Biuletyn odwiedzono: 2355 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta
Szukana frazailośćrodzaj 


Spośród znalezionych dokumentów wyświetlono od 1 do 4754

[ Pobierz ]
z dnia 2014-10-31
Oferta organizacji pozarządowej
Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Warszawie - realizacja zadania publicznego - "Poprawa funkcjonowania osób bezdomnych w środowisku lokalnym - prowadzenie noclegowni z wydzielonym pomieszczeniem dziennego pobytu dla osób bezdomnych. Poprawa warunków bytowych w noclegowni PKPS"
Aktualne do 2014-11-06 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-10-27
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji Nr 3/2014, znak: WAB.6740.4.4.2014, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa ulicy Otok od km 0+000,00 do km 0+590,75 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną w Ostrołęce"
Aktualne do 2014-11-10 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-10-27
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie napowietrznej sieci ciepłowniczej parowej T3 DN 200 PN 2,3 MPa na wysokiej i niskiej estakadzie w zakresie zmiany technologii i materiałów izolacji termicznej na odcinku od miejsca włączenia zasilania sieci ze źródła ciepła - Bloku Ciepłowniczego, poprzez tereny STORA ENSO, ENERGA OPEC (w pobliżu węzła rozdzielczego WR), MIASTA OSTROŁĘKA do terenu ogródków działkowych przy ul. Pięknej, o ogólnej długości 710m (w tym 50 m rurociągów w pasie drogowym ul. 1 AWP na dz. o nr ew. 30024/24, 30024/28, 30024/39, 30131, 30489, 30498, 30112/16, 30268/2, 30271 w Ostrołęce.
Aktualne do 2014-11-03 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-10-24
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt w mieście Ostrołęka w 2015 r.
Aktualne do 2014-11-30 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-10-21
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 60708, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ostrołęce przy ulicy Wiejskiej, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - z tytułu budowy i lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej.
Aktualne do 2014-11-11 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-10-21
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 40057/2, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Szkolnej, pktórej część została przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - z tytułu lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej.
Aktualne do 2014-11-11 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-10-21
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy I Armii Wojska Polskiego która została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Aktualne do 2014-11-11 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-10-20
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Prezydenta Miasta Ostrołęki Nr 20/14 z dnia 11.08.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej SN-15KV i nN-0,4kv w granicach terenu objętego wnioskiem - działki nr 50587/4, 50588/3, 50562/2, 52337/9, 52337/39, 50554/2, 50555/23, 50555/25, 50588/2, 50556, 50557/8, 50557/9, 50562/1, 50587/2, 50587/5 - ul.Madalińskiego, ul.Bohaterów Warszawy i Ostrołęckich Harcerzy w Ostrołęce.
Aktualne do 2014-11-03 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-10-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 40042/2, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy Kamieńskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - z tytułu lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej.
Aktualne do 2014-11-07 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-10-17
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Kolejowej 59 oznaczonej numerem geodezyjnym 62009.
Aktualne do 2014-11-28 10:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-10-17
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji nr 24/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej z wlotem do rzeki Narwi na działce nr 10833/2 w rejonie ul. Wioślarskiej w Ostrołęce.
Nieaktualne [do 2014-10-31 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-10-16
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrołęki
z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie "Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok".
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-10-14
Zaproszenie do złożenia ofert
na badanie sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce za rok 2014 rok
Aktualne do 2014-11-14 10:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-10-10
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o dalszym postępowaniu w sprawie budowy drogi - ulicy Otok.
Nieaktualne [do 2014-10-24 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-10-09
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie napowietrznej sieci ciepłowniczej parowej T3 DN 200 PN 2,3 MPa na wysokiej i niskiej estakadzie w zakresie zmiany technologii i materiałów izolacji termicznej na odcinku od miejsca włączenia zasilania sieci ze źródła ciepła - Bloku Ciepłowniczego, poprzez tereny STORA ENSO, ENERGA OPEC (w pobliżu węzła rozdzielczego WR), MIASTA OSTROŁĘKA do terenu ogródków działkowych przy ul. Pięknej, o ogólnej długości 710m (w tym 50 m rurociągów w pasie drogowym ul. 1 AWP na dz. o nr ew. 30024/24, 30024/28, 30024/39, 30131, 30489, 30498, 30122/16, 30268/2, 30271 w Ostrołęce.
Nieaktualne [do 2014-10-30 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-10-09
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Nadnarwiańskiej, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-10-30 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-10-02
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej i elektroenergetycznej SN-15kV w rejonie ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa" i ul. Ostrołęckich Harcerzy w Ostrołęce - działki nr 50587/2, 50587/3, 50557/9, 50562/2, 60175/4, 50591, 50594, 50595, 50596/3, 50597/3, 50586, 60181/1, 60181/2, 60181/3, 60181/4.
Nieaktualne [do 2014-10-16 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-30
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Goworowskiej, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-10-21 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-29
Informacja o wyborze oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-29
Informacja o wyborze oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zimowe utrzymanie dróg i parkingów na terenie miasta Ostrołęki", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Aktualne bezterminowo

Wyświetlono 4754 pozycji spośród 4754 dokumentów znajdujących się w bazie.

   

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Grzegorz Szymański. Ostatnia aktualizacja: 2014-10-31 15:53:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008