Czwartek, 26 listopada 2015, Imieniny: Delfiny, Sylwestra
Pogoda


Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Kod komórki organizacyjnej: GKOS

Pracownicy


Andersz Wojciech
ul. Kościuszki 45, pokój 204 (II piętro), tel. +48 (29) 764 68 11 w. 266

Godlewska Elżbieta - Dyrektor Wydziału
ul. Kościuszki 45, pokój 206 (II piętro), tel. +48 (29) 764 68 11 w. 252

Kilimon Agata
ul. Kościuszki 45, pokój 208 (II piętro), tel. (+48 29) 7654305

Lik Paweł
ul. Kościuszki 45, pokój 203 (II piętro), tel. (+48 29) 7654378

Modzelewski Piotr
ul. Kościuszki 45, pokój 203 (II piętro), tel. (+48 29) 7654378

Podolak Jadwiga
ul. Kościuszki 45, pokój 208 (II piętro), tel. (+48 29) 764 68 11 w. 291

Podsiadlik Andrzej
ul. T. Kościuszki 45, pokój 207 (II piętro), tel. (+48 29) 7654251

Rakowski Tomasz
ul. Kościuszki 45, pokój 204 (II piętro), tel. +48 (29) 764 68 11 w. 266

Sul Grzegorz - Z-ca Dyrektora Wydziału
ul. Kościuszki 45, pokój 205 (II piętro), tel. +48 (29) 764 68 11 w. 390

Wilga Teresa
ul. T. Kościuszki 45, pokój 207 (II piętro), tel. (+48 29) 7654251Kompetencje

Do właściwości Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem i eksploatacją obiektów i urządzeń komunalnych oraz spraw związanych z tworzeniem mieszkaniowego zasobu miasta, a w szczególności:

