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w urzędzie, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze  oraz naborów kandydatów na wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
  20. organizowanie służby przygotowawczej dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym oraz egzaminu kończącego tę służbę,
  21. prowadzenie spraw z zakresu oświadczeń majątkowych,
  22. pomoc przy kompletowaniu dokumentacji przekazywanej do zakładu ubezpieczeń społecznych w celu uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych przez pracowników  urzędu, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz powoływanych przez prezydenta kierowników miejskich służb, inspekcji i straży,
  23. prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem, karaniem i awansowaniem pracowników oraz przyznawaniem odznaczeń państwowych i wyróżnień,
  24. współpraca z Referatem Zarządzania Kryzysowego w sprawach szkolenia obronnego, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego kadry kierowniczej i pracowników urzędu,
  25. organizowanie staży, praktyk studenckich i uczniowskich w urzędzie,
  26. prowadzenie zakładowej działalności socjalnej oraz realizacja wniosków o pożyczki na cele mieszkaniowe i zapomogi,
  27. nadzór nad wykorzystywaniem urlopów wypoczynkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  28. współdziałanie z zakładową organizacją związkową, w zakresie spraw należących do właściwości wydziału,
  29. obsługa narad prezydenta z kierownictwem urzędu,
  30. przekazywanie radzie lub właściwym komisjom rady projektów uchwał i innych materiałów będących przedmiotem posiedzeń sesji i komisji rady,
  31. obsługa protokolarna obrad sesji rady i posiedzeń komisji rady,
  32. prowadzenie rejestru  interpelacji i zapytań radnych, kierowanie ich do prezydenta i czuwanie nad terminowością udzielanych odpowiedzi,
  33. prowadzenie rejestru i zbioru uchwał rady,
  34. przekazywanie uchwał rady wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej oraz właściwym wydziałom, referatom do realizacji,
  35. przekazywanie uchwał rady do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,
  36. opracowanie  projektów planów pracy rady i komisji rady,
  37. prowadzenie ewidencji osób i podmiotów wyróżnionych odznaką "Za zasługi dla miasta Ostrołęki",
  38. prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności rad osiedli,
  39. ewidencjonowanie wniosków zgłaszanych przez rady osiedli, kierowanie ich do prezydenta i czuwanie nad terminowością udzielanych odpowiedzi,
  40. prowadzenie dokumentacji związanej z rozpatrywaniem przez radę skarg dotyczących działalności prezydenta i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
  41. prowadzenie ewidencji wydatków rady i rad osiedli,
  42. obsługa sekretariatu prezydenta, wiceprezydentów i sekretarza, a w szczególności:
   1. prowadzenie całości prac związanych z wykonywaniem przez prezydenta i wiceprezydentów funkcji reprezentacyjnych,
   2. obsługa w systemie Mdok pism wpływającej z kancelarii ogólnej oraz wydziałów, referatów i biur i przekazywanie ich zgodnie z dekretacją,
   3. rejestracja w systemie Mdok faksów i poczty elektronicznej oraz bezzwłoczne przekazywanie ich według właściwości,
   4. prowadzenie ewidencji przyjęć interesantów zgłaszających się do prezydenta i wiceprezydentów,
   5. prowadzenie kalendarza spotkań prezydenta i wiceprezydentów,
   6. prawidłowe zabezpieczenie pieczęci oraz ich właściwe stosowanie.


  Ewidencje, archiwa, rejestry i wykazy:


  Kontakt:

  Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
  Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-03-14 15:14:17

  © 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008