Spółki Miejskie

Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.


ARR jest spółką prawa handlowego, jej udziałowcami są:
  1. Miasto Ostrołęka - 200 udziałów (87,34%)
  2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. w Ostrołęce - 20 udziałów (8,73%)
  3. Osoby fizyczne - 9 udziałów (3,93%)

Głównymi celami statutowymi Agencji jest :

  1. Wspieranie istniejących i inicjowanie nowych działań ze szczególnym ich ukierunkowaniem na tworzenie nowych miejsc pracy, prowadzenie działań na rynku pracy, rozwój przedsiębiorczości, działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób i grup wymagających wsparcia, wprowadzanie menedżerskiego modelu zarządzania, osiąganie dużej efektywności i rentowności przedsięwzięć, realizację produkcji nowoczesnych wyrobów i technologii, wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego.
  2. Inspirowanie związków pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej i innych celów zgodnych z umową Spółki.

Celem działania Spółki nie jest osiąganie zysku. Dochód z działalności przeznaczany jest na cele statutowe.

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych i finansowych wspierających przemiany gospodarcze oraz rozwój przedsiębiorczości, opracowanie i wdrażanie projektów wymagających wsparcia finansowego, doradztwa i oceny przedsięwzięć.

Zarząd Spółki

Kontakt:

Siedziba Spółki:
ul. Piłsudskiego 38 lok. 34
07-410 Ostrołęka

Telefon: +48 (29) 760 51 33
Fax: +48 (29) 760 92 97
E-mail: arrost@wp.pl
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.


OPEC jest jednoosobową spółką Miasta, której podstawowym przedmiotem działalności jest:

Zarząd Spółki:

Kontakt:
ul. Celna 13
07-410 Ostrołęka

Telefon: +48 (29) 760 32 91
Fax: +48 (29) 760 39 77
E-mail: opec@opec.com.pl
http://
www.opec.com.pl
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.


Założycielem spółki i jedynym udziałowcem jest miasto Ostrołęka.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ostrołęce w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru handlowego (VG Ns-Rej-H" 692) postanowieniem Sądu Rejonowego w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy z dnia 06 czerwca 1994 roku. Od 27 listopada 2001r. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059764.

Od 27 listopada 2001r. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059764.

Podstawowym przedmiotem działalności OPWiK jest:
1. Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej.
2. Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody.
3. Odprowadzanie ścieków.
4. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Zarząd Spółki:

Kontakt:
Siedziba Spółki:
ul. Kurpiowska 21
07 – 410 Ostrołęka

Telefon: +48 (29) 760 32 61 do 63
Fax: +48 (29) 760 32 61 do 63
E–mail: sekretariat@opwik.pl

http://www.opwik.pl
Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


OTBS jest jednoosobową spółką Miasta, której podstawowym przedmiotem działalności jest:

  1. Budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu,
  2. Administrowanie i eksploatacja zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych,
  3. Sprawowanie zarządu budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności spółki,
  4. Świadczenie usług komunalnych (m.in. eksploatacja składowiska odpadów komunalnych).

Zarząd Spółki

Kontakt:
Siedziba spółki:
ul. Berka Joselewicza 1
07-410 Ostrołęka

Telefon: +48 (29) 764 22 59
Fax: +48 (29) 764 55 68
E-mail: otbs@merinosoft.com.pl
http://www.otbs.com.pl

Artykuł pochodzi z serwisu OSTROLEKA.PL

http://www.umostroleka.home.pl/um/index.php?id=205