Regulamin

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Miasto Ostrołęka wskazuje, że dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu realizacji procesu rezerwacji obiektu sportowego.

- Podanie danych osobowych przez osobę rejestrującą rezerwację jest dobrowolne i konieczne do  zawarcia umowy na rezerwację obiektu sportowego i realizacji tej umowy przez Miasto Ostrołęka.

- Administratorem danych osobowych w systemie internetowej rezerwacji obiektów ORLIK 2012 jest Miasto Ostrołęka, tj., Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. Józefa Bema 1 , 07-400 Ostrołęka. NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002 REGON Miasta Ostrołęki: 550668410 Identyfikator gminy TERYT: 1461011 . Kontaktowe numery telefonów do Urzędu Miasta: tel.: (+48) 29 764 68 11 fax: (+48) 29 765 43 20.

- Inspektor ochrony danych w Urzędzie Miasta Ostrołęka: Jacek Olkowski;  email: iod@um.ostroleka.pl

Dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Uczestnikiem rezerwującym obiekt sportowy a Miastem Ostrołęka, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy. Dane osobowe w sytuacji zgłoszenia przez niego reklamacji przetwarzane są do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń związanych ze zgłoszoną reklamacją.

Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania Miasta Ostrołęka dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.


 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.

2. Administratorem kompleksów sportowych „Orlik” jest Miasto Ostrołęka.

4. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag animatora Orlika.

5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

6. Boiska są czynne w godzinach pracy animatorów, zgodnie z harmonogramem przedstawianym przez nich w Urzędzie Miasta Ostrołęki.

7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u animatora Orlika.

8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,

f) zaśmiecania,

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

i) wprowadzania zwierząt,

j) korzystania z boisk bez zgody animatora Orlika;

k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

10. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z animatorem Orlika.

11. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.

12. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.

13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje animator Orlika.

14. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u animatora Orlika, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie obiektów sportowych.

15. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora.

 

 

16. Rezerwacja z wyprzedzeniem maksymalnie do dwóch tygodni.

17. Jednorazowo rezerwacji można dokonać na maksymalnie 2 godziny.

18. Boisko może zarezerwować grupa minimum 6-osobowa (boisko do siatkówki plażowej minimum 4-osobowa).