Biuletyn odwiedzono: 9392 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta
Szukana frazailośćrodzaj 


Spośród znalezionych dokumentów wyświetlono od 1 do 4713

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-01
"Wyprawka szkolna" - rządowy program pomocy uczniom w 2014 roku
Uczniowie uczęszczający do ostrołęckich szkół mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 1024). Wnioski można składać do 10 września 2014 r., do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.
Aktualne do 2014-09-10 16:00
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Druk Nr 1

[ Pobierz ]
Druk Nr 2

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-29
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przylegającej, położonej w Ostrołęce u zbiegu ulic: 11 listopada i Witosa, oznaczonej numerem geodezyjnym 40605/4.
Aktualne do 2014-09-22 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-29
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Goworowskiej, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Aktualne do 2014-09-19 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-28
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji nr 21/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na remoncie nawierzchni ulicy Krańcowej, budowie jednostronnej ścieżki rowerowej oraz chodnika, rozbudowie parkingów, budowie zjazdów publicznych, budowie zatoki autobusowej - na terenie działek nr 30714 i 39715 w Ostrołęce.
Aktualne do 2014-09-18 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-28
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na: budowę chodnika przy ul. Starowiejskiej w Ostrołęce, na działkach o numerach ewidencyjnych: 61087, 61347, 61387 w Ostrołęce,
Aktualne do 2014-09-04 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-28
Sprzedaż napojów alkoholowych
Urząd Miasta Ostrołęki uprzejmie informuje, że posiada 1 wolny limit punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-28
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
na zadanie pn.: "Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce", przetarg nieograniczony
Aktualne do 2014-09-12 11:30
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
PB - architektoniczny

[ Pobierz ]
- rysunki

[ Pobierz ]
PW - branża sanitarna

[ Pobierz ]
PW - branża elektryczna

[ Pobierz ]
ST

[ Pobierz ]
Przedmiary robót

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-27
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ulicy Żeromskiego, które zostały przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Aktualne do 2014-09-17 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-27
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Marii Skłodowskiej Curii, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Aktualne do 2014-09-17 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-26
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Dolnej która została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Aktualne do 2014-09-16 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-26
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy ulicy Kolejowej 59, oznaczonej numerem geodezyjnym 62009.
Aktualne do 2014-09-17 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-26
Informacja o wyborze oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul.Partyzantów 3 w Ostrołęce wraz z otaczającą infrastrukturą", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-21
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Śródmieście Płd - Goworowska" w Ostrołęce dla części jednostki strukturalnej MNU 35, która obejmuje działki położone pomiędzy ulicami Goworowską i Geodetów
Aktualne do 2014-10-08 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-19
Informacja
Prezydent Miasta Ostrołęki informuje, że przygotowywane jest zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej: "Budowa ulicy Henryka Bobińskiego w Ostrołęce." .
Aktualne do 2014-10-18 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-14
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji Nr 199/14 o pozwoleniu na budowę Instalacji Odsiarczania Spalin II na działce nr ew. 30035/23 w Ostrołęce przy ul. Elektrycznej.
Nieaktualne [do 2014-08-28 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-13
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/złożonych ofertach/wykluczeniu/odrzuceniu
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Modernizacja i rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrołęce", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-13
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: przebudowa sieci elektroenergetycznej (przęsło bramka krańcowa pola - słup liniowy linii napowietrznej 220 kV kierunek Ełk) do stacji elektroenergetycznej (400)/220/110 kV Ostrołęka na dz. o nr ew. 30035/17 w Ostrołęce.
Nieaktualne [do 2014-08-27 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-13
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada 15 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Aktualne do 2014-09-08 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-13
Oferta organizacji pozarządowej
Ostrołęckiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Trzeźwości "ARKADIA" - wspieranie realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku dzieci, młodzieży i osób dorosłych pn. "Trzeźwościowy Piknik Rodzinny".
Nieaktualne [do 2014-08-19 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-12
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN-15 kV w rejonie ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa" i ul. Ostrołęckich Harcerzy w Ostrołęce - działki nr 50587/2, 50587/3, 50557/9, 50562/2, 60175/4, 50591, 50594, 50595, 50596/3, 50597/3, 50586, 60181/1, 60181/2, 60181/3, 60181/4 .
Nieaktualne [do 2014-08-26 16:00:00]

Wyświetlono 4713 pozycji spośród 4713 dokumentów znajdujących się w bazie.

   

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Grzegorz Szymański. Ostatnia aktualizacja: 2014-09-01 15:19:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008