Aktualności

Informacja o liczbie wolnych miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 w mieście Ostrołęka

Informacja o liczbie wolnych miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 w mieście Ostrołęka

W dniu dzisiejszym,  tj. 22 lipca  2021 r. zostały ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych.

Od dnia 23 lipca do dnia 30 lipca br. do godz. 15:00 w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami  i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły  w terminie do dnia  20 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

Nieprzedłożenie do dnia 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do klas I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2021/2022 udostępniamy informacje o liczbie wolnych miejsc ww. szkołach miasta Ostrołęki (link). Ostateczne listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą  2 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00.

Od dnia 3 sierpnia  kandydaci, którzy nie dostali się do wymarzonych szkół w efekcie rekrutacji elektronicznej, powinni wybrać szkoły i klasy, w których zostały wolne miejsca i złożyć podania do dyrektorów szkół. Kandydaci powinni być w stałym kontakcie  ze szkołami, do których chcieliby się dostać. Liczba wolnych miejsc w trakcie etapu potwierdzania woli podjęcia nauki przez kandydatów zakwalifikowanych  może ulegać zmianom.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych przez Ministra Edukacji i Nauki  w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego do szkół  dla młodzieży tj. od dnia 23 sierpnia 2021 r.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
WIDOK NA PLAC BEMA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Wybierz kategorię sprawy

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

POLECAMY
 • E-budownictwo GUNB
 • WFOŚiGW
 • Związek Samorządów Polskich
 • GUM Ostrołęka
 • PISA
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • CEIDG
 • MODR
 • MOPR
 • OCK
 • Poradnia psychologiczna
 • ZUS
Do góry