Piątek, 27 listopada 2015, Imieniny: Waleriana, Wergiliusza
Pogoda

2013-10-30 08:21:06

LI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Ostrołęki


Już jutro, 31 października, odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Miasta. Przewodniczący Rady, Dariusz Maciak, zwołał obrady na godzinę 10.00 w sali numer 9 Urzędu Miasta. Radni spotkają się już po raz pięćdziesiąty pierwszy w tej kadencji.

Poniżej proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
4. Przyjęcie protokołu XLIX i L sesji Rady Miasta Ostrołęki
(protokoły do wglądu w Wydziale Organizacji i Obsługi Rady Miasta, pok. 106).
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody
na przystąpienie do Projektu dot. opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej i złożenie wniosku o jego dofinansowanie w ramach Konkursu
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX
Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna,
Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany
gospodarki niskoemisyjnej oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na
realizację Projektu w przypadku umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania
decyzji o przyznaniu dofinansowania.
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury
Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
2
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia nazwy
ulicy w mieście Ostrołęka (dot. ulicy Ireny Sendlerowej),
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury Narodowej i Promocji,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) opinia Samorządów Osiedlowych,
d) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji oraz opinii Samorządów Osiedlowych,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia nazwy
ulicy w mieście Ostrołęka (dot. ulicy Ostrołęckich Harcerzy),
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury Narodowej i Promocji,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) opinia Samorządów Osiedlowych,
d) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji oraz opinii Samorządów Osiedlowych,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Spiro”
w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury
Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) opinia Samorządów Osiedlowych,
d) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji oraz opinii Samorządów Osiedlowych,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu
„Nadnarwiańska” w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury
Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) opinia Samorządów Osiedlowych,
d) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji oraz opinii Samorządów Osiedlowych,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście
Płn. – 11 Listopada” w Ostrołęce dla części jednostki strukturalnej MNU 30,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury
Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) opinia Samorządów Osiedlowych,
d) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji oraz opinii Samorządów Osiedlowych,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały.
3
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustanowienia
dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury
Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia komisji:
· Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
· Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) opinia Samorządów Osiedlowych,
d) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji oraz opinii Samorządów Osiedlowych,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyznania
odznaki honorowej „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” (dot. Marka Kowalczyka),
a) wystąpienie sprawozdawcy Miejskiej Komisji ds. Nadania Odznaki Honorowej
„Za zasługi dla miasta Ostrołęki”,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki uchylająca uchwałę
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji:
· Oświaty,
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniająca uchwałę
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2026,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji:
· Kultury Narodowej i Promocji,
· Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
· Oświaty,
· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony
Środowiska,
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
4
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2013 r.,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji;
· Kultury Narodowej i Promocji,
· Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
· Oświaty,
· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony
Środowiska,
· Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
16. Rozpatrzenie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o podejmowanych działaniach
w ramach realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych – Programu
lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 – 2016,
stanowiącej załącznik do uchwały nr 339/XLVII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26
marca 2009r., w okresie dwóch lat tj. od 1 kwietnia 2001r. do 1 kwietnia 2013 r.,
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) opinia Samorządów Osiedlowych,
c) rozpatrzenie wniosku komisji oraz opinii Samorządów Osiedlowych,
d) dyskusja,
e) przyjęcie informacji.
17. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres
od 1 września do 30 września 2013 roku.
18. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez
Prezydenta Miasta.
19. Oświadczenia Radnych.
20. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie obrad LI sesji Rady Miasta Ostrołęki.

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki
Dariusz Macia


cofnijDrukuj artykuł

Aktualne ogloszenia i komunikaty - strona BIP

więcej


Najnowsze w galerii
Polecamy