Biuletyn odwiedzono: 8195 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta
Szukana frazailośćrodzaj 


Spośród znalezionych dokumentów wyświetlono od 1 do 1028

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-25
Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
dot.wykonania usługi polegającej na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ostrołęki z miejsc i budynków wskazanych przez Zamawiającego.
Nieaktualne [do 2015-04-10 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Wybór oferty

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-26
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
na: "Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania aktywnego na ulicach miasta Ostrołęki", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2015-03-09 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
ST

[ Pobierz ]
z dnia 2014-11-24
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
na zadanie pn.: "Dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Ostrołęki", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2014-12-04 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-17
Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
dot.sporządzenia dokumentacji rozgraniczeniowej działki Nr 50233 z działkami sąsiednimi tj. 50221 i 20232 położonymi na terenie miasta Ostrołęki przy ul. Cichej.
Nieaktualne [do 2014-09-30 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Formularz ofertowy

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-28
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
na zadanie pn.: "Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2014-09-12 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
PB - architektoniczny

[ Pobierz ]
- rysunki

[ Pobierz ]
PW - branża sanitarna

[ Pobierz ]
PW - branża elektryczna

[ Pobierz ]
ST

[ Pobierz ]
Przedmiary robót

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 09.09.2014 r.

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-08
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
na zadanie pn.: "Zimowe utrzymanie dróg i parkingów na terenie miasta Ostrołęki", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2014-09-16 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-18
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
na zadanie pn.: "Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul.Partyzantów 3 w Ostrołęce wraz z otaczającą infrastrukturą", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2014-08-05 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
Projekt remontu

[ Pobierz ]
- rys.1- plan zagospodarowania terenu

[ Pobierz ]
- rys.2- 8

[ Pobierz ]
Specyfikacje techniczne

[ Pobierz ]
Przedmiary robót

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 24.07.2014

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 25.07.2014

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie treści SIWZ 31.07.2014

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-15
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
na zadanie pn.: "Modernizacja i rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrołęce" realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2014-07-30 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
Projekt zagospodarowania terenu

[ Pobierz ]
- rysunki

[ Pobierz ]
PB - architektura, cz.1

[ Pobierz ]
- cz.2

[ Pobierz ]
PB - konstrukcja

[ Pobierz ]
PBW - instalacje sanitarne- opis,rys.s1-s4

[ Pobierz ]
- rys. s5-s14, załączniki

[ Pobierz ]
PBW - Przyłącze kan.deszczowej i drenaż opaskowy

[ Pobierz ]
PBW - węzeł ciepłowniczy

[ Pobierz ]
PBW - instalacje elektryczne - cz.1

[ Pobierz ]
- cz. 2

[ Pobierz ]
- cz.3

[ Pobierz ]
PBW - instalacje elektryczne - węzeł ciepłowniczy

[ Pobierz ]
SST

[ Pobierz ]
Przedmiary robót

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie treści SIWZ 21.07.2014

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie treści SIWZ 25.07.2014

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-11
Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
dot. emisji ogłoszeń w prasie lokalnej, promujących projekt "Spr@wny Urząd" oraz eusługi wśród obywateli - 20 emisji.
Nieaktualne [do 2014-07-22 10:15:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Formularz ofertowy

[ Pobierz ]
Wybór oferty

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-11
Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
dot. emisji ogłoszeń w prasie lokalnej, promujących projekt "Spr@wny Urząd" oraz eusługi wśród obywateli - 10 emisji.
Nieaktualne [do 2014-07-22 10:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Formularz ofertowy

[ Pobierz ]
Wybór oferty

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-10
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
na zadanie pn.: "Budowa ulicy Otok w Ostrołęce" wraz z budową odwodnienia, oświetlenia ulicznego, przebudową kolizji elektroenergetycznych NN oraz budową brakujących przyłączy wodno-kanalizacyjnych, przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2014-07-25 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
PW - branża drogowa

[ Pobierz ]
- rys.2 - plan sytuacyjny

[ Pobierz ]
- rys.3 - plansza tyczenia wysokościowego

[ Pobierz ]
- rys.4-5 - niweleta, przekroje normalne

[ Pobierz ]
- rys. 6-7 - plansza wycinki,plansza tyczenia osi

[ Pobierz ]
- rys. 8-9 - plansza uzbrojenia, plansza rozbiórek

[ Pobierz ]
Projekt stałej organizacji ruchu

[ Pobierz ]
PW - branża sanitarna - opis, proj.zagospodarowania terenu

[ Pobierz ]
- rys. 2-4 - profile sieci

[ Pobierz ]
- rys. 5-17 schematy, studnie, wpusty

[ Pobierz ]
PW - branża elektryczna - budowa oświetlenia ulicznego

[ Pobierz ]
- przebudowa kolizji elektroenergetycznych

[ Pobierz ]
BIOZ

[ Pobierz ]
SST

[ Pobierz ]
Przedmiary robót

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-09
Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
dot. wykonania materiałów informacyjno - promocyjnych dla Urzędu Miasta Ostrołęki wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.
Nieaktualne [do 2014-07-18 10:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Formularz ofertowy

