Niedziela, 29 listopada 2015, Imieniny: Błażeja, Saturnina
Pogoda


Kod komórki organizacyjnej: USC

Kontakt

ul. Berka Joselewicza 2 07-410 Ostrołęka

Pracownicy

Brzozowska Barbara
ul. Berka Joselewicza 2, tel. (+48 29) 765 43 40

Dąbrowska Grażyna - Kierownik Urządu Stanu Cywilnego
ul. Berka Joselewicza 2, tel. +48 (29) 764 24 11, +48 (29) 765 43 42

Gadomska Małgorzata
ul. Berka Joselewicza 2, tel. (+48 29) 764 68 11 wew. 336

Gajewska Katarzyna
ul. Berka Joselewicza 2, tel. (+48 29) 764 24 11 wew. 311

Zadrożna Beata
ul. Berka Joselewicza 2, tel. (+48 29) 765 43 41

Zych Anna - Z-ca Kierownika
ul. Berka Joselewicza 2, tel. +48 (29) 765 43 40Kompetencje

Do właściwości Urzędu Stanu Cywilnego należy realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności:

 1. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów,
 2. prowadzenie akt zbiorowych do akt stanu cywilnego,
 3. przyjmowanie oświadczeń :
  1. o wstąpieniu w związek małżeński,
  2. o uznaniu ojcostwa,
  3. o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
  4. o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  5. o zmianie imienia / imion/ dziecka.
 4. aktualizacja aktów stanu cywilnego,
 5. wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego,
 6. wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,
 7. wydawanie innych zaświadczeń wymaganych prawem,
 8. wydawanie zezwoleń na skrócenie terminu do zawarcia związku małżeńskiego,
 9. dokonywanie transkrypcji i wpisania zagranicznych aktów stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej,
 10. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:
  1. ustalenia treści aktu,
  2. odtworzenia treści aktu,
  3. uzupełnienia treści aktu,
  4. sprostowania oczywistego błędu pisarskiego,
  5. zmiany imion i nazwisk.
 11. udostępnianie na podstawie zezwolenia wglądu do ksiąg stanu cywilnego,
 12. załatwianie spraw konsularnych w przypadkach określonych przepisami,
 13. sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 14. współpraca z Wydziałem Spraw Społecznych i Obywatelskich,
 15. organizacja uroczystości związanych z jubileuszami pożycia małżeńskiego,
 16. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, dla jednostek organizacyjnych kościoła lub związku wyznaniowego,
 17. współpraca z organizacjami religijnymi,
 18. sporządzanie wzmianek dodatkowych o skutecznych orzeczeniach sądów państw obcych lub rozstrzygnięciach innych organów państw obcych w sprawach dotyczących stanu cywilnego,
 19. występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia dla osób urodzonych w Polsce,
 20. wprowadzenie do rejestru PESEL zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia,
 21. występowanie o zmianę numeru PESEL w przypadku sprostowania daty urodzenia lub zmiany płci,
 22. wprowadzanie do rejestru PESEL wszelkich zmian mających wpływ na stan cywilny osób (małżeństwo, zgon),
 23. aktualizacja, na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego , w rejestrze PESEL danych odnośnie stanu cywilnego, zawartego małżeństwa czy zgonu osoby posiadającej numer PESEL dla której nie sporządzono polskiego aktu stanu cywilnego.
Drukuj artykuł

Aktualne ogloszenia i komunikaty - strona BIP

więcej


Najnowsze w galerii
Polecamy