 1. prowadzenie całości działań na rzecz utrzymania należytego stanu sanitarno-  porządkowego miasta oraz nadzorowanie jednostek i instytucji odpowiedzialnych za ten stan,
 2. nadzór nad utrzymaniem  i eksploatacją obiektów i urządzeń komunalnych,
 3. nadzór nad utrzymaniem  miejskiej sieci oświetlenia ulicznego,
 4. nadzór nad utrzymaniem  i zarządzanie cmentarzem miejskim,
 5. sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem i pielęgnacją istniejących terenów zieleni oraz tworzeniem nowych terenów zieleni miejskiej,
 6. nadzór nad utrzymaniem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
 7. przygotowywanie projektów decyzji na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa,
 8. przygotowywanie akcji „Sprzątanie świata”,
 9. likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
 10. utrzymanie czystości i porządku (w tym utrzymanie zimowe) przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto oraz które są położone na jego obszarze przy drogach publicznych, niezależnie od kategorii tych dróg,
 11. nadzór nad remontami i utrzymaniem wiat przystankowych zlokalizowanych  na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym  jest  miasto oraz położonych na jego obszarze przy drogach  publicznych, niezależnie od kategorii tych dróg,
 12. nadzór nad funkcjonowaniem targowisk miejskich, w tym egzekwowanie przestrzegania warunków wynikających z regulaminu targowisk oraz zawartych umów w zakresie urządzania i funkcjonowania targowisk,
 13. współdziałanie z Referatem Zarządzania Kryzysowego w zakresie koordynacji działalności miejskich służb komunalnych w warunkach klęsk żywiołowych i współdziałanie z jednostkami w zakresie usuwania awarii technicznych,
 14. prowadzenie spraw w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji wałów przeciwpowodziowych,
 15. współdziałanie z Referatem Zarządzania Kryzysowego w zakresie dokonywania okresowych przeglądów wałów przeciwpowodziowych,
 16. współpraca w zagospodarowywaniu terenów zieleni, osiedli mieszkaniowych, szkół i przedszkoli,
 17. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, utrzymaniem i konserwacją miejskich placów zabaw,
 18. nadzór nad utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej oraz grobów wojennych,
 19. prowadzenie ewidencji żołnierzy Armii Radzieckiej pochowanych na cmentarzu wojennym w Ostrołęce,
 20. koordynacja ”Akcji zima” oraz sprawowanie nadzoru nad jej należytym przebiegiem,
 21. nadzór nad wyłapywaniem bezdomnych zwierząt,
 22. nadzór nad rejestracją psów,
 23. przygotowywanie projektów zezwoleń  na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne,
 24. przygotowywanie projektów zezwoleń na posiadanie, hodowanie i utrzymanie chartów,
 25. ustalanie linii brzegowej dla gruntów pokrytych wodami,
 26. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
 27. realizacja zadań związanych z ochroną roślin,
 28. ograniczanie lub zakazywanie używania jednostek pływających lub niektórych ich   rodzajów na określonych ciekach lub zbiornikach wodnych, jeżeli jest to koniecznedo utrzymania środowiska we właściwym stanie,
 29. przygotowywanie projektów decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu  przenikającego do środowiska,
 30. przygotowywanie projektów pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 31. nakładanie   na  jednostkę   organizacyjną  prowadzącą  działalność   powodującą wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska  obowiązku prowadzenia pomiarów stężeń tych substancji w powietrzu,
 32. zobowiązywanie inwestora, a także właściciela, zarządcy lub posiadacza obiektu budowlanego albo zespołu obiektów do przedłożenia przeglądu ekologicznego,
 33. przyznawanie odszkodowań dla właścicieli w przypadku gdy woda płynąca, stanowiąca  własność  Państwa zajmie  trwale  naturalny   grunt  nie stanowiący własności Państwa,
 34. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o przyjmowanych wnioskach i wydawanych decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska,
 35. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
 36. rozstrzyganie sporów powstałych w związku z pozwoleniami wodno-prawnymi,
 37. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych i ich związków,
 38. przygotowywanie projektów pozwoleń wodno-prawnych na pobór wód powierzchniowych i podziemnych,
 39. wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych,
 40. określanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 41. nakładanie obowiązków wynikających z planów urządzania lasów,
 42. przygotowywanie projektów  decyzji na usunięcie drzew i krzewów, kontrola ich realizacji  oraz wymierzanie kar pieniężnych za ich samowolne usuwanie,
 43. prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajoznawczych,
 44. prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych,
 45. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
 46. prowadzenie spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego,
 47. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i poszczególnych składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz  osoby prawne i fizyczne,
 48. przygotowywanie projektów pozwoleń:
  1. zintegrowanych,
  2. na wytwarzanie odpadów,
 49. przygotowywanie projektów zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 50. przygotowywanie projektów decyzji nakazujących usuniecie odpadów z miejsc nieprzystosowanych do ich składowania lub magazynowania,
 51. przygotowywanie projektów decyzji  na zmianę lasu niestanowiącego  własności Skarbu Państwa na użytek rolny,
 52. nadzór nad działalnością Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych  i Infrastruktury Technicznej  w Ostrołęce w zakresie zadań realizowanych przez wydział,
 53. współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Referatem Kultury, Sportu i Turystyki i Referatem Zarządzania Kryzysowego w zakresie konserwacji i restauracji zabytków oraz opracowania planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla miasta,
 54. przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,
 55. współpraca z Ostrołęckim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w zakresie opracowywania sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
 56. prowadzenie spraw związanych z edukacją ekologiczną,
 57. prowadzenie spraw związanych z ewidencją i usuwaniem materiałów zawierających azbest użytkowanych przez  osoby fizyczne,
 58. realizacja i przestrzeganie  zapisów Wojewódzkiego Planu Gospodarki   Odpadami,
 59. realizacja i przestrzeganie przepisów wynikających  z uchwały rady w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie miasta Ostrołęki oraz innych uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,
 60. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 61. przekazywanie marszałkowi województwa, wykazu podmiotów wpisanych  do rejestru działalności regulowanej w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz   wykreślonych z tego rejestru,
 62. przygotowywanie projektów uchwał rady dotyczących prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta,
 63. nadzór nad jednostką zarządzającą systemem gospodarki odpadami  komunalnymi w zakresie:
  1. przestrzegania  przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi,
  2. prowadzenia ewidencji właścicieli nieruchomości zamieszkałych w  Ostrołęce oraz ewidencji nieruchomości niezamieszkałych,
 64. akceptacja  przygotowywanych materiałów do przetargu na wybór przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych lub odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
 65. akceptacja materiałów informacyjnych i edukacyjnych  opracowywanych przez jednostkę zarządzającą systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 66. rozliczanie systemu  odbierania, transportu,  zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 67. nadzór nad funkcjonowaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 68. organizowanie mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych np. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z regulaminem utrzymania  czystości i porządku na terenie miasta,
 69. organizowanie na poszczególnych osiedlach punktów selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych (poprzez ustawienie specjalistycznych pojemników),
 70. weryfikacja kwartalnych sprawozdań złożonych przez przedsiębiorców  odbierających nieczystości ciekłe z terenu miast,
 71. przyjmowanie i weryfikacja kwartalnych sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 72. sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i przekazywanie ich do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska   i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
 73. przygotowywanie wspólnie z jednostką zarządzającą systemem gospodarki odpadami komunalnymi rocznej  analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi uwzględniającej:
  1. możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
  2. potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
  3. koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  i  unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
  4. liczbę mieszkańców,
  5. ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie miasta,
  6. ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych   z terenu miasta,
 74. rozliczanie rekompensaty z jednostką zarządzającą systemem gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z zawartą  umową wykonawczą,
 75. prowadzenie postępowania w zakresie nakładania kar pieniężnych w stosunku do przedsiębiorstw odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie realizują  zadań określonych w   art. 9x ust. 1 i 2  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach,
 76. nadzór nad funkcjonowaniem i eksploatacją składowiska odpadów komunalnych,
 77. przyjmowanie informacji o odpadach powstałych w wyniku poważnej awarii przemysłowej i sposobie zagospodarowania tych odpadów,
 78. przygotowywanie i aktualizacja programów ochrony środowiska,
 79. przygotowywanie informacji o realizacji programów ochrony środowiska,
 80. współdziałanie z Wydziałem Inwestycji Miejskich w zakresie zwiększania posiadanej bazy lokalowej w ramach budowy budynków mieszkalnych i socjalnych,
 81. koordynacja zadań z zakresu bieżącej eksploatacji, remontów, modernizacji budynków  i mieszkań oraz  prowadzenie w tym zakresie rozliczeń,
 82. zwiększanie posiadanej bazy lokalowej  w wyniku adaptacji strychów, poddaszy, pralni, suszarni i innych pomieszczeń nadających się na cele mieszkalne,
 83. koordynacja działań związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym miasta, w tym lokalami socjalnymi,
 84. reprezentowanie miasta,  jako właściciela zasobu  mieszkaniowego miasta, na podstawie upoważnienia prezydenta,  na zebraniach "Wspólnot Mieszkaniowych",
 85. rozpatrywanie wszystkich spraw dotyczących lokali użytkowych stanowiących własność miasta, w tym kierowanie do zawarcia umów najmu,
 86. opracowywanie planów i programów dotyczących gospodarki mieszkaniowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Drukuj artykuł

Aktualne ogloszenia i komunikaty - strona BIP

więcej


Najnowsze w galerii
Polecamy