[ Pobierz ]
2014.07.14 Zmiana treści zapytania cenowego

[ Pobierz ]
Wybór oferty

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-07
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
na zadanie pn.: "Realizacja usług szkoleniowych, doradczych i programistycznych dla Urzędu Miasta Ostrołęki w ramach realizacji projektu pn. "Spr@wny Urząd"współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V.dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2014-07-21 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

[ Pobierz ]
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-01
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
na zadanie pn.: "Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN) w mieście Ostrołęka, przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2014-08-07 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

[ Pobierz ]
z dnia 2014-06-27
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
na zadanie pn.: "Budowa ulicy Koszarowej w Ostrołęce" wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci wodociągowej, przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2014-07-15 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
PW - branża drogowa - opis,plan sytuacyjny

[ Pobierz ]
- profil podłużny - niweleta

[ Pobierz ]
- plan sytuacyjno-wys., przekroje normalne

[ Pobierz ]
- plan tyczenia, plansza uzbrojenia, plansza robót rozbiórkowych

[ Pobierz ]
- zagospodarowanie terenu

[ Pobierz ]
Stała organizacja ruchu

[ Pobierz ]
BIOZ

[ Pobierz ]
PW - branża sanitarna - cz.1

[ Pobierz ]
- cz.2

[ Pobierz ]
PW - branża elektryczna - cz.1

[ Pobierz ]
- cz.2 - rysunki

[ Pobierz ]
Projekt zagospodarowania zielenią

[ Pobierz ]
SST

[ Pobierz ]
Przedmiary robót

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie treści SIWZ

[ Pobierz ]
z dnia 2014-06-06
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
na realizację zadania pn.: "Zimowe utrzymanie dróg i parkingów na terenie miasta Ostrołęki", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2014-07-17 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 24.06.2014 r.

[ Pobierz ]
z dnia 2014-06-05
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
na zadanie pn.: "Remont nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie miasta Ostrołęki", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2014-06-23 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
Wykaz dróg

[ Pobierz ]
ST

[ Pobierz ]
Kosztorys ofertowy zawierający przedmiar robót

[ Pobierz ]
Wzór obmiaru robót

[ Pobierz ]
z dnia 2014-06-03
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
na zadanie pn.: "Budowa małej sali kinowej w budynku Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce" realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa małej sali kinowej w OCK", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2014-06-18 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
PW - branża architektoniczna

[ Pobierz ]
- branża konstrukcyjna

[ Pobierz ]
- branża sanitarna -sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej

[ Pobierz ]
- instalacja wod.- kan.

[ Pobierz ]
- wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

[ Pobierz ]
- instalacja centralnego ogrzewania

[ Pobierz ]
- branża elektryczna

[ Pobierz ]
- branża kinotechniczna

[ Pobierz ]
- branża akustyczna

[ Pobierz ]
Projekt aranżacji wnętrz

[ Pobierz ]
Ekspertyza techniczna konstrukcyjna

[ Pobierz ]
SST

[ Pobierz ]
Przedmiary robót

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie treści SIWZ

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 16.06.2014 r.

[ Pobierz ]
z dnia 2014-05-21
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
na zadanie pn.: "Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce - II etap" w części obejmującej budowę boiska do piłki nożnej z bieżnią, kanalizacją deszczową, oświetleniem i monitoringiem, przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2014-06-10 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
Projekty - zagospodarowanie terenu

[ Pobierz ]
- boiska etap II

[ Pobierz ]
- kanalizacja deszczowa

[ Pobierz ]
- branża elektryczna

[ Pobierz ]
Specyfikacje techniczne

[ Pobierz ]
Przedmiary robót

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

[ Pobierz ]
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 04.06.2014 r.

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 06.06.2014 r.

[ Pobierz ]
z dnia 2014-05-19
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
na realizację zadania pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Ostrołęki w ramach realizacji projektu pn. Spr@wny Urząd współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. modernizacja zarządzania w administracji samorządowej", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2014-05-28 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

Wyświetlono 1028 pozycji spośród 4871 dokumentów znajdujących się w bazie.

   

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Grzegorz Szymański. Ostatnia aktualizacja: 2015-04-24 15:26:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008