Aktualności

Rekrutacja do Klubu Senior + w Ostrołęce

Rekrutacja do Klubu Senior + w Ostrołęce
Ruszyła rekrutacja uczestników do nowo powstającego Klubu Senior + w Ostrołęce.

Poniżej przedstawiamy regulamin naboru do Klubu Senior + w Ostrołęce.

1. Rekrutacja uczestników do Klubu ma charakter otwarty i dobrowolny.

2. Uczestnikami Klubu mogą być osoby, które spełniają następujące kryteria formalne:
− zamieszkują na terenie miasta Ostrołęki,
− ukończyły 60 rok życia,
− są nieaktywne zawodowo.

3. Rekrutacja główna prowadzona jest 1 raz w styczniu 2023 roku, ze szczególnym nasileniem w okresie od 16 do 24 stycznia 2023 r., do momentu zebrania 30 osobowej grupy.

4. Procedurę rekrutacji rozpoczyna złożenie następujących dokumentów:
1) deklaracji uczestnictwa w Klubie „Senior+” w Ostrołęce
2) zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
3) zgody lub braku zezwolenia na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
4) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach ruchowych i sportowo – rekreacyjnych, jeżeli seniorka/senior chce w nich uczestniczyć

5. Dane zawarte w deklaracji podlegają weryfikacji z dokumentem tożsamości osoby ubiegającej się o uczestnictwo w Klubie, okazanego w trakcie przyjmowania deklaracji.

6. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia zawierające komplet dokumentów.

7. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Klubu przy ulicy gen. Ludwika Bogusławskiego 4 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki.

8. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście u kierownika Klubu w dni powszednie w godzinach od 12.00 do 16.00.

9. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.

10. W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników niż ilość miejsc w Klubie, decyduje kolejność zgłoszeń.

11. Osoby, które spełnią kryteria, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Klubie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Osoby te będą kwalifikowane do uczestnictwa w Klubie w przypadku rezygnacji lub skreślenia osób z listy podstawowej.

12. Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, do momentu wykorzystania limitu miejsc.

13. Informacja o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Klubie zostanie przekazana osobom telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

14. Od wyników rekrutacji nie przysługuje prawo odwołania.

15. Osoba zakwalifikowana będzie zobowiązana, pod rygorem skreślenia z listy uczestników, do dostarczenia w ciągu 7 dni dokumentu potwierdzającego jej dochód osiągnięty w miesiącu poprzedzającym złożenie deklaracji oraz złożenia oświadczenia o liczbie osób w rodzinie i dochodzie rodziny osiągniętym w miesiącu poprzedzającym złożenie deklaracji.

Załączniki:

Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
WIDOK NA PLAC BEMA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Wybierz kategorię sprawy

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

Elektroniczna tablica ogłoszeń

ELEKTRONICZNA
tablica ogłoszeń

POLECAMY
 • E-budownictwo GUNB
 • WFOŚiGW
 • Związek Samorządów Polskich
 • GUM Ostrołęka
 • PISA
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • CEIDG
 • MODR
 • MOPR
 • OCK
 • Poradnia psychologiczna
 • ZUS
Do góry