Aktualności

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)"⁩

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu pn.
W latach 2021 – 2022 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)” którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 483 osób w wieku 30 lat i więcej (283 K/200 M) pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim, należących do grup defaworyzowanych:
 •  bezrobotni o niskich kwalifikacjach,
 •  długotrwale bezrobotni, tj. pozostający bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
 •  w wieku 50 lat i więcej,
 •  osoby z niepełnosprawnościami,
 •  kobiety.
Udzielenie wsparcia zostanie poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji, problemów zawodowych danego uczestnika projektu poprzez opracowanie/aktualizację IPD. Każdy uczestnik projektu otrzyma zgodną z IPD ofertę obejmującą formę wsparcia w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub pozyskaniu zatrudnienia.
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano następujące instrumenty rynku pracy:
 1. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 2. organizacja miejsc odbywania stażu,
 3. szkolenia.

Budżet projektu na lata 2021-2022 wynosi 7 955 200,49 zł. W 2021 r. zaplanowano wydatki w wysokości 3 965 140,22 zł, gdzie 3 172 112,18 zł to wkład Europejskiego Funduszu Społecznego.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19


Szczegółowe informacje
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce
Centrum Aktywizacji Zawodowej
ul. 11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka
tel. (29) 760 43 83, 760 45 62
e-mail: kancelaria@praca.gov.pl
http//ostroleka.praca.gov.pl
www.mapadotacji.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Przedsięwzięcie uwzględnia różnice między życiem kobiet i mężczyzn oraz kwestię zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami uznając zróżnicowane potrzeby, doświadczenie i priorytety.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:

Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
WIDOK NA PLAC BEMA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Wybierz kategorię sprawy

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

POLECAMY
 • WFOŚiGW
 • Związek Samorządów Polskich
 • GUM Ostrołęka
 • PISA
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • CEIDG
 • MODR
 • MOPR
 • OCK
 • Poradnia psychologiczna
 • ZUS
Do góry