Sobota, 28 listopada 2015, Imieniny: Grzegorza, Zdzisława
PogodaAKTUALNE KARTY INFORMACYJNE ZNAJDUJĄ SIĘ BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Urząd Miasta Ostrołęki


Pl. Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka - czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, we wtorki urząd czynny jest do 17:00

ul. T. Kościuszki 45, 07-410 Ostrołęka - czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, we wtorki urząd czynny jest do 17:00
(Wydzial Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów we wtorki od 9:00 do 16:30, w pozostałe dni od 9:00 do 15:00)

Kontakt w sprawie WKT 3

Ewa Pędzich
ul. Kościuszki 45, pokój 102 (I piętro)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 286

Krystyna Gogołek
ul. Kościuszki 45, pokój 102 (I piętro)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 286

WKT 3 Wtórnik krajowego prawa jazdy

Wydział: Wydział Komunikacji i Transportu

Aktualna wersja karty informacyjnej z dnia: 2015-04-20

Wymagane dokumenty

1. Wniosek WKT-W-22 [Do pobrania w wersji PDF (4 MB)]
2. Załączniki do wniosku:
a) wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
b) dowód uiszczenia opłat;
c) oświadczenie o utracie prawa jazdy, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny WKT-A-1 [Do pobrania w wersji PDF (34 kB)] - w przypadku zagubienia lub kradzieży prawa jazdy;
d) kserokopia posiadanego prawa jazdy - jeżeli wymiana dokumentu następuje w wyniku zmiany danych lub zniszczenia dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność;
e) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (nie dotyczy prawa jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T) - w przypadku jeżeli zmiana dotyczy daty ważności uzyskanego uprawnienia;
f) dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy;
g) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej.

Opłaty

Opłata skarbowa:
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) - 17 zł.

Inne opłaty:
Za wydanie wtórnika prawa jazdy - 100 zł.

Opłata ewidencyjna:
Za wydanie wtórnika prawa jazdy - 0,50 zł.

Miejsce złożenia wniosku

Punkt Obsługi Interesantów
Pl. Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 279
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00

Punkt Obsługi Interesantów
ul. T. Kościuszki 45, 07-410 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 294
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. T. Kościuszki 45, 07-410 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 286
Godziny przyjęć interesantów:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00
- we wtorki w godzinach 9:00 - 16:30

Termin odpowiedzi

Do 30 dni po złożeniu kompletnych dokumentów.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki. Odwołanie składa się w: Punkcie Obsługi Interesanta lub w Wydziale Komunikacji i Transportu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

• Prawo jazdy jest wydawane osobie, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.
• Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.
• Wtórnik prawa jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:
- za pośrednictwem poczty, z wyjątkiem przypadków, w których warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego,
- bezpośrednio - za pokwitowaniem odbioru dokonanym na wniosku, po zwrocie przez osobę dotychczas posiadanego prawa jazdy.
• Osoba posiadająca upoważnienie od wnioskodawcy może odebrać prawo jazdy po okazaniu swojego dokumentu tożsamości oraz po zwrocie dotychczasowego dokumentu wnioskodawcy (zwrot prawa jazdy nie dotyczy przypadku wydania wtórnika prawa jazdy z powodu jego utraty).
• Osoba, która po uzyskaniu wtórnika odzyskała utracony dokument, jest zobowiązana zwrócić go do Urzędu Miasta Ostrołęki, Wydział Komunikacji i Transportu.
• Prawa jazdy kategorii:
- AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T - wydaje się na okres 15 lat (okres ten może być krótszy o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego),
- C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E - wydaje się na okres 5 lat (okres ten może być krótszy o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego).
• Opłatę należy dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrołęki, Plac Bema 1 za wydanie wtórnika prawa jazdy tytułem: opłata komunikacyjna (numer konta: 62 1020 1592 0000 2702 0224 4457) oraz wpłatę z tytułu opłaty skarbowej (numer konta: 32 1020 1592 2300 0410 0000 0162). Potwierdzenie wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.

Podstawa prawna

- Art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. t. j. z 2015 r., poz. 155).
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1005 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 973 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. t. j. z 2014 r., poz. 1628 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2014 r., poz. 852).


Drukuj artykuł