Środa, 1 kwietnia 2015, Imieniny: Wenecjusza, Zygmunta
Pogoda


Kod komórki organizacyjnej: USC

Kontakt

ul. Berka Joselewicza 2 07-410 Ostrołęka

Pracownicy

Brzozowska Barbara
ul. Berka Joselewicza 2, tel. (+48 29) 764 24 11 wew. 340

Dąbrowska Grażyna - Kierownik Urządu Stanu Cywilnego
ul. Berka Joselewicza 2 (parter), tel. +48 (29) 764 24 11 +48 (29) 764 68 11 w. 342

Zadrożna Beata
ul. Berka Joselewicza 2, tel. (+48 29) 764 24 11 wew. 341

Zych Anna - Z-ca Kierownika
ul. Berka Joselewicza 2, tel. (+48 29) 764 24 11 wew. 340

Gajewska Katarzyna
ul. Berka Joselewicza 2, tel. (+48 29) 764 24 11 wew. 311

Kompetencje

Do właściwości Urzędu Stanu Cywilnego należy realizacja zadań wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności:

 1. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów,
 2. prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
 3. prowadzenie akt zbiorowych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego,
 4. przyjmowanie zgłoszeń z innych urzędów o urodzeniu się dziecka,
 5. przyjmowanie oświadczeń woli:
  1. o wstąpieniu w związek małżeński,
  2. o uznanie dziecka,
  3. o nadanie dziecku nieznanego ojca nazwiska męża matki,
  4. o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa,
 6. aktualizowanie przechowywanych ksiąg stanu cywilnego,
 7. wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego i zaświadczeń o aktach z ksiąg utraconych,
 8. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:
  1. uzupełnienia treści aktu,
  2. skrócenia terminu do zawarcia związku małżeńskiego,
  3. umiejscowienia aktu sporządzonego za granicą,
  4. ustalenia treści aktu,
  5. sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w sporządzonym akcie stanu cywilnego,
 9. odtwarzanie treści aktu stanu cywilnego w określonych przepisami przypadkach
 10. wydawanie zaświadczeń o możności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą,
 11. udostępnianie na podstawie zezwolenia wglądu do ksiąg stanu cywilnego,
 12. załatwianie spraw konsularnych w przypadkach określonych przepisami,
 13. współpraca z Wydziałem Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych,
 14. sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 15. organizowanie uroczystości związanych z jubileuszami pożycia małżeńskiego,
 16. przyjmowanie oświadczeń dotyczących zmiany imienia (imion) dziecka,
 17. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, do władz związków wyznaniowych,
 18. współpraca z organizacjami religijnymi.
  Drukuj artykuł

  więcej


  Najnowsze w galerii
  Polecamy