Aktualności

Nabór wniosków o stypendia sportowe

Nabór wniosków o stypendia sportowe
Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe na 2023 rok, które zgodnie z uchwałą nr 234/XXIV/2020 Rady Miasta Ostrołęki należy złożyć do 31 stycznia br.

Stypendium może być przyznane za wyniki sportowe osiągnięte w poprzednim roku kalendarzowym osobie spełniającej łącznie następujące warunki:  

1) jest mieszkańcem Ostrołęki lub reprezentuje klub mający siedzibę na terenie Miasta Ostrołęki, 

2) uzyskała I klasę sportową, klasę mistrzowską lub klasę mistrzowską międzynarodową lub osiąga wybitne wyniki we współzawodnictwie sportowym na arenie krajowej lub międzynarodowej. 

Okresowe stypendia sportowe mogą być przyznawane za osiągnięcia w następujących dyscyplinach: aikido, badminton, bowling, boks, boks tajski, cheerleading, gimnastyka, ju jitsu, karate, kolarstwo, kickboxing, koszykówka, kulturystyka, lekkoatletyka, mieszane sztuki walki, piłka ręczna, piłka nożna, pływanie, podnoszenie ciężarów, ratownictwo wodne, siatkówka, siatkówka plażowa, szachy, taniec, tenis stołowy, tenis ziemny. 

Uprawnionymi do składania wniosków są:

1) kluby sportowe mające siedzibę na terenie Miasta Ostrołęki,

2) inne organizacje pozarządowe, które statutowo zajmują się działalnością sportową i upowszechnianiem kultury fizycznej oraz mające siedzibę na terenie Miasta Ostrołęki,

3) szkoły oraz placówki oświatowe mające siedzibę na terenie Miasta Ostrołęki. 

Wniosek powinien zawierać:  

1) dane kandydata do stypendium (imię i nazwisko, data urodzenia, aktualny adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu; w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego wraz z numerem telefonu),  

2) numer rachunku bankowego, na który należy przelać przyznaną kwotę w razie otrzymania stypendium, nagrody bądź wyróżnienia,  

3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych; w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie składa rodzic lub opiekun prawny, 

4) dane wnioskodawcy (nazwa, adres, numer KRS lub z innej ewidencji – jeśli dotyczy, adres e-mail, numer telefonu),  

5) informacje o osiągnięciach, za które stypendium, nagroda bądź wyróżnienie ma być przyznane, 

6) dotychczasowy życiorys sportowy kandydata i informacje o jego osiągnięciach i nagrodach z lat poprzednich, 

7) planowane przyszłe działania kandydata z zakresu działalności sportowej,

8) uzasadnienie wniosku uwzględniające charakter i rangę osiągnięć kandydata,

9) podpis wnioskodawcy.

Do wniosku należy dołączyć podpisaną przez kandydata do stypendium Klauzulę Informacyjną Urzędu Miasta Ostrołęki w sprawie administrowania danymi osobowymi oraz dokumentację potwierdzającą informacje zawarte we wniosku, w tym w szczególności kserokopie dyplomów, zdjęcia medali, dokumentację fotograficzną zawodów, a także zaświadczenie ze związku sportowego o uzyskaniu klasy sportowej przez kandydata do stypendium (jeśli taką uzyskano). W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonych wnioskach wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 

Dla prawidłowego rozliczenia prosimy także o załączenie zaświadczenia o posiadaniu statusu ucznia lub studenta wystawionego przez właściwą szkołę lub uczelnię wyższą (jeśli dotyczy).

Nadzwyczajne osiągnięcia sportowe mogą być również dodatkowo uhonorowane nagrodą w postaci pieniężnej lub wyróżnieniem w formie rzeczowej.

Załączniki:

Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
WIDOK NA PLAC BEMA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Wybierz kategorię sprawy

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

Elektroniczna tablica ogłoszeń

ELEKTRONICZNA
tablica ogłoszeń

POLECAMY
 • E-budownictwo GUNB
 • WFOŚiGW
 • Związek Samorządów Polskich
 • GUM Ostrołęka
 • PISA
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • CEIDG
 • MODR
 • MOPR
 • OCK
 • Poradnia psychologiczna
 • ZUS
Do góry