Biuletyn odwiedzono: 6046 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta
Szukana frazailośćrodzaj 


Spośród znalezionych dokumentów wyświetlono od 1 do 4669

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-23
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji nr 15/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN-15kV na terenie działek nr 60294/2, 60271, 60270/16, 60270/1, 60269/1, 68669/5, 68669/7, 68669/3 położonych w rejonie ul. Wypychy i ul. dr Ryszarda Ostaszewskiego w Ostrołęce.
Aktualne do 2014-08-06 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-23
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ulicy Brata Zenona Żebrowskiego, których część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Aktualne do 2014-08-13 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-23
Informacja o wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Realizacja usług szkoleniowych, doradczych i programistycznych dla Urzędu Miasta Ostrołęki w ramach realizacji projektu pn. "Spr@wny Urząd" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-22
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy ulicy Piłsudskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 40336 i 40338/1.
Aktualne do 2014-08-14 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-22
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy al. ks. Jerzego Popiełuszki, oznaczonej numerem geodezyjnym 50723/3
Aktualne do 2014-08-14 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-22
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Przytułach Starych gm. Rzekuń przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczonej numerem geodezyjnym 197.
Aktualne do 2014-08-14 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-22
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Przytułach Starych gm. Rzekuń przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczonej numerem geodezyjnym 124.
Aktualne do 2014-08-14 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-22
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Przytułach Starych gm. Rzekuń przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczonej numerem geodezyjnym 87.
Aktualne do 2014-08-14 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-22
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy I Armii Wojska Polskiego, która została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Aktualne do 2014-08-12 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-18
Informacja
Prezydent Miasta Ostrołęki informuje, że przygotowywane jest zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej: "Budowa ulicy Leśmiana w Ostrołęce." .
Aktualne do 2014-09-16 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-18
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN-15 kV w rejonie ul. Ostrołęckich Harcerzy i ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa" w Ostrołęce - działki nr 50587/2, 50587/3, 50557/9, 50557/6, 50562/2, 60175/4, 50591, 50594, 50595, 50596/3, 50597/3, 50586, 60181/1, 60181/2, 60181/3, 60181/4 .
Aktualne do 2014-08-01 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-18
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji nr 14/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci ciepłowniczej preizolowanej 2*DN150/250 o rurociąg preizolowany DN250/355 w Al. Jana Pawła II (odcinek Szpital - budynki OTBS) na terenie działek nr 50731/2, 50731/1, 50737/1, 60622, 60623, 60624, 60625, 60626, 60627, 60628 i 60635/9 w Ostrołęce
Aktualne do 2014-08-01 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-18
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji nr 13/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej na terenie działek nr 50588/2, 50587/5, 50587/2 w rej. ul. Boh. Warszawy w Ostrołęce
Aktualne do 2014-08-01 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-18
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
na zadanie pn.: "Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul.Partyzantów 3 w Ostrołęce wraz z otaczającą infrastrukturą", przetarg nieograniczony
Aktualne do 2014-08-05 11:30
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
Projekt remontu

[ Pobierz ]
- rys.1- plan zagospodarowania terenu

[ Pobierz ]
- rys.2- 8

[ Pobierz ]
Specyfikacje techniczne

[ Pobierz ]
Przedmiary robót

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-18
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęka
w sprawie konsultacji społecznych projektu "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Ostrołęka."
Aktualne do 2014-08-08 16:00
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Ostrołęka na lata 2014-2023

[ Pobierz ]
Formularz zgłaszania uwag

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-15
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji Nr 1/2014 z dnia 10.07.2014 r., znak WAB.6740.4.3.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Koszarowej wraz z budową odwodnienia, oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci wodociągowej w Ostrołęce.
Aktualne do 2014-07-29 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-15
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
na zadanie pn.: "Modernizacja i rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrołęce" realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW", przetarg nieograniczony
Aktualne do 2014-07-30 11:30
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
Projekt zagospodarowania terenu

[ Pobierz ]
- rysunki

[ Pobierz ]
PB - architektura, cz.1

[ Pobierz ]
- cz.2

[ Pobierz ]
PB - konstrukcja

[ Pobierz ]
PBW - instalacje sanitarne- opis,rys.s1-s4

[ Pobierz ]
- rys. s5-s14, załączniki

[ Pobierz ]
PBW - Przyłącze kan.deszczowej i drenaż opaskowy

[ Pobierz ]
PBW - węzeł ciepłowniczy

[ Pobierz ]
PBW - instalacje elektryczne - cz.1

[ Pobierz ]
- cz. 2

[ Pobierz ]
- cz.3

[ Pobierz ]
PBW - instalacje elektryczne - węzeł ciepłowniczy

[ Pobierz ]
SST

[ Pobierz ]
Przedmiary robót

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie treści SIWZ

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-14
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Śródmieście Płn-11 Listopada" w Ostrołęce dla części jednostki strukturalnej PTB 9, która obejmuje działki oznaczone numerami geodezyjnymi 40498/5, 40499, 40500/3, 40501/1, 40501/2 i część działek nr 40502 i 40498/2 położone pomiędzy ulicami Zawadzkiego "Zośki", Targową i Lokalną
Aktualne do 2014-09-01 16:00
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Tekst planu

[ Pobierz ]
Rysunek planu

[ Pobierz ]
Tekst prognozy

[ Pobierz ]
Rysunek prognozy

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-11
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy Księcia Siemowita III, która została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Aktualne do 2014-08-01 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-11
Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
dot. emisji ogłoszeń w prasie lokalnej, promujących projekt "Spr@wny Urząd" oraz eusługi wśród obywateli - 20 emisji.
Nieaktualne [do 2014-07-22 10:15:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Formularz ofertowy

Wyświetlono 4669 pozycji spośród 4669 dokumentów znajdujących się w bazie.

   

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Grzegorz Szymański. Ostatnia aktualizacja: 2014-07-23 16:50:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008