Sobota, 18 kwietnia 2015, Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy
Pogoda


Urząd Miasta Ostrołęki


Pl. Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka - czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, we wtorki urząd czynny jest do 17:00

ul. T. Kościuszki 45, 07-410 Ostrołęka - czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, we wtorki urząd czynny jest do 17:00
(Wydzial Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów we wtorki od 9:00 do 16:30, w pozostałe dni od 9:00 do 15:00)

Kontakt w sprawie WKT 3

Ewa Pędzich
ul. Kościuszki 45, pokój 102 (I piętro)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 286

Krystyna Gogołek
ul. Kościuszki 45, pokój 102 (I piętro)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 286

WKT 3 Wtórnik krajowego prawa jazdy

Wydział: Wydział Komunikacji i Transportu

Aktualna wersja karty informacyjnej z dnia: 2013-07-05

Wymagane dokumenty

1. Wniosek WKT-W-22 [Do pobrania w wersji PDF (4 MB)]
2. Załączniki do wniosku:
a) wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
b) dowód uiszczenia opłat;
c) oświadczenie o utracie prawa jazdy, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny WKT-A-1 wniosek niedostępny w wersji elektronicznej - w przypadku zagubienia lub kradzieży prawa jazdy;
d) kserokopia posiadanego prawa jazdy - jeżeli wymiana dokumentu następuje w wyniku zmiany danych lub zniszczenia dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność;
e) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (nie dotyczy prawa jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T) - w przypadku jeżeli zmiana dotyczy daty ważności uzyskanego uprawnienia;
f) dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy;
g) pełnomocnictwo - przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej.

Opłaty

Opłata skarbowa:
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) - 17 zł.

Inne opłaty:
Za wydanie wtórnika prawa jazdy - 100 zł.

Opłata ewidencyjna:
Za wydanie wtórnika prawa jazdy - 0,50 zł.

Miejsce złożenia wniosku

Punkt Obsługi Interesantów
Pl. Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 279
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00

Punkt Obsługi Interesantów
ul. T. Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 294
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. T. Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 286
Godziny przyjęć interesantów:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00
- we wtorki w godzinach 9:00 - 16:30

Termin odpowiedzi

Do 30 dni po złożeniu kompletnych dokumentów.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki. Odwołanie składa się w: Punkcie Obsługi Interesanta lub w Wydziale Komunikacji i Transportu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

• Prawo jazdy jest wydawane osobie, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.
• Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.
• Wtórnik prawa jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:
- za pośrednictwem poczty, z wyjątkiem przypadków, w których warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego,
- bezpośrednio - za pokwitowaniem odbioru dokonanym na wniosku, po zwrocie przez osobę dotychczas posiadanego prawa jazdy.
• Osoba posiadająca upoważnienie od wnioskodawcy może odebrać prawo jazdy po okazaniu swojego dokumentu tożsamości oraz po zwrocie dotychczasowego dokumentu wnioskodawcy (zwrot prawa jazdy nie dotyczy przypadku wydania wtórnika prawa jazdy z powodu jego utraty).
• Osoba, która po uzyskaniu wtórnika odzyskała utracony dokument, jest zobowiązana zwrócić go do Urzędu Miasta Ostrołęki, Wydział Komunikacji i Transportu.
• Prawa jazdy kategorii:
- AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T - wydaje się na okres 15 lat (okres ten może być krótszy o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego),
- C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E - wydaje się na okres 5 lat (okres ten może być krótszy o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego).
• Opłatę za wydanie wtórnika prawa jazdy (tytułem: opłata komunikacyjna) oraz wpłatę z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrołęki, Plac Bema 1 (numer konta: 09 1020 1592 0000 2102 0218 1394). Potwierdzenie wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.

Podstawa prawna

• Art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 ze zm.).
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1005 ze zm.).
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 973).
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. t. j. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2013 r., poz. 617).


Drukuj artykuł