Biuletyn odwiedzono: 4655 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta
Szukana frazailośćrodzaj 


Spośród znalezionych dokumentów wyświetlono od 1 do 4768

[ Pobierz ]
z dnia 2014-11-25
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 51917/93, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Powstańców, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - w związku z umieszczeniem urządzenia infrastruktury technicznej.
Aktualne do 2014-12-16 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-11-24
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
na zadanie pn.: "Dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Ostrołęki", przetarg nieograniczony
Aktualne do 2014-12-04 11:30
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
z dnia 2014-11-18
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Chętnika, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Aktualne do 2014-12-09 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-11-18
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Modrzejewskiej, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Aktualne do 2014-12-09 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-11-18
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Ostrołęce przy ulicy Sztabowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 10330/19.
Aktualne do 2014-12-09 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-11-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 30182/2, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Krańcowej, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - z tytułu budowy i lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej.
Aktualne do 2014-12-08 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-11-14
Sprzedaż napojów alkoholowych
Urząd Miasta Ostrołęki uprzejmie informuje, że posiada 1 wolny limit punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-11-12
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu postanowienia o sprostowaniu mojej decyzji nr 21/14 z dnia 26.08.2014r. znak: WAB.6733.24.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na remoncie nawierzchni ulicy Krańcowej, budowie jednostronnej ścieżki rowerowej oraz chodnika, rozbudowie parkingów, budowie zjazdów publicznych, budowie zatoki autobusowej ? na terenie działek nr 30714 i 30715 w Ostrołęce.
Nieaktualne [do 2014-11-19 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-11-10
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na: Budowę ul. Jodłowej i budowę odcinka ul. Wiązowej (od ul. Leszczynowej do skrzyżowania z ul. Jodłową), wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, budową brakujących przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz budową oświetlenia ul. Jarzębinowej na odcinku od ul. Leszczynowej do skrzyżowania z ul. Jodłową wraz z wjazdami bramowymi, na działkach o numerach ewidencyjnych: 10472/13, 10884/4, 10897/8, 10897/7, 10897/6, 10897/5, 10897/1, 10897/4, 10897/3, 10940/5, 10940/4, 10940/1, 10940/3, 10940/2, 10966/2, 10523, 10957/4, 10572/2, 10897/2 w Ostrołęce,
Nieaktualne [do 2014-11-17 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-11-07
Oferta organizacji pozarządowej
Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Ostrołęce, - realizacji zadania publicznego "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce - Podwyższenie obowiązującego standardu usług świadczonych przez Dom zgodnego z indywidualnymi potrzebami jego mieszkańców".
Nieaktualne [do 2014-11-13 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-11-07
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy 5 Pułku Ułanów która została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-11-28 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-11-05
Obwieszczenie
o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce decyzji utrzymującej w mocy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: rozbiórka i budowa stacji paliw płynnych PKN ORLEN SP 1540 na działkach o nr ew. 20417 i 20418 przy ul. Szpitalnej w Ostrołęce.
Nieaktualne [do 2014-11-19 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-11-04
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: przebudowa napowietrznej sieci ciepłowniczej parowej T3 DN 200 PN 2,3 MPa na wysokiej i niskiej estakadzie w zakresie zmiany technologii i materiałów izolacji termicznej na odcinku od miejsca włączenia zasilania sieci ze źródła ciepła - Bloku Ciepłowniczego, poprzez tereny STORA ENSO, ENERGA OPEC (w pobliżu węzła rozdzielczego WR), MIASTA OSTROŁĘKA do terenu ogródków działkowych przy ul. Pięknej, o ogólnej długości 710m (w tym 50 m rurociągów w pasie drogowym ul. 1 AWP na dz. o nr ew. 30024/24, 30024/28, 30024/39, 30131, 30489, 30498, 30112/16, 30268/2, 30271 w Ostrołęce.
Nieaktualne [do 2014-11-25 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-11-04
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji Nr 12/14, znak: WAB.6220.10.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie napowietrznej sieci ciepłowniczej parowej T3 DN 200 PN 2,3 MPa na wysokiej i niskiej estakadzie w zakresie zmiany technologii i materiałów izolacji termicznej na odcinku od miejsca włączenia zasilania sieci ze źródła ciepła - Bloku Ciepłowniczego, poprzez tereny STORA ENSO, ENERGA OPEC (w pobliżu węzła rozdzielczego WR), MIASTA OSTROŁĘKA do terenu ogródków działkowych przy ul. Pięknej, o ogólnej długości 710m (w tym 50 m rurociągów w pasie drogowym ul. 1 AWP na dz. o nr ew. 30024/24, 30024/28, 30024/39, 30131, 30489, 30498, 30112/16, 30268/2, 30271 w Ostrołęce.
Nieaktualne [do 2014-11-18 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-10-31
Oferta organizacji pozarządowej
Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Warszawie - realizacja zadania publicznego - "Poprawa funkcjonowania osób bezdomnych w środowisku lokalnym - prowadzenie noclegowni z wydzielonym pomieszczeniem dziennego pobytu dla osób bezdomnych. Poprawa warunków bytowych w noclegowni PKPS"
Nieaktualne [do 2014-11-06 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-10-27
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji Nr 3/2014, znak: WAB.6740.4.4.2014, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa ulicy Otok od km 0+000,00 do km 0+590,75 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną w Ostrołęce"
Nieaktualne [do 2014-11-10 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-10-27
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie napowietrznej sieci ciepłowniczej parowej T3 DN 200 PN 2,3 MPa na wysokiej i niskiej estakadzie w zakresie zmiany technologii i materiałów izolacji termicznej na odcinku od miejsca włączenia zasilania sieci ze źródła ciepła - Bloku Ciepłowniczego, poprzez tereny STORA ENSO, ENERGA OPEC (w pobliżu węzła rozdzielczego WR), MIASTA OSTROŁĘKA do terenu ogródków działkowych przy ul. Pięknej, o ogólnej długości 710m (w tym 50 m rurociągów w pasie drogowym ul. 1 AWP na dz. o nr ew. 30024/24, 30024/28, 30024/39, 30131, 30489, 30498, 30112/16, 30268/2, 30271 w Ostrołęce.
Nieaktualne [do 2014-11-03 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-10-24
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt w mieście Ostrołęka w 2015 r.
Aktualne do 2014-11-30 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-10-21
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 60708, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ostrołęce przy ulicy Wiejskiej, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - z tytułu budowy i lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2014-11-11 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-10-21
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 40057/2, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Szkolnej, pktórej część została przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - z tytułu lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2014-11-11 16:00:00]

Wyświetlono 4768 pozycji spośród 4768 dokumentów znajdujących się w bazie.

   

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Grzegorz Szymański. Ostatnia aktualizacja: 2014-11-27 13:02:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008